ประกาศรับสมัครงาน
December1,2020

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

- ประกาศขายทอดตลาดเศษวัสดุจากการรื้อถอน โครงการปรับปรุงอาคารสำนักหอสมุดพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง
ประเภทประกาศ วิธีการจัดหา
ยังไม่มีข้อมูลประกาศ จากประเภทและวิธีจัดหาที่เลือก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง