CMUL DIGITAL HERITAGE COLLECTION
หมวดเอกสารตัวเขียน
อักษร
ขอม (11)
ไทย (21)
ภาษา
ขอม (2)
ไทย (22)
ลาว (1)
แหล่งจัดเก็บดั้งเดิม
ประเภทของวัสดุ

Valid XHTML 1.1

Valid CSS!

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-4531 เบอร์โทรสาร 0-5322-2766