CMUL DIGITAL HERITAGE COLLECTION
หมวดเอกสารตัวเขียน
ชาดก (219)
อักษร
ขอม (1)
ไทย (4)
ภาษา
ไทย (6)
บาลี (189)
แหล่งจัดเก็บดั้งเดิม
ประเภทของวัสดุ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-4531 เบอร์โทรสาร 0-5322-2766