CMUL DIGITAL HERITAGE COLLECTION
หมวดเอกสารตัวเขียน
ชาดก (215)
อักษร
ขอม (51)
ไทย (349)
ภาษา
ขอม (4)
ไทย (356)
บาลี (521)
ลาว (1)
แหล่งจัดเก็บดั้งเดิม
ประเภทของวัสดุ

Valid XHTML 1.1

Valid CSS!

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-4531 เบอร์โทรสาร 0-5322-2766