แบบฟอร์มรับบริการหนังสือสำรอง

วัน/เดือน/ปี  
   1. ผู้สอน
          1. ชื่อ - สกุล    ตำแหน่ง 
          2. ชื่อ - สกุล    ตำแหน่ง 
          3. ชื่อ - สกุล    ตำแหน่ง 
   2. ชื่อกระบวนวิชา       รหัสกระบวนวิชา
   3. ภาควิชา       คณะ เบอร์โทรศัพท์
   4. ต้องการให้สำรองหนังสือไว้ที่ห้องสมุด*
   * รายการหนังสือที่ต้องการสำรองหากเป็นหนังสือของห้องสมุดใด ควรสำรองไว้ที่ห้องสมุดนั้น ๆ
   5. รายการหนังสือที่ต้องการสำรอง
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ชื่อหนังสือ
ปีที่พิมพ์
ปีที่พิมพ์
เลขเรียกหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ
 
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อหนังสือ
ชื่อหนังสือ
ปีที่พิมพ์
ปีที่พิมพ์
เลขเรียกหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ
     
   

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ งานบริการผู้อ่าน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-944534 โทรสาร 053-222766
แสดงรายการหนังสือสำรอง (สำหรับเจ้าีหน้าที่)