CMUL DIGITAL HERITAGE COLLECTION
หมวดเอกสารตัวเขียน
ชาดก (136)
อักษร
ขอม (2)
ไทย (4)
ภาษา
ไทย (10)
บาลี (440)
ลาว (1)
แหล่งจัดเก็บดั้งเดิม
(1)
ประเภทของวัสดุ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-4531 เบอร์โทรสาร 0-5322-2766