CMUL DIGITAL HERITAGE COLLECTION
หมวดเอกสารตัวเขียน
ชาดก (190)
อักษร
ขอม (5)
ไทย (3)
ภาษา
ไทย (11)
บาลี (438)
แหล่งจัดเก็บดั้งเดิม
ประเภทของวัสดุ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-4531 เบอร์โทรสาร 0-5322-2766