You are here

คำนำ

คำนำ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ ทำหน้าที่จัดหา
รวบรวม อนุรักษ์และบำรุงรักษา บริการและเผยแพร่หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ ตลอดจนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับ หลักสูตรการเรียน
การสอน และการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คู่มือการใช้ห้องสมุดเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำและให้ข้อมูลอย่างย่อเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศและบริการของสำนักหอสมุด รวมทั้งข้อปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ที่จะอำนวยประโยชน์แก่
ผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการห้องสมุด และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการใช้บริการ
ได้จากประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการบริการสำนักหอสมุด ประกาศสำนักหอสมุด เรื่องการทำบัตร
สมาชิกห้องสมุด เรื่องกำหนด ประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไข การรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าปรับของสำนักหอสมุด) และ เรื่องการบริการให้ยืม ซึ่งผู้รับบริการ
สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดที่ https://library.cmu.ac.th
สำนักหอสมุดยินดีให้บริการสำหรับสมาชิกห้องสมุดทุกท่าน ตลอดจนบุคคลทั่วไป และพร้อม
ที่จะรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทุกด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริการของห้องสมุด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Thai