You are here

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับบริการต่อการเข้าใช้บริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับบริการต่อการเข้าใช้บริการ
1. ผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยและสำนักหอสมุดเกี่ยวกับการบริการ
ของสำนักหอสมุด กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมี
อำนาจดำเนินการ ดังนี้
(1) ตักเตือน
(2) เชิญให้ออกจากห้องสมุด
(3) ตัดสิทธิการใช้บริการห้องสมุด
(4) กรณีที่เป็นบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเสนอมหาวิทยาลัยให้พิจารณาลง
โทษทางวินัย
2. ผู้รับบริการห้องสมุดจะต้องตรวจดูความชำรุดเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศก่อนการยืม
หากพบให้แจ้งบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ทราบทันที มิฉะนั้นผู้รับบริการต้องรับผิดชอบใน
ความเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม
3. ผู้รับบริการห้องสมุดต้องรับผิดชอบต่อทรัพยากรสารสนเทศที่ยืม ดังนี้
3.1 หากทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหาย ผู้รับบริการต้องชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อการซ่อมแซม
ตามจำนวนที่ซ่อมแซม หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ จะต้องชดใช้โดยการซื้อในรายการ
ที่เหมือนกันหรือใหม่กว่าเดิม
3.2 หากทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ผู้รับบริการต้องชดใช้ โดยการซื้อในรายการที่เหมือนกัน
หรือใหม่กว่าของเดิม กรณีที่มีค่าปรับเกินกำหนดส่ง ต้องชำระค่าปรับตามประกาศ
ของสำนักหอสมุด
3.3 ทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุดเสียหาย ตามข้อ 3.1 และสูญหายตามข้อ 3.2 ในกรณีที่
ไม่สามารถซื้อมาทดแทนให้ได้ ผู้รับบริการต้องชำระค่าเสียหายเป็น 2 เท่าของราคาทรัพยากร
สารสนเทศ และค่าดำเนินการให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศของสำนักหอสมุด
4. การใช้บริการบางประเภท ผู้รับบริการต้องเสียค่าใช้บริการตามประกาศของสำนักหอสมุด
5. ผู้รับบริการจะต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัว รวมทั้งรักษาทรัพย์สินของห้องสมุดอย่างระมัดระวัง
กรณีที่ผู้รับบริการพบบุคคลที่น่าสงสัยหรือมีพิรุธ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
ของห้องสมุด ผู้รับบริการจะต้องแจ้งให้บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดทราบ ทั้งนี้ หากพบว่า
บุคคลดังกล่าวได้กระทำให้เกิดความเสียหายจริง ผู้อำนวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการ
แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมายต่อไป
กรณีทรัพย์สินของผู้รับบริการสูญหาย และมีผู้นำส่งให้ห้องสมุดเก็บรักษาและห้องสมุด
ได้ประกาศให้เจ้าของมารับ หากไม่มารับภายใน 1 ปี หลังจากประกาศ ห้องสมุดมีสิทธิใน
การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวตามที่ห้องสมุดเห็นสมควร และห้องสมุดจะไม่รับ
ผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินดังกล่าว
6. ผู้รับบริการที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศและนำส่งหลังวันที่กำหนดให้ส่ง ต้องชำระค่าปรับ อัตรา
ค่าปรับให้เป็นไปตามประกาศของสำนักหอสมุด

 

Thai