วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
ชื่อ - สกุล *
สถานภาพ *
สังกัด* ภาควิชา์  
 อี-เมล์ *
โทรศัพท์ *  
 
   ชื่อของท่านที่ใช้ในการเขียนบทความ (ภาษาอังกฤษ) กรุณาระบุทุกชื่อที่ท่านใช้
   
  1. Name * Surname
     Abbriviation Name
  2. Name Surname
     Abbriviation Name
   
   ผลงานของท่านที่ต้องการให้ตรวจสอบ
1. Article Title
   Journal Name Year Vol Issue
2. Article Title
     Journal Name Year Vol Issue
  3. Article Title
     Journal Name Year Vol Issue
  4. Article Title
     Journal Name Year Vol Issue
  5. Article Title
     Journal Name Year Vol Issue
 
ต้องการรับผลการตรวจสอบการอ้างอิงทาง
 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จริง และยินดีรับบริการตรวจสอบการอ้างถึงที่สำนักหอสมุด โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
   
แสดงรายการ (สำหรับเจ้าหน้าที่)