Username : Password :  
ดูข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการและคำตอบทั้งหมด (Suggestions & Responses)   ภาษาไทย ไทย   ภาษาไทย En    

เลือกห้องสมุด เลือกด้าน
ระบุวันที่ ถึง
แสดงทั้งหมด


3.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (โปรดระบุประเภท / สาขาวิชา / จำนวน / ความทันสมัย)

          88952634
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:49
divPost_525
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_522
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_523
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_519
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_520
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_521
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_515
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_516
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_517
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_518
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_512
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_513
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_514
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:44
divPost_509
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:44
divPost_510
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:44
divPost_511
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:43
divPost_506
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:43
divPost_507
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:43
divPost_508
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:42
divPost_504
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:42
divPost_505
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:41
divPost_502
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:41
divPost_503
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:40
divPost_499
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:40
divPost_500
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:40
divPost_501
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:39
divPost_496
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:39
divPost_497
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:39
divPost_498
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:38
divPost_493
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:38
divPost_494
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:38
divPost_495
User Suggest
222.160.233.133 88952634'||' - Sun, 05 May 2013 7:28:37
divPost_490
User Suggest
222.160.233.133 88952634' - Sun, 05 May 2013 7:28:37
divPost_491
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:37
divPost_492
User Suggest
222.160.233.133 88952634'+' - Sun, 05 May 2013 7:28:36
divPost_488
User Suggest
222.160.233.133 88952634' - Sun, 05 May 2013 7:28:36
divPost_489
User Suggest
222.160.233.133 88952634-0 - Sun, 05 May 2013 7:28:35
divPost_486
User Suggest
222.160.233.133 88952634s3 - Sun, 05 May 2013 7:28:35
divPost_487
User Suggest
222.160.233.133 88952634'`"( - Sun, 05 May 2013 7:28:34
divPost_484
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:34
divPost_485
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:27
divPost_483
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:21
divPost_482
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:20
divPost_481
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:19
divPost_478
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:19
divPost_479
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:19
divPost_480
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:18
divPost_475
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:18
divPost_476
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:18
divPost_477
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:17
divPost_472
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:17
divPost_473
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:17
divPost_474
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:16
divPost_469
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:16
divPost_470
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:16
divPost_471
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:15
divPost_466
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:15
divPost_467
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:15
divPost_468
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:14
divPost_463
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:14
divPost_464
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:14
divPost_465
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:13
divPost_460
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:13
divPost_461
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:13
divPost_462
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:12
divPost_457
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:12
divPost_458
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:12
divPost_459
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:11
divPost_454
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:11
divPost_455
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:11
divPost_456
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:10
divPost_452
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:10
divPost_453
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:07
divPost_451
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:05
divPost_450
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:02
divPost_449
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:59
divPost_448
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:54
divPost_446
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:54
divPost_447
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:53
divPost_443
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:53
divPost_444
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:53
divPost_445
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:52
divPost_442
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:51
divPost_441
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:50
divPost_440
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:49
divPost_439
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:48
divPost_438
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:46
divPost_437
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:44
divPost_436

          88952634'
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:51
divPost_531
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:50
divPost_529

          88952634'+'
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:50
divPost_528

          88952634'`"(
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_524

          88952634'||'
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:50
divPost_530

          88952634-0
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:49
divPost_526

          88952634s3
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:49
divPost_527

          ห้องสมุดกลาง
User Suggest
110.77.150.85 เค ชัยวัตว์ นพฤทธิ์ - Mon, 11 Feb 2013 13:45:36
divPost_425
User Suggest
223.207.119.165 There should be more modern journals in subjects like science and history. e.g. Scientific American; Technology and Culture; American Historical Review. - Fri, 08 Feb 2013 10:45:52
divPost_424
User Suggest
192.168.200.116 As a software engineering major, ALL computer science and software programming materials are years out of date.

Library resources are totally useless for my field of study. - Wed, 30 Jan 2013 10:54:14
divPost_419
User Suggest
10.70.95.181 หน้าจอคอมพิวเตอร์เล็กและเก่าไป. มองไม่ชัดเจน - Sun, 25 Nov 2012 13:14:55
divPost_405
User Suggest
10.72.54.206 หนังสือเกี่ยวกับบริการธุรกิจเก่ามากครับ โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ว่าหนังสือยังเก่ามากครับ มันไม่เหมาะต่อการอ่านครับ - Sun, 29 Jan 2012 14:26:12
divPost_333
User Suggest
172.16.8.182 *หนังสือที่มีค่อนข้างเก่าและบางเล่มที่เป็นเล่มต่อก็หาย ไม่มีการหามาเพิ่มเติมสักทีปล่อยข้างไว้นานมาก แสดงให้เห็นถึงการละเลยในการปรับปรุงความเอาใจใส่ต่อหนังสือ *หนังสือเก่า กระดาษชำรุด ควรเปลี่ยนหนังสือที่มีการพิมพ์ออกมาใหม่ไม่ใช่ใช้แต่เล่มเดิมๆ - Fri, 20 Jan 2012 13:40:01
divPost_332
User Suggest
125.25.22.43 ดี - Tue, 18 Oct 2011 15:38:33
divPost_313
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554


(1) ควรเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ ศิลปะ ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ ปรัชญา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยาสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ เป็นต้น (12 ราย)
(2) ควรปรับปรุงหนังสือให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ กฎหมาย การจัดการความรู้ รัฐประศาสนศาสตร์และการเมือง (11 ราย)
(3) จำนวนหนังสือเพียงพอแล้ว (4 ราย)
(4) หนังสือที่มียังไม่ครอบคลุมเพียงพอ เช่น สายสังคมศาสตร์ (2 ราย)
(5) ขาดวิทยานิพนธ์ใหม่ ๆ (2 ราย)
(6) เพิ่มฐานข้อมูล journal และ paper ให้มากขึ้น (2 ราย)
(7) หนังสือในห้องสมุดควรมี Standby ไว้อย่างน้อย 1 เล่ม เพื่อให้อ่านในห้องสมุด (2 ราย)
(8) ระบบการค้นคว้าหนังสือค่อนข้างลำบาก หายาก สับสน (2 ราย)
(9) อยากให้เพิ่มหนังสือ text book (2 ราย)
(10) หนังสืออ้างอิงบางเล่มเก่ามากและมีคุณค่าต่อการนำไปใช้ได้และมีอายุเกิน 5-10 ปี ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้ ควรจัดหาเล่มที่ผลิตใหม่มาให้บริการเพิ่ม
(11) ต้องการให้หนังสือที่มาใหม่มีจำนวนมากกว่านี้
(12) อยากให้มีหนังสือของผู้แต่งหลาย ๆ คน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันได้
(13) เพิ่มวรรณกรรมไทยออกใหม่ เช่น หนังสือของวินทร์ เลียวริณ
(14) หนังสือที่มาใหม่ควรแยกให้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการค้นหา
(15) ควรเพิ่มจำนวนหนังสือที่นักศึกษาต้องการโดยตรวจสอบจากคณะด้วย
(16) เพิ่มสื่อวีดิทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(17) ควรมีการจัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศให้มากขึ้น เช่น เวลาเข้า science direct บาง journal ต้องสั่งซื้อ ไม่สามารถเปิดดูได้เลย
(18) หนังสือที่มีจำนวนน้อยควรเพิ่มจำนวน copy ให้มากขึ้น
(19) ควรเพิ่มหนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานวิจัย วิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ให้มากขึ้น
(20) ยังขาดแคลนหนังสือประเภท drama, theatre ในแง่บทละคร และการผลิต
(21) อยากให้มี e-books มากขึ้น
(22) น่าจะมีวารสารด้านสถิติ การเงิน และ statistics in Medicine
(23) วิทยานิพนธ์ของ มช. มีประโยชน์มากในการค้นคว้าและเผยแพร่ สามารถสืบค้นจากภายนอกได้ ขอชื่นชม เพราะมีที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทย
(24) หนังสือเกี่ยวกับวิศวกรรมเหมืองแร่ยังมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่องส่วนน้อยของที่เรียน
(25) ควรมีหนังสือบันเทิงเพิ่มขึ้น เช่น a day
(26) ควรมีหนังสือทุกเล่มที่ห้องสมุดคณะมี
(27) ควรรับวารสารภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
- Thu, 29 Sep 2011 17:54:20
divPost_257
User Suggest
202.28.248.185 สื่อโสตขอให้ทันสมัยกว่านี้นะครับ - Mon, 19 Sep 2011 10:27:11
divPost_248
User Suggest
10.70.86.112 ทางห้องสมุดควรมีการแนะนำหนังสือหรือทรัพยากรใหม่ๆที่เข้ามาในห้องสมุดผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดด้วย เนื่องจากผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้ห้องสมุดเข้ามาในบริการค้นหาข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บ ดังนั้นทางห้องสมุดควรจัดทำเว็บไซต์ของห้องสมุดให้มีความน่าสนใจและมีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยด้วย ซึ่งดิฉันเห็นว่าเว็บไซต์ของห้องสมุดยังไม่มีความน่าดึงดูดใจในการเข้าใช้มากนัก - Sat, 10 Sep 2011 12:33:03
divPost_242
User Suggest
180.183.201.179 ยังไม่มีข้อเสนอแนะ (เพราะเข้ามาใหม่) - Tue, 06 Sep 2011 7:32:10
divPost_234
User Suggest
58.9.44.232 ต้องการให้หนังสือของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษามีความทันสมัยมากขึ้น มีจำนวนที่เพียงพอกับผู้ใช้ - Thu, 01 Sep 2011 22:50:40
divPost_228
User Suggest
10.70.92.58 ควรปรับปรุงด้านความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ เพราะเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดส่วนใหญ่ค่อนข้างล้าสมัยและค่อนข้างเก่ามาก จึงควรแก้ไขปรับปรุงให้มีการบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาใหม่และทันสมัยมากยิ่งขึ้น - Wed, 31 Aug 2011 13:02:48
divPost_223
User Suggest
223.204.69.2 หนังสือที่เจาะประเด็นต่อเนื้อหาการเรียนยังมีน้อยเกินไป สื่อวิดีทัศน์ที่เป็นประโยชน์มีน้อย - Sun, 10 Jul 2011 -1:17:43
divPost_191
User Suggest
124.157.142.238 ฐานข้อมูลทดลองใช้ใหม่ๆ เช่น emerald, academic search premier ไม่ได้อยู่ในหน้าเว็บ vpn เหมือนฐานข้อมูลทดลองใช้เก่าๆ ที่หน้า http://library.cmu.ac.th/cmul/node/178 ที่เคยมีม - Tue, 09 Nov 2010 9:50:35
divPost_138
User Suggest
10.44.247.115 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
ต้องการ e-Databases ที่ครอบคลุมเฉพาะทางกฎหมาย เช่น Lexis-Nexis เป็นต้น - Fri, 08 Oct 2010 13:57:33
divPost_88
User Suggest
10.44.247.115 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
การบริการยืมต่อทางอินเทอรืเน็ต บางครั้งใช้ไม่ได้ - Fri, 08 Oct 2010 13:56:29
divPost_87
User Suggest
10.44.247.115 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
หนังสือ วิทยานิพนธ์ และวารสาร บางเล่ม/ฉบับ หายไป - Fri, 08 Oct 2010 13:55:03
divPost_86
User Suggest
10.44.247.115 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
1) ควรเพิ่มเติมหนังสือบางประเภทให้มากกว่านี้ เช่น หนังสือทางสังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ อาชีวศึกษา ปรัชญา หนังสืออ่านเล่นทั่วไป หนังสือเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และการสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น (17 ราย)
2) ควรมีหนังสือที่มีปีพิมพ์ใหม่ ๆ ออกมาให้บริการแทนเล่มเก่าตลอดเวลา (7 ราย)
3) หนังสือไม่ทันสมัย เช่น หนังสือคอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ (2 ราย)
4) ทรัพยากรสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมในแต่ละวิชา (2 ราย)
5) อยากให้หาหนังสือวิชาการต่างประเทศใหม่ ๆ เข้ามา
6) ควรเพิ่มหนังสือใหม่ และวิทยานิพนธ์ใหม่
7) หนังสือบางเล่มหอสมุดกลางไม่มีแต่ไปมีที่คณะอื่น คณะแพทย์มีเยอะมาก หอสมุดกลางเป็นศูนย์รวมควรมีเหมือนกันสำรองไว้
8) รายงานการวิจัย และ Thesis ที่เป็นรูปเล่มมีน้อย ต้องไปยืมจากห้องสมุดอื่น
9) ควรเพิ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้
- Fri, 08 Oct 2010 13:52:29
divPost_85
User Suggest
202.28.248.140 The library should provide more up-to-date books both in Foreign and Thai languages for the benefits of searching and learning of students and people. Since the world changes everyday and some knowledge turns into the new one. - Fri, 08 Oct 2010 1:11:59
divPost_84
User Suggest
180.210.216.74 ห้องสมุดกลางควรเปิด ingentaconnect ที่คณะแพทย์เท่านั้นเปิดได้อยู่ในหน้าต่างฐานข้อมูลทดลองใช้ (free trial databases; http://library.cmu.ac.th/cmul/node/178) ไปเลย - Tue, 05 Oct 2010 14:49:24
divPost_81
User Suggest
115.67.163.104 อยากให้มีบริการฐานข้อมูลที่นักศึกษาคณะแพทย์เท่านั้นที่เข้าได้เช่น ingentaconnect - Wed, 22 Sep 2010 8:54:57
divPost_64
User Suggest
110.164.154.57 อยากให้หอสมุดจัดหาฐานข้อมูลที่คณะอื่นๆ เปิดให้บริการเฉพาะนักศึกษาตน เช่น ingentaconnect, sagepub ไว้บริการบนเว็บ vpn ด้วยครับ - Wed, 15 Sep 2010 11:03:25
divPost_62
User Suggest
118.172.88.161 ในกรณีที่ นักวิจัยหรืออาจารย์ เข้าถึง paper แล้วไม่สามารถ download ได้ อยากให้มีบริการช่วยติดต่อห้องสมุดในเครือข่ายที่ download ได้จัดส่งมาให้อีกที เนื่องจากหลายครั้งๆ เจอ paper ที่ต้องการแต่ download ไม่ได้ - Fri, 20 Aug 2010 11:17:28
divPost_34

          ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
1.ห้องสมุดน่าจะมีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
2. อยากให้เพิ่มจำนวนหนังสือทั่วไปที่ไม่ใช่ Textbook - Mon, 03 Oct 2011 9:11:38
divPost_290
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์
1. อยากได้ Journal of Bone and Mineral Research (JBMR)
2. ต้องการให้ฐานข้อมูลสามารถ Download วารสารจากคณะแพทย์ได้โดยตรง
- Mon, 03 Oct 2011 9:09:32
divPost_289
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. อยากให้มีการ Update ข้อมูลของ Journal ต่างๆ ในช่วงเวลาต่อสัญญามักโหลดไม่ค่อยได้ - Mon, 03 Oct 2011 9:08:18
divPost_288
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. อยากให้เพิ่มหนังสือทั่วไป เช่น หนังสืออ่านเล่น, การเกษตร,นิยาย, หนังสือทางการแพทย์ที่จำเป็นให้มากขึ้น
2.หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนมีจำนวนน้อย และหนังสือเก่า
3. หนังสือเพื่อความบันเทิงมีจำนวนน้อย
4. Journal ในบางเว็บไม่สามารถเปิดดูได้ ควรจะมี Journal Support สำหรับนักศึกษาให้เข้าดูได้
5. ควรมี Textbook ที่ Update edition ใหม่ๆ
6. รับวารสาร Online เพิ่มมากขึ้น
- Mon, 03 Oct 2011 9:06:06
divPost_287

          ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
User Suggest
200.176.13.215 kExzE6 , [url=http://rgyruhshezlb.com/]rgyruhshezlb[/url], [link=http://rzlxruhzavbq.com/]rzlxruhzavbq[/link], http://wsnuksnzxcyl.com/ - Sat, 25 Feb 2012 18:20:58
divPost_338
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. อยากให้มีหนังสือมากขึ้น (5 ราย)
2. เพิ่มความทันสมัยของหนังสือและโปรแกรมต่างๆ (3 ราย)
3. เพิ่มหนังสือด้าน finance มาก ๆ ถึงมีก็ไม่ละเอียด เนื้อหามีน้อย วางปะปนกัน (3 ราย)
4. อยากให้มีหนังสือเรียนแปลเป็นภาษาไทยในแต่ละวิชามากขึ้น (3 ราย)
5. อยากให้มีนิยายมาก ๆ เพื่อส่งเสริมจิตนาการ และคลายเครียด (2 ราย)
6. I enjoy the English language newspapers
7. อยากให้มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับ Management science Journal of operations Management ฐานข้อมูล Inderscience3
8. ด้านการตลาด ควรมีข่าวสาร กิจกรรมและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
9. เพิ่มหนังสือด้านบริหารธุรกิจ หนังสือธรรมะ
10. มี CD, DVD เกี่ยวกับธุรกิจ ความรู้ทั่วไป เช่น สารคดีต่างๆ ประวัตินักธุรกิจ
11. เพิ่มหนังสือนอกเวลา เช่น กรณีศึกษา
12. ควรมีหนังสือด้าน English Program or Chinese Program
13. ควรเพิ่มจำนวนชั้นหนังสือ ให้เพียงพอกับจำนวนหนังสือที่เพิ่มมากขึ้น
14. IS ปีเก่า ๆ มีน้อยมาก
- Mon, 03 Oct 2011 9:59:39
divPost_296

          ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ควรเพิ่มหนังสือต่าง ๆ เช่น text (med-surg) หนังสือประเภท IT กฎหมาย บริการ บริหารการพยาบาล ระบบสุขภาพ คุณภาพการพยาบาล การศัลยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ ยา Pathophysiology ของผู้สูงอายุ การเรียนการสอนวิชาพยาบาล โรคและการพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เป็นต้น (11 ราย)
2. หนังสือไม่ทันสมัย เนื้อหาเก่า (9 ราย)
3. ดีแล้ว (3 ราย)
4. มีจำนวนมากพอ และค่อนข้างทันสมัย (2 ราย)
5. ควรมีหนังสืออ่านเล่น เช่น นวนิยาย นิตยสาร (2 ราย)
6. ฐานข้อมูล Science direct, CINACH เข้ายาก (2 ราย)
7. ควรเพิ่มการบอกรับเป็นสมาชิก journal (2 ราย)
8. น่าจะเข้าฐานข้อมูล เช่น AAON, Ovid ได้มากกว่านี้
9. e-journal ค่อนข้างดี และสะดวกในการค้นหาข้อมูล
10. ไม่สามารถเข้าสืบค้นสารสนเทศได้ทุกสาขาวิชาอย่างเต็มที่ ต้องการให้ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานให้มากกว่านี้ เพราะมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ บุคลากรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างสะดวก
11. ซื้อบทความ Online เพิ่ม และน่าจะมีข้อมูลบอกว่าบทความจากวารสารเล่มนี้ Online และได้ Full text จากฐานข้อมูลใด เพราะเสียเวลาเข้าหลายฐานข้อมูล
12. ขอให้มีหนังสือใหม่ๆ ทันสมัย มีหลาย copy โดยเฉพาะวิชาแกนของปริญญาโท
13. ควรหาวารสารภาษาอังกฤษการผดุงครรภ์ใหม่ ๆ เพิ่ม
14. หนังใหม่มีประกาศลงเว็บไซต์ช้ามาก ๆ
15. การพยาบาลเข้าหาง่าย มีให้ค้นมาก
16. บางครั้งสืบค้นในอินเตอร์เน็ตมี แต่หาจริงกลับไม่พบ
- Mon, 03 Oct 2011 9:27:10
divPost_292

          ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. หนังสือบางเล่มดูใน CMUL OPAC มีบนชั้นแต่เมื่อไปหาจริงกลับไม่พบ (5 ราย)
2. ควรเพิ่มหนังสือให้มากขึ้น เช่น หนังสือทางด้านปรัชญา ศาสนา ธรรมะ ศาสตร์สมัยใหม่ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม ชีวประวัติ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน) หนังสือสาขา linguistic หนังสือประเภท Discourse Analysis Post-Modern Fashion design พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น หนังสือนำเที่ยว การโรงแรม หนังสือที่ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ หนังสืออ่านนอกเวลาภาษาต่างประเทศ หนังสืออ่านเล่น (35 ราย)
3. เพิ่มนวนิยายแฟนตาซี นวนิยายเยาวชน นวนิยายแปล นวนิยายที่กำลังได้รับความนิยม (5 ราย)
4. เพิ่มความหลากหลายและความทันสมัยของหนังสือ (6 ราย)
5. เพิ่มหนังสือเจาะลึกแต่ละสาขาวิชาให้มากขึ้น (4 ราย)
6. เพิ่มหนังสือ 1 เรื่องให้มีมากกว่า 1 เล่ม (2 ราย)
7. หนังสือบางเล่มชำรุด
8. หนังสือใหม่มีความน่าสนใจมาก
9. มีความทันสมัยพอสมควร
10. ควรเพิ่มวิทยานิพนธ์ให้มากกว่านี้
11. งานวิจัยที่ตรงสาขาวิชามีน้อย
12. เพิ่มวารสารและนิตยสารให้มากขึ้น เช่น Bloscope a day NJ magazine Student weekly สารคดี วิภาษา เป็นต้น (5 ราย)
13. เพิ่มวารสารและนิตยสารให้มีความหลากหลายและทันสมัยมากขึ้น (3 ราย)
14. การเข้าถึงนิตยสารและวารสารสมัยใหม่ยังเป็นไปได้ยาก ไม่รู้จะไปหาตรงไหน ต้องถามตลอด
15. เพิ่มเทปคลาสเซทการฟังภาษาญี่ปุ่นให้มากกว่านี้
16. ควรปรับปรุงเรื่อง CD DVD ที่ขาดหรือหายไป
17. เพิ่มสื่อวีดีโอ ซีดีเพลง และภาพยนตร์ต่างประเทศ (3 ราย)
18. ควรมีจุดดูโทรทัศน์เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่หอพักได้ติดตามข่าวสาร และมีช่องสำหรับการเรียนรู้ Discovery chanal สำรวจโลก ฯลฯ
19. ควรจะมีข้อมูล E-leaning ในห้องสมุด ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้โดยตัวเองในวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20. ควรพัฒนาระบบ e-books e-resource e-Databases ให้มากขึ้น เพื่อจะได้ใช้และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น (2 ราย)
21. สารสนเทศทันสมัย แต่ผู้ใช้ยังไม่ชำนาญ อาจต้องการความช่วยเหลือ
22. การเขียนแนะนำหนังสือ ควรจะมีการติดตามผลได้ว่า หนังสือที่แนะนำไป ได้รับการพิจารณาหรือไม่ อย่างไร
23. เพิ่มจุดบริการสารสนเทศไว้หลายๆ ที่ กระจายตามห้องสมุด
24. อยากให้มีการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
25. อยากให้แหล่งค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตมีคุณภาพมากกว่านี้
26. ดีมากแล้ว
- Mon, 03 Oct 2011 10:09:57
divPost_297

          ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. อยากให้มีหนังสือครอบคลุมเกี่ยวกับด้านศิลปะทุกด้านเพิ่มขึ้น เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ การถ่ายภาพ ศิลปวัฒนธรรม ศิลปะทั่วไป ประวัติศาสตร์ศิลปะ การออกแบบ (แอนนิเมชั่น ภาพยนตร์ ออกแบบภายใน แฟชั่น เซรามิกซ์ เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์) สถาปัตยกรรม วิศวกรรม (14 ราย)
2. ควรเพิ่มหนังสือใหม่ มีความทันสมัย และเป็นสากล (11 ราย)
3. เพิ่มหนังสือที่ไม่เกี่ยวกับศิลปะ เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม นวนิยาย เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัล หนังสือแปล หนังสือที่กำลังอยู่ในความสนใจ (3 ราย)
4. หนังสือมีในรายการแต่ในหาบนชั้นแล้วไม่มี (3 ราย)
5. เพิ่ม text book (2 ราย)
6. ควรมีหนังสือศิลปะที่มีรูปชัดเจน (2 ราย)
7. หนังสือสาขาพิพิธภัณฑ์ หนังสือด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมดีอยู่แล้ว
8. หนังสือล้าสมัยมาก
9. เพิ่มนิตยสาร JUX TAPOZ, CG, art project เกี่ยวกับ graphic design (2 ราย)
10. นิตยสารล่วงเวลาหายากมาก
11. นิตยสารใหม่ไม่ค่อยมี ไม่อัพเดท หนังสืออ้างอิงออกใหม่ซ้ำ
12. ควรมีวีดีทัศน์ใหม่ ทันสมัย และมีจำนวนมากกว่านี้ (3 ราย)
13. e-Database ด้าน Art, Contemporary Art มีน้อยมาก
14. ควรมีโปรแกรม Graphic
15. ควรจัดแยกประเภทหนังสือให้เป็นแต่ละสาขา (2 ราย)
16. จัดเรียงหนังสือให้หาง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะวิทยานิพนธ์
17. ค้นหาหนังสือบนชั้นยากเพราะไม่จัดเรียงตามตัวเลข (2 ราย)
18. หนังสือบางที่จัดไม่เป็นระเบียบ
19. จัดแสดง CD ให้บ่อยขึ้น 2 สัปดาห์/ครั้ง เพราะไม่รู้ว่าคณะมี CD อะไรบ้าง
20. ทรัพยากรที่ให้บริการดีอยู่แล้ว - Mon, 03 Oct 2011 13:05:05
divPost_298

          ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554

- ควรมีหนังสือเพิ่มและหลากหลายด้านมากขึ้น (11 ราย)
- หนังสือ Text book ควรมีที่ทันสมัยขึ้น (5 ราย)
- ควรเพิ่มทรัพยากรทางด้าน ชีววิทยา / สัตววิทยา / Histology / Cell Biology / เคมี / ธรณีวิทยา (4 ราย)
- ควรเพิ่มหนังสือด้านธรณีวิทยาที่ทันสมัย และมีรูปภาพที่อธิบายชัดเจน
- หนังสือภาษาไทยเก่ามาก
- ควรเพิ่มฐานข้อมูลด้าน Computer Science ให้มากขึ้น
- ถึงแม้จะมีสารสนเทศที่ครอบคลุมหลายด้านและมีฐานข้อมูลที่หลากหลาย แต่บางข้อมูลไม่สามารถดาวน์โหลดได้ โดยเฉพาะวารสารวิชาการของต่างประเทศ ดังนั้นทางห้องสมุดควรดำเนินการให้มีการดาวน์โหลดได้แบบไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ทั้งสิ้น
- ควรซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด (2 ราย)
- การจัดวางหนังสือควรมีระเบียบมากกว่านี้ (2 ราย)
- ควรแก้ไขปัญหาฝุ่นในหนังสือเก่า
- Thu, 29 Sep 2011 19:02:08
divPost_281
User Suggest
202.28.248.43 ควรมีหนังสือเฉพาะทางมากขึ้น เป็นพวก science application มากขึ้น เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มีเพียงตำราเรียน (ซึ่งเป็นพวก pure science) เกือบทั้งหมด และเมื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ต้องทำงานวิจัย มักเป็นงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ (เป็น application) แต่เมื่อในห้องสมุดมีเพียงตำราเรียนเป็นส่วนมาก ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยจึงหาได้น้อย บ่อยครั้งต้องการหนังสือที่มีในคณะอื่นเช่นแพทย์ ทันตแทพย์ สัตวแพทย์ ซึ่งอยู่ไกลก็ไม่สะดวกที่จะไปเอา - Wed, 10 Nov 2010 12:21:36
divPost_140

          ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554
1. ปรับปรุงด้านความทันสมัยของหนังสือและวารสาร (4 ราย)
2. เพิ่มสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมเกษตร พลังงานทดแทน (4 ราย)
3. ควรมีหนังสือแปลในสาขาวิช่ต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ เช่น เรื่อง gas turbine, Hydraulics, Structure and Strength II (4 ราย)
4. หนังสือไม่เพียงพอ น่าจะมีมากกว่านี้ (2 ราย)
5. เพิ่มหนังสือวิชาใหม่ ๆ
6. ค้นหาหนังสือจากคอมพิวเตอร์พบว่ามีที่ชั้นหนังสือแต่พอไปหาที่ชั้นกลับไม่เจอ (2 ราย)
7. ควรมีหนังสือจากคณะอื่นบ้าง
8. เพิ่มหนังสือ a-day เข้ามาด้วย เพราะมีประโยชน์ในแนวทางข้อเสนอแนะนำในการดำเนินชีวิตและปรัชญาของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เป็นหนังสือที่ดีมาก
9. หนังสือที่ไม่ถูกยืมเป็นเวลานาน ควรย้ายที่เก็บ เพราเจอแต่หนังสือไม่ทันสมัยวางอยู่บนชั้น
10. วารสารไม่อัพเดท (2 ราย)
11. วารสารมีน้อย (2 ราย)
12. วารสารวิชาการยังมาไม่ตรงตามกำหนด
13. การค้นจากฐานข้อมูล ScienceDirect หรือ Scopus บางอย่างไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
14. ควรมีโสตทัศน์มากกว่านี้
- Mon, 03 Oct 2011 8:53:25
divPost_285

          ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
- ควรมีการจัดซื้อหนังสือเพิ่มมากขึ้น เช่น หนังสือด้านภาษา คณิตศาสตร์ การศึกษาวิจัย วิทยาศาสตร์ศึกษา การ์ตูน นวนิยาย สารคดี เป็นต้น (6 ราย)
1. หนังสือบางเล่มเก่ามาก น่าจะมีการซ่อมแซมบ้าง
2. ดูจากภาพรวมแล้วหนังสือสาขาพลศึกษาด้านนี้ดีมาก
3. ควรมีหนังสือใหม่ๆ เช่น หนังสือเรียนหรือหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตร 51 ด้วย
4. อยากให้มีหนังสือพิมพ์ที่ใหม่ตลอดเวลา
5. ควรมีหนังสือที่ใหม่และทันสมัยมากกว่านี้
- Mon, 03 Oct 2011 13:19:04
divPost_303
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. อยากให้เพิ่มหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา หนังสือเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียใหม่ สารสนเทศด้านการสอน แนวคิดทางการศึกษา หลักการ/ทฤษฎีต่างๆ เรื่องเกี่ยวกับภาษาจีน วิชาภาษาฝรั่งเศส คณิตศาสตร์ ทฤษฎีทางอาชีวศึกษา (9 ราย)
2. อยากให้มีหนังสือเกี่ยวกับสาขาต่างๆ ให้ทันสมัยและหลากหลาย (3 ราย)
3. ควรมีวิทยานิพนธ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาของต่างประเทศ
4. อยากให้ห้องสมุดจัดหาวารสารโภชนาการ อาหาร สุขภาพ - Mon, 03 Oct 2011 13:17:19
divPost_302
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. อยากให้มีหนังสือให้มากกว่านี้ เช่น หนังสือเกี่ยวกับอาชีพ วิชาชีพครู ทฤษฎีทางการศึกษา แนวคิดปรัชญา อาชีวศึกษา วิชาศิลปะ เด็กวัยประถมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่เป็นเป็นเกมหรือการทดลอง แบบเรียนภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมอังกฤษ Pocket book หนังสืออ่านเล่น การ์ตูนที่สอนความรู้ หนังสือแบบเรียน (10 ราย)
2. ควรมีหนังสือใหม่และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา (3 ราย)
3. ควรมีหนังสือหลากหลายประเภทมากขึ้น (2 ราย)
4. หนังสือบางเล่ม เช่น วรรณคดีเก่าๆ ควรจะนำมาปรับปรุงหรือพิมพ์ใหม่ เพราะเก่ามากจนกระดาษขาด บางเรื่องมีเล่มเดียวควรจะทำไว้สัก 2 เล่ม
5. วารสารควรมีมากกว่านี้ และควรมีความทันสมัย
6. วารสารต่างประเทศมีน้อยมาก
7. ควรมีสื่อการเรียนการสอนบริการ
8. พัฒนาสื่อสารสนเทศต่างๆ มาใช้กับห้องสมุดให้มากขึ้น
9. นวนิยาย บทความภาษาอังกฤษ
10. งานวิจัยอิสระหรือวิทยานิพนธ์มีจำนวน copy น้อยไป
11. ควรเพิ่มวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชาศิลปศึกษาให้มากขึ้น
12. ระบบการสืบค้นควรพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
13. อยากให้หนังสือมีจำนวน copy มากกว่านี้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
14. ดีแล้ว
- Mon, 03 Oct 2011 13:15:05
divPost_301
User Suggest
118.172.126.66 ควรจะหาหนังสือเกี่ยวกับทางด้านอาชีพและดด้านการศึกษามาให้มากกว่านี้ - Mon, 20 Jun 2011 9:13:05
divPost_181

          ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
User Suggest
213.229.83.27 With ircenased focus toward outcomes assessment in higher education, I think we could work together faculty and librarians to integrate BI into curricular and then assess its impact, supporting the needs of both university librarians and faculty members. As a new faculty member I very much appreciate librarian liaison services but knowing just how to implement them is a whole other question especially as I am aware of time and budget limitations. - Thu, 23 Feb 2012 2:12:17
divPost_336
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. นิตยสารควร update โดยเฉพาะ JA
2. หนังสืออ่านนอกเวลาควรมีให้ในเวลาว่าง
3. เรื่องการ presentation
4. เพิ่มเครื่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
5. อยากให้มีหนังสือ landscape เยอะกว่านี้ รวมทั้งหนังสือที่แนะนำวิธีการทำ presentation
6. อยากให้มีหนังสือเยอะขึ้นอีก อาจมีเหมือนกันหลายๆ เล่มด้วยก็ดี
7. ป้ายบอกหมวดหมู่ของหนังสือดูยาก ทำให้ค้นหาหนังสือช้า ไม่สะดวก (ที่เป็น code อ่านไม่เข้าใจ)
8. หนังสือหายาก จัดเรียงไร้ระเบียบ ไม่เป็นหมวดหมู่เลย หนังสือมีเลขจริงแต่ไม่เรียงตามเลขเลยหายากมาก
9. บางทีหาหนังสือไม่เจอ เหมือนจะหาย แต่มักอยู่ในกองพักหนังสือ
10. อยากได้หนังสือทั่วๆ ไป ไม่เกี่ยวข้องกับสถาปัตย์บ้าง เพื่อเพิ่มความรู้ทั่วไป เช่น หนังสือเกี่ยวกับวิจิตรศิลป์ แขนงต่างๆ ที่น่าสนใจ
11. เพิ่มหนังสือให้เพียงพอต่อความต้องการ
12. ขอหนังสือนอกที่ออกใหม่มาเร็วๆ
13. ควรเพิ่มหนังสือทั่วไปของคณะอื่นๆ บ้าง นิยาย และควรเพิ่มหนังสือสถาปัตย์ทุกด้าน
14. น่าจะจัดหมวดหมู่ให้หาง่ายยิ่งขึ้น เช่น หมวดการแพทย์ สถาปัตยกรรม
15. หาหนังสือยากไปหน่อย
- Mon, 03 Oct 2011 9:02:13
divPost_286

          ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
User Suggest
118.172.110.109 หนังสือใหม่ที่ทันสมัยด้านภูมิศาสตร์มีน้อย เวลาค้นคว้าและต้องนำไปใช้ในการทำรายงานไม่ทันสมัยครับ - Sat, 29 Oct 2011 18:03:49
divPost_315
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. เพิ่มจำนวนหนังสือให้มากขึ้น (18 ราย)
2. ควรมีเนื้อหาของสารสนเทศที่ทันสมัย (27 ราย)
3. อยากให้มีหนังสือหลากหลายกว่านี้ (5 ราย)
4. เพิ่มเนื้อหาทางด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ Geography information system นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือหนังสือเฉพาะสาขา (7 ราย)
5. ควรมีหนังสือต่างประเทศให้มากขึ้น (3 ราย)
6. ควรมีหนังสือ นวนิยาย วรรณกรรม หรือหนังสือที่ให้ความบันเทิงมากขึ้น (2 ราย)
7. เลขหมวดหนังสือดูยาก ทำให้ค้นหายาก (2 ราย)
8. หนังสือหายบ่อยมาก ควรมีมาตรการป้องกันที่ดีกว่านี้ (3 ราย)
9. หนังสือบางเล่มชำรุดเสียหาย (2 ราย)
10. ไม่มีหนังสือตามที่ค้นใน opac (2 ราย)
11. ควรจัดวางหนังสือให้เป็นระเบียบ บางครั้งหาหนังสือไม่เจอ (2 ราย)
12. มีพร้อมอยู่แล้ว (2 ราย)
13. ไม่ทราบว่าหนังสือใหม่อยู่ตรงไหน
14. ควรเพิ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
15. วารสารที่มีไม่ค่อยตรงกับสาขา
16. ฐานข้อมูล e- journal ค้นไม่ได้เพราะไม่ต่ออายุสมาชิก
17. ฐานข้องมูล e-thesis ไม่สะดวกในการใช้ ค้นยาก
18. ควรดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อหาเอกสารมาเป็นฐานข้อมูล เพื่อความทันสมัย
19. ควรทำการติดตามการจัดประชุมต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานของ มช. เพื่อขอเอกสารการประชุมไว้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ไม่ควรรอเฉพาะที่บริจาคเท่านั้น
- Mon, 03 Oct 2011 13:26:11
divPost_305

          ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. เพิ่มจำนวนหนังสือ เช่น หนังสือเกี่ยวกับสัตว์บริโภค หนังสือเกี่ยวกับยา โรค หนังสือภาษาต่างประเทศพื้นฐาน (13 ราย)
2. ควรมีนิตยสารด้านความบันเทิงที่ทันสมัย (4 ราย)
3. เพิ่มหนังสือวรรณกรรม หนังสืออ่านเล่น (4 ราย)
4. เพิ่มหนังสือที่ทันสมัย (3 ราย)
5. อยากได้วารสารจาก PubMed มากกว่านี้ และควรมี fulltext (2 ราย)
6. หนังสือชำรุด ขาดง่าย
7. มีทรัพยากรดีที่สุด ครอบคลุมในสาขาที่เรียนมาก ๆ
8. หาหนังสือจากชั้นไม่เจอ
9. เพิ่มความหลากหลายของนิตยสารให้มากขึ้น
10. ควรมีงานวิจัยต่างประเทศที่ให้บริการฟรี
11. หนังสือหายาก ควรมีเลขหมู่ติดด้านหน้าแต่ละช่อง และบอกประเภทของหนังสือไว้ด้านหน้า
12. ควรมีตำราหรือหนังสือเรียนที่เขียนโดยอาจารย์แต่ละสาขาวิชา
13. หนังสือพิมพ์ให้บริการล่าช้า
14. เพิ่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น
15. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดไว้ให้บริการยังไม่เพียงพอ
16. ควรมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ฉบับเต็มมากกว่านี้
17. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ไม่สามารถเปิดอ่านได้ เช่น จาก SciDirect
18. ควรมีดีวีดีที่เกี่ยวกับการรักษา หรือจากการสัมมนามากกว่านี้
19. หนังสือบางเล่มกระจายไปอยู่ชั้นอื่น ทำให้หาหนังสือไม่พบ - Mon, 03 Oct 2011 9:38:39
divPost_294

          ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

1) จำนวนหนังสือไม่เพียงพอต่อความต้องการ บางสาขาวิชามีน้อย ต้องการหนังสือเพิ่มเติม เช่น หนังสือด้านการบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ การออกแบบ วัสดุ มาตรฐาน ISO และ ASTM วิทยาศาสตร์การอาหาร หนังสืออ้างอิง และงานวิจัยจากสถาบันที่เกี่ยวกับแต่ละสาขาวิชา เป็นต้น (20 ราย)
2) ควรจะมีหนังสือใหม่ที่ทันสมัยให้มากขึ้น (4 ราย)
3) ควรซ่อมแซมหนังสือให้น่าใช้งานมากขึ้น
4) เอกสารจริงสูญหาย แต่ในฐานข้อมูลยังคงปรากฏอยู่ ควรปรับตามจริง
5) หนังสือ/เอกสาร ที่มีสถิติการใช้สูงๆ หรือมีการจองมากๆ ควรจัดหามาเพิ่มเติม
- Thu, 29 Sep 2011 18:56:54
divPost_280
User Suggest
10.81.29.152 ด้านฐานข้อมูล Sciencedirect หรือ Scopus ควรจะสามารถให้นักศึกษา Access ได้ทุก paper และหนังสือ Text Book ควรมีมากกว่านี้ - Tue, 01 Feb 2011 15:36:32
divPost_153

          ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
User Suggest
203.113.101.133 ทารน ่น ย่ท - Thu, 19 Sep 2013 10:37:38
divPost_554
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/ปฏิบัติการ
- เพิ่มหนังสือสาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวป่า
และการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำหรือการจัดการลุ่มน้ำ
- ควรมีการนำ e - learning มาไว้ในเว็บไซต์ของห้องสมุดแทนการกระจายไปตาม
ภาควิชาต่างๆ ทั้งที่เป็นอีบุ๊ค สไลด์ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยเฉพาะของ
ผู้เกษียณอายุราชการที่กำลังช่วยสอนอยู่ หรือใกล้เกษียณอายุราชการ
- จัดหาซีดีหรือดีวีดีให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในสาขาวิชาต่างๆ
- ห้องสมุดไม่ควรซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอ่านไม่สะดวก ปวดตา ปวดหัว
และโหลดช้ามาก (เพราะอินเทอร์เน็ตคณะไม่ค่อยดี) ควรนำงบประมาณมาจัดซื้อเป็นเล่มจะดีกว่า
- Fri, 30 Sep 2011 16:47:12
divPost_284
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- เพิ่มเติมหนังสือทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตร (จำนวน 2 คน)
- เพิ่มจำนวนหนังสือสาขาพืชสวน (จำนวน 2 คน)
- เพิ่มหนังสือทางด้านสรีรวิทยา (จำนวน 2 คน)
- เพิ่มจำนวนหนังสือเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ที่ใหม่และทันสมัย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (จำนวน 2 คน)
- เพิ่มจำนวนหนังสือสาขาพันธุศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพิ่มจำนวนหนังสือสาขาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
- เพิ่มหนังสือเกี่ยวกับเรื่องผึ้ง
- เพิ่มจำนวหนังสือประเภทไม้ดอกประเภทหัว
- เพิ่มหนังสือด้านสถิติชีวเคมี และการปฏิบัติการในห้องทดลอง
- จัดซื้อหนังสือใหม่เพิ่มมากขึ้น
- เพิ่มจำนวนหนังสือให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
- ให้เพิ่มความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ
- วิทยานิพนธ์สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรยังมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า
- เพิ่มจำนวนงานวิจัยทางด้านการเกษตรที่ทันสมัย
- เพิ่มวารสารสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือเทคโนโลยีการเกษตร
- ต้องการให้มีวารสาร Animal Feed Science และวารสารเกี่ยวกันสัตวศาสตร์ของ
ประเทศจีนและอินเดีย เพราะเป็นประเทศที่ใหญ่และมีการทำวิจัยเกี่ยวกับสัตว์มาก แต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้
- ฐานข้อมูลออนไลน์ควรมีครอบคลุมทุกสาขาวิชา
- เพิ่มการให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาเกษตรศาสตร์
- อยากให้เพิ่มข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครงานหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ทั้งของคณะเกษตรศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่ หรือในประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรม
- Fri, 30 Sep 2011 16:44:44
divPost_283
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- เพิ่มจำนวนหนังสือให้มากขึ้น และทันสมัยมากกว่านี้ (จำนวน 5 คน)
- เพิ่มทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัย (จำนวน 3 คน)
- เพิ่มจำนวนหนังสือให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา (จำนวน 2 คน)
- เพิ่มหนังสือด้านจิตวิทยา
- เพิ่มจำนวนปัญหาพิเศษมากขึ้น
- เพิ่มหนังสือเกี่ยวกับไม้ผล เพราะส่วนใหญ่ที่มีอยู่เป็นความรู้พื้นฐานเอามาใช้ในงานวิจัยไม่ค่อยได้
- เพิ่มนวนิยายแปลของต่างประเทศ
- เพิ่มหนังสือสาขาวิชาพืชสวน
- เพิ่มหนังสือสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
- วารสารบางฉบับออกวางให้บริการช้า เช่น เกษตรชาวบ้าน - Fri, 30 Sep 2011 16:41:01
divPost_282

          ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. หนังสือค้นคว้าภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้านกายภาพบำบัดยังไม่เพียงพอ เช่น Biomechanic ของมนุษย์ กายภาพบำบัดทรวงอก กายภาพในเด็กและผู้สูงอายุ เป็นต้น (4 ราย)
2. อยากให้มีหนังสือหลากหลายกว่านี้ (3 ราย)
3. หนังสือมีไม่ครอบคลุม
4. จัดหาตำราให้ทันสมัยเพิ่มขึ้นและมีจำนวนมากขึ้น (2 ราย)
5. เพิ่มหนังสือภาควิชากิจกรรมบำบัด (2 ราย)
6. หนังสือเกี่ยวกับ RT มีน้อย (2 ราย)
7. ควรจัดหา interactive software ที่เป็นข้อสอบสำหรับฝึกประมวลความรู้ในสาขาเทคนิคการแพทย์ให้มากขึ้น
8. เพิ่มหนังสือด้าน physiology
9. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ยังมีไม่ครอบคลุม และ link เสีย
10. ควรจัดแบ่งหนังสือออกเป็นแต่ละภาควิชา
11. ดีแล้ว
- Mon, 03 Oct 2011 9:18:48
divPost_291

          ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
User Suggest
223.206.50.91 1. วารสารทางเภสัชศาสตร์ เช่น drugs, clinical pharmacokinetics, AJHP หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชศาสตร์น่าจะเปิดแบบ e-database ให้นักศึกษาเปิดใช้ด้วย
2. หนังสืออ้างอิงต่างๆ หากมีฉบับออนไลน์หรือไฟล์ข้อมูลสำเร็จรูปก็น่าจะเผยแพร่ให้นักศึกษาบ้าง ซึ่งทางห้องสมุดก็มีหนังสือที่ทันสมัยอยู่แล้ว - Sun, 09 Jan 2011 13:49:05
divPost_150

          ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจาการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ควรมีทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ นิตยสาร ที่มีความทันสมัย มากกว่านี้ (8 คน)
2. ควรสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความหลากหลายของวิชาการสาขาอื่นๆ นอกจากสาขาเศรษฐศาสตร์ (5 คน)
3. ควรมีหนังสืออ่านนอกเวลาเพิ่มขึ้นและแยกโซนไว้ต่างหาก (2 คน)
4. ควรจะมีบริการ e-book นำเสนอผ่านทางหน้าเว็บไซต์ กรณีหนังสือที่มีคุณค่าต่อการวิจัย เรื่องหลักๆในหัวข้อสำคัญๆ ของสาขาวิชา พร้อมรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้องเพื่อง่ายต่อ การเข้าใช้ของผู้รับบริการ
5. Need to expand space for individual study purpose. More online library some world be better for all students.
6. ควรมีมุมหนังสือด้านอื่นๆ เช่น การพูดเขียนภาษาอังกฤษ, ภาษาเพื่อการสื่อสารรวมถึงหนังสืออ่านเล่นทั่วไป
7. ควรจะมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์แบบใหม่
8. อยากให้มีหนังสือมากกว่านี้ เพราะหนังสือบางเล่มมีจำนวนจำกัด
9. ควรมีหนังสือเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ วิธีคิด และจิตวิทยามากขึ้น
10. อยากให้มีหนังสือด้านเศรษฐศาสตร์ วารสาร งานพิมพ์ต่างประเทศมากกว่านี้
11. หนังสือในการประกอบการเรียนการสอนมีน้อย
12. ประเภทของหนังสือควรมีมากกว่าเดิม เช่น การ์ตูน นวนิยาย และนิตยสารต่างๆ และมีจำนวนแต่ละประเภทอย่างเพียงพอ
13. ควรจะมีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพิ่มมากขึ้น
14. เว็บไซต์ห้องสมุดควรมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
15. ควรมีหนังสือที่เป็นหนังสืออ่านเสริม ประเภทหนังสือเศรษฐศาสตร์
16. ควรเพิ่มหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น
17. ควรมีหนังสือนอกเวลาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
18. ควรมีหนังสือบันเทิง
19. ควรมีการเพิ่มชั้นวางหนังสือใหม่เพราะหนังสืออยู่ปนกัน
20. ควรมีนิตยสารด้านการลงทุน เฉพาะเจาะจงด้านต่างๆเช่น อสังหาริมทรัพย์
21. อยากให้ระบบ e-thesis ในการค้นคว้ามีการระบุต่อท้ายให้ชัดเจนว่าเป็น Thesis หรือ IS
22. ต้องการหนังสือที่เป็นของสำนักพิมพ์มติชน
23. ปรับปรุงการใส่ชื่อหนังสือให้ตรงกับชื่อที่สืบค้น เพราะบางครั้งชื่อที่ต้องการหา ไม่ตรงกับชื่อหนังสือ
24. อยากได้หนังสือเศรษฐศาสตร์เช่น เศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์ การเมือง เพิ่มมากขึ้น
25. ควรมี e-book ของวารสารในการให้บริการแก่ผู้ใช้
26. นิตยสารมักขึ้นชั้นช้ากว่ากำหนดออก ทำให้ผู้อ่านเสียโอกาสบางอย่างไป
27. Please add more English Text books and journals
28. มีหนังสือน่าอ่านเยอะ ที่ห้องสมุดอื่นไม่มี
29. ควรมีเอกสารประกอบการเรียนแยกออกมาเป็นหมวดๆ
30. เพิ่มหนังสือภาษาอังกฤษ เช่น TOFEL, ISEL เป็นต้น
31. ควรมีความหลากหลายของวารสาร นิตยสารนอกเหนือจากวารสารวิชาการ
- Mon, 03 Oct 2011 13:22:00
divPost_304

          ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. หนังสือบางเล่มบางประเภทไม่เพียงพอต่อความต้องการ (4 ราย)
2. ควรมี online journal ที่หลากหลายและมีความเป็นปัจจุบัน (3 ราย)
3. อยากให้ update หนังสือใหม่ๆ (3 ราย)
4. อยากให้มีเกี่ยวกับสัตว์เพื่อใช้เปรียบเทียบกัน
5. เพิ่มประเภทของวารสารให้หลากหลาย
6. เพิ่มประเภทหนังสือพิมพ์ให้หลากหลาย
7. ขอให้พัฒนาเรื่องการต่ออายุในการเข้าอ่านเนื้อหา journal ทุกปีจะล่าช้า
8. หนังสือบางชุดไม่มีครบชุด
9. เพิ่ม text book edition ใหม่ๆ
10. หนังสืออ่านเล่นชั้น 8 จัดแบบหายาก ไม่เป็นระเบียบ
11. เพิ่มความทันสมัยของวารสารและนิตยสาร
12. เพิ่มหนังสืออ่านเล่น
13. อยากได้หนังสือเกี่ยวกับเชื้อราให้มากขึ้น และทันสมัยมากขึ้น
14. ต้องการวารสารด้าน microbiology, virology, biology
15. ระบบสืบค้นใช้ยาก
16. อยากได้ข้อมูลของ nature, eukaryotic cell, yeast - Mon, 03 Oct 2011 9:32:38
divPost_293
User Suggest
180.183.205.216 1. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะแพทย์งดบอกรับแล้วจำเป็นใช้ในการทำรายงาน ซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะฐานข้อมูลที่คงเหลืออยู่ไม่ครอบคลุมปีที่ต้องการ
2. อยากให้ฐานข้อมูลคณะแพทย์ตามเว็บ http://www.med.cmu.ac.th/library/fdatabase เข้าไปอยู่ส่วนหนึ่งของเครือข่ายวิจัย vpn ด้วย
3. อยากให้ห้องสมุดคณะแพทย์พิจารณาบอกรับฐานข้อมูล informahealthcare ด้วย - Sat, 08 Jan 2011 12:28:48
divPost_149

          ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ScienceDirect น่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้ แต่เนื่องจากว่าคน ไทยไม่ชอบอ้างอิงฐานข้อมูลนี้จึงใช้ประโยชน์ได้น้อยในด้านงานวิชาการที่เป็นภาษาไทย
2. ต้องการให้สำนักหอสมุดบอกรับฐานข้อมูล Impact Factor
3. CMU e-Thesis ข้อมูล thesis และ IS กว่าจะลงค่อนข้างช้า อยากให้ Update ให้ไวกว่านี้ เช่น มีการรวบรวมแล้วลงให้สืบค้น ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อจะได้นำไปใช้อ้างอิง หรือทำวิจัย
4. CMU e-Research ข้อมูลโดยภาพรวมไม่ค่อย Update งานวิจัยที่เอาลงเก่าๆ ทั้งนั้น ทำให้ไม่ทราบว่าอาจารย์ มช. ไม่ทำวิจัยเพิ่มเติมหรือเปล่า
5. เพิ่มความหลากหลายของหนังสือให้สอดคล้องกับหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา
6. ไม่ค่อยมีหนังสือวิชาการด้านสาธารณสุขที่ใช้เป็น Reference ของปีใหม่ ๆ เช่น Public health, Cost effectiveness analysis, Epidemiology, Biostatistics
7. อยากให้มีระบบสารสนเทศ IT มีความทันสมัยมากกว่านี้ เพื่อสะดวก รวดเร็วต่อการใช้งาน ประหยัดเวลา
8. สาขาวิชาในสถาบันเฉพาะทางมาก หากต้องซื้อทุกอย่างไม่คุ้ม ควรมีเท่าที่จำเป็น งบประมาณมีให้มากเกินพอ หากระบบฐานข้อมูบอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุก Journal จะเยี่ยมมาก
9. ควรมีหนังสือให้หลากหลายประเภท นอกจากวิชาการอย่างเดียว รวมถึงเพิ่มวารสารด้วย
- Mon, 03 Oct 2011 9:48:51
divPost_295

          ห้องสมุดสถาบันวิจัยสังคม
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554

- ควรจัดหาหนังสือเพิ่มมากขึ้น
- ควรจัดหาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการศึกษาในภาคเหนือหรือล้านนา
- Thu, 29 Sep 2011 18:49:24
divPost_279


3.2 ด้านบริการ (โปรดระบุบริการที่มี / บริการที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดให้)

          88952634
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:49
divPost_525
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_522
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_523
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_519
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_520
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_521
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_515
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_516
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_517
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_518
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_512
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_513
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_514
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:44
divPost_509
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:44
divPost_510
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:44
divPost_511
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:43
divPost_506
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:43
divPost_507
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:43
divPost_508
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:42
divPost_504
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:42
divPost_505
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:41
divPost_502
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:41
divPost_503
User Suggest
222.160.233.133 88952634' - Sun, 05 May 2013 7:28:40
divPost_499
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:40
divPost_500
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:40
divPost_501
User Suggest
222.160.233.133 88952634'+' - Sun, 05 May 2013 7:28:39
divPost_496
User Suggest
222.160.233.133 88952634' - Sun, 05 May 2013 7:28:39
divPost_497
User Suggest
222.160.233.133 88952634'||' - Sun, 05 May 2013 7:28:39
divPost_498
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:38
divPost_493
User Suggest
222.160.233.133 88952634-0 - Sun, 05 May 2013 7:28:38
divPost_494
User Suggest
222.160.233.133 88952634s3 - Sun, 05 May 2013 7:28:38
divPost_495
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:37
divPost_490
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:37
divPost_491
User Suggest
222.160.233.133 88952634'`"( - Sun, 05 May 2013 7:28:37
divPost_492
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:36
divPost_488
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:36
divPost_489
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:35
divPost_486
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:35
divPost_487
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:34
divPost_484
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:34
divPost_485
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:27
divPost_483
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:21
divPost_482
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:20
divPost_481
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:19
divPost_478
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:19
divPost_479
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:19
divPost_480
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:18
divPost_475
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:18
divPost_476
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:18
divPost_477
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:17
divPost_472
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:17
divPost_473
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:17
divPost_474
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:16
divPost_469
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:16
divPost_470
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:16
divPost_471
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:15
divPost_466
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:15
divPost_467
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:15
divPost_468
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:14
divPost_463
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:14
divPost_464
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:14
divPost_465
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:13
divPost_460
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:13
divPost_461
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:13
divPost_462
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:12
divPost_457
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:12
divPost_458
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:12
divPost_459
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:11
divPost_454
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:11
divPost_455
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:11
divPost_456
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:10
divPost_452
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:10
divPost_453
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:07
divPost_451
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:05
divPost_450
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:02
divPost_449
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:59
divPost_448
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:54
divPost_446
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:54
divPost_447
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:53
divPost_443
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:53
divPost_444
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:53
divPost_445
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:52
divPost_442
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:51
divPost_441
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:50
divPost_440
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:49
divPost_439
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:48
divPost_438
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:46
divPost_437
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:44
divPost_436

          88952634'
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:51
divPost_531
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:50
divPost_529

          88952634'+'
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:50
divPost_528

          88952634'`"(
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_524

          88952634'||'
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:50
divPost_530

          88952634-0
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:49
divPost_526

          88952634s3
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:49
divPost_527

          ห้องสมุดกลาง
User Suggest
223.207.119.165 It is sometimes hard to find a place to work where it is quiet. Many people talk, talk, talk! Can the signs say more clearly "No talking" in some special areas? - Fri, 08 Feb 2013 10:45:52
divPost_424
User Suggest
192.168.200.116 Library services such as checking out books and journals have not been used, because there are no books or journals that will help me in my field of study. - Wed, 30 Jan 2013 10:54:14
divPost_419
User Suggest
10.72.54.206 ต้องการให้หอสมุดจัดทำโซนที่ทำงานกลุ่มและสามารถใช้เสียงได เพราะเวลาที่คนมาทำงานกันเป็นกลุ่มในห้องสมุดมันเสียงดังจนรำคาญคนอ่านหนังสือ ไม่ก็ช่วยสอดส่องไมให้ใช้เสียงในหอสมุดที่เป็นส่วนกลางเพราะมันรำคาญ แม่สามารถอ่านหนังสือได้ กฎของหอสมุดก็ไม่ระบุไว้ทั้งในเว็บและคู่มือเรื่องการใช้เสียงในหอสมุด เซ้งมากเพราะตามหลักสากลโลก หอสมุดไม่ใช่ที่ใช้เสียง หรือทำงานกลุ่ม - Sun, 29 Jan 2012 14:26:12
divPost_333
User Suggest
125.25.22.43 ดี - Tue, 18 Oct 2011 15:38:33
divPost_313
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ 2554

- ควรให้ผู้ใช้บริการปิดเสียงโทรศัพท์ - Thu, 29 Sep 2011 18:20:31
divPost_277
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ 2554

- เมื่อไม่อนุญาตให้รับประทานขนมในห้องสมุดก็ควรมีความเข้มงวดมากกว่านี้ ไม่ใช่ว่ามีวางขายในห้องอาหารของหอสมุดเสียเอง ทำให้เห็นว่าการกระทำของห้องสมุดไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ - Thu, 29 Sep 2011 18:19:58
divPost_276
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ 2554

- ค่าบริการปริ้นงานควรคิดราคา 50 สตางค์ - Thu, 29 Sep 2011 18:18:00
divPost_274
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554


- หูฟังโทรทัศน์ไม่ดี - Thu, 29 Sep 2011 18:16:32
divPost_273
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

(1) ควรมีมาตรการที่เข้มงวดสำหรับคนที่จองที่นั่งในการอ่าน
(2) ควรมีที่ฝากของ
- Thu, 29 Sep 2011 18:15:52
divPost_272
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

- จุด American Corner ควรย้ายโทรทัศน์ไม่ให้ย้อนแสง เพราะเห็นไม่ชัด - Thu, 29 Sep 2011 18:12:10
divPost_270
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

- เปิดเพลงบรรเลงเบา ๆ จะดีมาก - Thu, 29 Sep 2011 18:11:08
divPost_269
User Suggest
202.28.25.29 


- Thu, 29 Sep 2011 18:10:25
divPost_268
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

(1) นักศึกษาจับกลุ่มคุยกันเสียงดังมาก รบกวนผู้อื่น ควรติดป้ายรณรงค์ให้ไม่คุยกันเสียงดังหรือประกาศเป็นระยะ ๆ 1-2 ชั่วโมง/ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาเริ่มรู้สึกตัวและปรับปรุงตัว (6 ราย)
(2) ถ้าไม่ให้ใส่กางเกงขาสั้นเข้าห้องสมุด ก็สมควรไม่ให้ใส่กระโปรงสั้นเข้าห้องสมุดด้วย เพราะสั้นเหมือนกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในการให้บริการ ไม่อยากให้จำกัดการเข้าห้องสมุดเพียงเพราะการแต่งกายเท่านั้น (3 ราย)
(3) ควรอนุญาตให้นำน้ำดื่มเข้ามาได้ (2 ราย)
- Thu, 29 Sep 2011 18:08:57
divPost_267
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

(1) ดีแล้ว (5 ราย)
(2) มีบรรยากาศในการอ่านที่ดี
- Thu, 29 Sep 2011 18:08:01
divPost_266
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

(1) ควรขยายเวลาเปิดให้บริการ เช่น เปิดบริการถึงเที่ยงคืน เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ขยายเวลาเปิดช่วงสอบ ขยายเวลาเปิด เสาร์- อาทิตย์ ขยายเวลาช่วงปิดภาคเรียน (65 ราย)
(2) อินเตอร์เน็ตมีความล่าช้า บางครั้งใช้ไม่ได้ (11 ราย)
(3) มีบริการที่เหมาะสมอยู่แล้ว (7 ราย)
(4) การใช้บริการอินเตอร์เน็ตมีความยุ่งยากมากโดยเฉพาะชั้น 1 ที่ต้องเซ็นชื่อทุกชั่วโมง น่าจะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถ สแกน ID ได้เลย (2 ราย)
(5) ให้เวลายืมหนังสือใหม่ได้สั้นลง เพื่อให้คนที่ต้องการยืมต่อไม่ต้องรอนาน
(6) อยากให้ยืดเวลาการต่ออายุหนังสือออนไลน์จาก 3 ครั้ง เป็น 4 ครั้ง
(7) ควรมีบริการค้นหาหนังสือตามสาขาวิชาที่เรียน
(9) การ renew ทางอินเตอร์เน็ต บางครั้งมีข้อผิดพลาด ควรแก้ไข
(10) ชอบบริการ sms ควรมีต่อไป
(11) เมื่อนักศึกษาทำเรื่องขอจบการศึกษาแล้ว ควรให้มีการยืมหนังสือได้อยู่ เพราะยังคงต้องใช้ในการเขียนเล่มปัญหาพิเศษ
(12) อยากให้นักเรียนสาธิต มช. ยืมหนังสือสำนักหอสมุดได้
(13) ควรให้สามารถดูหนัง หรือโทรทัศน์ในฐานข้อมูลระบบออนไลน์
- Thu, 29 Sep 2011 17:54:20
divPost_257
User Suggest
10.70.86.112 ในช่วงสอบ ทางห้องสมุดควรเปิดให้บริการนานขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เวลาในการอ่านหนังสือหรือทบทวนบทเรียนในห้องสมุดได้นานขึ้นด้วย และควรเพิ่มโต๊ะในพื้นที่ว่างในห้องสมุด เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้ที่จะเข้ามาใช้บริการห้องสมุดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย - Sat, 10 Sep 2011 12:33:03
divPost_242
User Suggest
203.155.176.100 อยากให้ศูนย์สารสนเทศภาคเหนือมีบริการที่เด่นชัดขึ้น ทั้งในส่วนของระบบการจัดเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับภาคเหนือ ทั้งเก่าและใหม่ การให้บริการเอกสารเกี่ยวกับภาคเหนือ และบริการวิชาการอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำ เพราะเห็นว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของความรู้ในภาคเหนือ ศูนย์นี้จะตอกย้ำการเป็นศูนย์รวมของทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับภาคเหนือทั้งหมดที่หากใครต้องการก็ต้องนึกถึงเป็นที่แรก - Wed, 07 Sep 2011 13:41:01
divPost_236
User Suggest
180.183.201.179 ยังไม่มีข้อเสนอแนะ(เพราะเข้ามาใหม่) - Tue, 06 Sep 2011 7:32:10
divPost_234
User Suggest
10.70.55.236 การให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล OPAC ยังมีความบกพร่องอยู่
โดยเฉพาะการสืบค้นหาโสตทัศนวัสดุ หากต้องการจะสืบค้นต้องคลิกเข้าไปอยู่หลายหน้า
ซึ่งเป็นการยุ่งยากหากจะสืบค้นในแต่ละครั้ง เพราะ การสืบค้นที่ดีควรคลิกไม่เกินสองครั้ง
หรือไม่ก็ควรจะมีทางลัดในการสืบค้นให้กับผู้ใช้จึงจะเป็นสิ่งที่ดี
- Sat, 03 Sep 2011 8:09:40
divPost_229
User Suggest
58.9.44.232 ต้องการให้จัดทำแผ่นพับเพื่อบอกวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆแจกให้กับผู้ใช้ - Thu, 01 Sep 2011 22:50:40
divPost_228
User Suggest
49.49.151.84 ระบบแจ้งเตือนหนังสือครบกำหนดส่งในช่วง 4 วันที่ผ่านมาไม่ทำงานทำให้ถูกปรับมาก เจ้าหน้าที่พยายามแย้งว่าไม่ตรวจดู SMS เอง(ลำบาก) อยากให้เปลี่ยนการยืมของอาจารย์เป็น 30 เล่ม 1 เทอมเหมือนเดิม ภาระงานมากครับไม่มีเวลาคอยมายืมต่อบ่อยๆ แบบนี้ไม่สะดวกครับ - Wed, 31 Aug 2011 4:09:22
divPost_222
User Suggest
223.204.69.2 เวลาในกาการยืม-คืนของนักศึกษาปริญญาตรีมีระยะเวลาที่สั้นเกินไป และยืมได้ในจำนวนเล่มที่น้อยเกินไป - Sun, 10 Jul 2011 -1:17:43
divPost_191
User Suggest
10.4.5.119 การยืมคืน สำหรับอาจารย์ควรให้เวลา 2 เดือนต่อครั้ง ไม่ต้องคอยต่ออายุทุกเดือน - Fri, 18 Mar 2011 17:18:02
divPost_158
User Suggest
124.157.142.238 การตอบคำถามออนไลน์ทั้งทางเฟซบุ้ค อีเมล์ เอ็มเอสเอ็น ช้ามาก หรือบางครั้งไม่มีคำตอบกลับคืนมาเลย - Tue, 09 Nov 2010 9:50:35
divPost_138
User Suggest
172.22.1.204 อยากให้เปลี่ยนระยะเวลาการยืมของอาจารย์กลับมาเป็น 1 เทอม เพราะไม่สะดวก ถึงจะมีบริการยืมต่อออนไลน์แต่ก็ไม่สะดวก บางครั้งก็เข้าไม่ได้ - Fri, 05 Nov 2010 13:56:52
divPost_134
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
1) ช่วงสอบอยากให้ขยายเวลาการเปิดให้บริการ (5 ราย)
2) ควรขยายเวลาให้บริการเป็น 24 ชั่วโมง (3 ราย)
3) ควรเพิ่มเวลาเปิด เสาร์-อาทิตย์ให้มากขึ้น
(ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ)

- Tue, 12 Oct 2010 15:04:46
divPost_95
User Suggest
10.44.247.115 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
โดยรวมมีบริการที่ดีอยู่แล้ว (9 ราย)
(ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ) - Fri, 08 Oct 2010 14:28:05
divPost_92
User Suggest
10.44.247.115 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
ควรมีการคืนหนังสือได้ที่ห้องสมุดทุกแห่ง เช่น เอาหนังสือของคณะมาคืนได้ที่ห้องสมุดกลาง
(งานบริการสารนิเทศ) - Fri, 08 Oct 2010 14:10:09
divPost_90
User Suggest
10.44.247.115 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
ควรมีบริการจัดหาข้อมูลและมีการช่วยค้นหา
(งานบริการสารนิเทศ) - Fri, 08 Oct 2010 14:08:58
divPost_89
User Suggest
180.210.216.74 ฐานข้อมูล sagepub ที่ถึงแม้ว่าห้องสมุดคณะแพทย์เคยรับไว้ทดลองใช้ แต่ปัจจุบันก็ยังสามารถเข้าได้ด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัยควรนำไปอยู่ในฐานข้อมูลทดลองใช้ (free trial databases; http://library.cmu.ac.th/cmul/node/178) ด้วย เพื่อมิให้นักศึกษาเสียโอกาสในการใช้ - Tue, 05 Oct 2010 14:49:24
divPost_81
User Suggest
222.123.69.6 นักศึกษา รหัส 520631111 บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ขัอมูลบัตรสมาชิก ใส่ m block d damaged book ไม่สามารถยืมหนังสือเล่มอื่นได้ นศ.ถามว่า เปียกน้ำเล่มเดียวยืมเล่มอื่นไม่ได้อีกหรือ น่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ ชื่อ นศ. ประเคน คีรีวรรณ ขอบคุณครับ - Sun, 26 Sep 2010 9:14:52
divPost_68
User Suggest
110.164.154.57 อยากให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด หรือลงทะเบียนบัตรนักศึกษาเข้าหอสมุดในเวลานอกราชการ เช่น ฝากชื่อวารสาร แหล่งวารสารที่มีไว้ให้เจ้าหน้าที่กะเวลาราชการจัดการต่อไป - Wed, 15 Sep 2010 11:03:25
divPost_62
User Suggest
202.28.248.44 ระบบเข้าออกไม่สะดวก มี error เป็นบางครั้ง ต้องพลิกบัตรไปมาหลายรอบกว่าจะได้ - Thu, 02 Sep 2010 12:42:45
divPost_52
User Suggest
172.18.1.123 วันนี้ (20/08/2553) ไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สายในห้องสมุดได้ - Fri, 20 Aug 2010 10:19:31
divPost_33

          ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. มีการติดต่อยืมหนังสือระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ - Mon, 03 Oct 2011 9:08:18
divPost_288
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. อยากให้มีห้องสัมมนาเพิ่มขึ้น
2. มุมอ่านหนังสือที่สงบจริงๆ
3. คอมพิวเตอร์บางเครื่องใช้การไม่ได้
4. ควรเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่
5. เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์, ซ่อมคอมพิวเตอร์
6. ร้านถ่ายเอกสาร ควรเปิด-ปิดพร้อมห้องสมุด โดยเฉพาะเสาร์-อาทิตย์
7. ควรเพิ่มเวลาเปิด-ปิด ในช่วงเสาร์-อาทิตย์ให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
- Mon, 03 Oct 2011 9:06:06
divPost_287

          ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
User Suggest
200.176.13.215 kExzE6 , [url=http://rgyruhshezlb.com/]rgyruhshezlb[/url], [link=http://rzlxruhzavbq.com/]rzlxruhzavbq[/link], http://wsnuksnzxcyl.com/ - Sat, 25 Feb 2012 18:20:58
divPost_338
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. เพิ่มบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต (9 ราย)
2. เพิ่มเวลาเปิดบริการให้นานกว่านี้ (4 ราย)
3. ระบบอินเตอร์เน็ต และความเร็วของ wi-fi ช้ามาก (8 ราย)
4. การใช้อินเตอร์เน็ตลำบาก กรณีที่ไม่มี Password
5. พอใช้
6. ดีมากอยู่แล้ว
7. ควรเปิด 24 ชม.
8. ขยายเวลาเปิดวันจันทร์-ศุกร์ให้เหมือนเสาร์-อาทิตย์
9. น่าจะมีตารางแนะนำหนังสือใหม่/น่าอ่าน
10. เพิ่มระบบสืบค้นข้อมูล
11. ควรเพิ่มบริการจุดสืบค้นฐานข้อมูล CMUL OPAC โดยเฉพาะ
- Mon, 03 Oct 2011 9:59:39
divPost_296

          ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ดีอยู่แล้ว (8 ราย)
2. ขยายเวลาเปิดให้บริการ (5 ราย)
3. อินเตอร์เน็ตช้า (2 ราย)
4. อยากให้มีการยืมคืนช่วงปิดภาคเรียน
5. ขยายเวลาการยืมคืนให้นานขึ้น (2 ราย)
6. ควรให้แต่งกายอะไรก็ได้ที่สุภาพและสะดวก (2 ราย)
7. สะดวก รวดเร็ว
8. ปรับจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตเพิ่ม
9. เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะ Fill text จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
10. ควรมีระบบการเตือนก่อนครบกำหนดคืนทาง e-mail
11. ควรมีระบบเตือนถึงการยืม-คืนหนังสือ
12. ควรมีบริการคืนหนังสือที่ห้องสมุดต่างคณะหรือหอสมุดกลาง
13. เพิ่มจำนวนคอมฯ สำหรับเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
14. ตู้คืนหนังสือหน้าห้องสมุดไม่เปิดให้บริการ
15. update ข้อมูลการรับหนังสือทาง D.D. โดยแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์
16. ระบบอินเตอร์เน็ตมีข้อจำกัดของพื้นที่
17. การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตที่บ้านไม่สามารถ access ฐานข้อมูลได้
18. อยากให้สามารถต่ออายุหนังสือด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ตได้มากกว่า 3 ครั้ง
19. ปรับปรุงระบบการค้นข้อมูลหนังสือที่ยืม D.D. นักศึกษาคืนหนังสือตรงตามกำหนดวันแต่มีค่าปรับแสดงในประวัติการยืม-คืน
20. แจ้งกำหนดคืนทั้งทางโทรศัพท์และ e-mail
- Mon, 03 Oct 2011 9:27:10
divPost_292

          ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ควรมีบริการในเวลาเย็น เสาร์-อาทิตย์ และช่วงสอบ (32 ราย)
2. ควรเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ (18 ราย)
3. เพิ่มบริการอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ (9 ราย)
4. บริการดีอยู่แล้ว มีความสะดวกสบายมาก (7 ราย)
5. ควรจัดให้มีบริการถ่ายเอกสารภายในหรือนอกห้องสมุด หรือบริเวณใกล้เคียง (6 ราย)
6. ควรมีเครื่องตรวจการยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพราะจะได้ไม่ต้องตรวจกระเป๋า (3 ราย)
7. ควรมีบริการการสืบค้นหาหนังสือ (2 ราย)
8. ควรเข้าถึงผู้บริการ คือให้สามารถเข้าถึง e-database ได้จากที่บ้าน (2 ราย)
9. อยากให้มีบริการรับฝากของ
10. ควรมีกล่องยืม-คืนนอกเวลาเมื่อห้องสมุดปิด
11. เพิ่มจำนวนวันในการยืม
12. ควรจัดกิจกรรมใหม่ตลอดปี เพื่อให้มีความน่าสนใจ
13. ควรยืมหนังสือได้ทุกเล่ม
- Mon, 03 Oct 2011 10:09:57
divPost_297

          ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ควรเปิดทุกวัน (3 ราย)
2. ควรเปิดบริการ 24 ชั่วโมง (2 ราย)
3. ควรมีคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตมากขึ้น (2 ราย)
4. ควรเพิ่มเพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต
5. ใช้อินเตอร์เน็ตง่าย เข้าใช้ได้เลย ไม่เรื่องมาก
6. ควรมีบริการหนังสือพิมพ์นอกห้องสมุด เช่น สำนักงาน / ภาควิชา (ตั้งมุมหนังสือเล็ก ๆ)
7. บริการดีมาก
- Mon, 03 Oct 2011 13:08:58
divPost_300
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
การเปิดบริการนอกเวลา (ระบุเวลา)
1) วันจันทร์ - ศุกร์
มีผู้ใช้บริการเห็นสมควรให้เปิดบริการนอกเวลาในวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 34 ราย โดยเสนอแนะให้เปิดบริการไปจนถึงเวลาต่าง ๆ คือ 17.00 น. 18.00 น. 19.00 น. 19.30 น. 20.00 น. 21.00 น. และ 22.00 น.
2) วันเสาร์ - อาทิตย์
มีผู้ใช้บริการเห็นสมควรให้เปิดบริการนอกเวลาในวันเสาร์ – อาทิตย์ จำนวน 63 ราย โดยเสนอแนะให้เปิดบริการในเวลา 8.00 น. 8.30 น. 9.00 น. 9.30 น. 10.00 น. และ 13.00 น. และปิดบริการในเวลา 12.00 น. 13.00 น. 15.00 น. 15.30 น. 16.00 น. 16.30 น. 17.00 น. 17.30 น. 18.00 น. 20.00 น. และ 24.00 น.
3) วันเสาร์
มีผู้ใช้บริการเห็นสมควรให้เปิดบริการนอกเวลาเฉพาะในวันเสาร์จำนวน 13 ราย โดยเสนอแนะให้เปิดบริการในเวลา 8.00 น. 8.30 น. 9.00 น. และ 10.00 น. และปิดบริการในเวลา 12.00 น. 14.00 น. 16.00 น. 16.30 น. และ 19.00 น.
4) ก่อนสอบกลางภาค
มีผู้ใช้บริการเห็นสมควรให้เปิดบริการก่อนสอบกลางภาคจำนวน 10 ราย
5) ก่อนสอบปลายภาค
มีผู้ใช้บริการเห็นสมควรให้เปิดบริการก่อนสอบปลายภาคจำนวน 13 ราย
6) ตลอดปี ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน
มีผู้ใช้บริการเห็นสมควรให้เปิดบริการตลอดปี ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน จำนวน 12 ราย
- Mon, 03 Oct 2011 13:07:27
divPost_299
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
บริการห้องค้นคว้ากลุ่มและห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย (ห้องฉายภาพยนตร์)
1. ดีมาก (6 ราย)
2. ควรเพิ่มภาพยนตร์มากกว่านี้ (4 ราย)
3. ควรมีภาพยนตร์ใหม่ (3 ราย)
4. เพิ่มภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล (2 ราย)
5. ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปใช้ (2 ราย)
6. ควรมีห้องเพิ่มขึ้น (2 ราย)
7. ควรมีการจัดนิทรรศการ (2 ราย)
8. มีประชาสัมพันธ์ การแนะนำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมดูภาพยนตร์ให้มากขึ้น (2 ราย)
9. ควรปรับปรุงระบบเสียง
10. ไม่มีความจำเป็นต้องใช้
11. แสงมากไป
12. ควรมีที่เก็บเสียง เพราะรบกวนผู้อื่น
13. น่าจะมีกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมสนุก
14. ควรเพิ่มอุปกรณ์สำหรับดูภาพยนตร์
- Mon, 03 Oct 2011 13:05:05
divPost_298

          ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554

- ควรจะขยายเวลาปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์ (17 ราย)
- ต้องการให้เพิ่มเวลาเปิดปิดห้องสมุดในช่วงสอบ
- ควรมีระบบอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้น (2 ราย)
- อยากให้เปิด VDO สารคดีตลอดเรื่อง ไม่ควรเปิดแต่ตัวอย่าง
- ควรมีการแนะนำการใช้ห้องสมุด และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมากกว่านี้
- ควรมีการอบรมการใช้ฐานข้อมูลของห้องสมุดให้มาก ๆ
- Thu, 29 Sep 2011 19:02:08
divPost_281
User Suggest
202.28.248.43 อยากให้ขยายเวลาเปิดบริการ ตั้งแต่ 8.00 - 18.00 น. หรืออย่างน้อย 17.00 น. คิดว่าการปิด 16.00 น.มันเร็วเกินไปมากๆ
และอยากให้เปิดเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากบางเทอมนักศึกษามีเรียนหลายวิชามาก หากเปิดเฉพาะวันธรรมดา นักศึกษาแทบไม่มีเวลาค้นคว้าในห้องสมุดเลย การยืมหนังสือได้บางครั้งก็ไม่ช่วย เนื่องจากการค้นคว้าบางอย่างต้องอาศัยการเปรียบเทียบตำรา - คู่มือ - อินเทอร์เน็ต หลายๆแหล่งพร้อมๆกัน - Wed, 10 Nov 2010 12:21:36
divPost_140

          ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554
1. มีบริการที่ดีแล้ว (2 ราย)
2. ขยายเวลาเปิดบริการให้มากกว่านี้ (11 ราย)
3. ควรเปิดให้เข้าห้องสมุดตรงเวลา
4. อินเตอร์เน็ทช้า (3 ราย)
5. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะชั้นล่างสัญญาณหลุดบ่อย ๆ
6. ปลั๊กไฟสำหรับใช้คอมพิวเตอร์มีน้อย
7. ควรให้ใช้บัตรที่ออกโดยราชการยืมหนังสือแทนบัตรนักศึกษา
8. ควรมีการแจ้งเตือนผ่าน SMS ในการยืมคืน
9. การยืมควรมี e-mail reminder เพราะการเข้าต่ออายุ ตรวจสอบสถานะทำได้ยาก
10. ควรลดค่าปรับลง
11. ควรมีบริการหลากหลายกว่านี้
12. เพิ่มบริการด้าน multimedia , discovery
13. พื้นที่ group study ควรมีบริการฉายภาพยนตร์หรือสารคดี
- Mon, 03 Oct 2011 8:53:25
divPost_285

          ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตควรมีให้มากขึ้น (2 ราย)
2. ดีอยู่แล้ว
3. บุคคลทั่วไปควรเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้
- Mon, 03 Oct 2011 13:19:04
divPost_303
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. ดีแล้ว
2. Internet สัญญาณต่ำมาก
- Mon, 03 Oct 2011 13:17:19
divPost_302
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ควรมีคอมพิวเตอร์สำหรับใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้นกว่านี้ (2 ราย)
2. บริการที่มีอยู่ดีอยู่แล้ว (2 ราย)
3. ควรมีร้านถ่ายเอกสารอยู่ในห้องสมุด (2 ราย)
4. ควรให้ยืมหนังสือได้เกิน 7 วัน หนังสือบางเล่มต้องใช้เวลานาน โดยยืมได้ตามต้องการของผู้ยืม
5. ควรมีบริการมุมบันเทิง
6. ควรขยายเวลาเปิดปิดห้องสมุด
- Mon, 03 Oct 2011 13:15:05
divPost_301
User Suggest
118.172.126.66 ในการให้บริการทางด้านการคืนหนังสือ กรณีที่ระบบการใช้บริการการยืมคืนหนังสือขัดข้อง ควรให้เจ้าหน้่าที่ห้องสมุดให้ความสำคัญเกี่ยวกับหนังสือที่นักศึกษามาส่งคืนด้วย นักศึกษาคืหังสือให้กับเจ้าหน้าที่โดยตรงแล้วยังทำให้เกิดข้อผิดพลาดว่านักศึกษาไม่ส่งคืน เป็นเหตุทำให้นักศึกษาต้องเสียค่าปรับโดยเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากนักศึกษาเลย ส่งผลกระทบกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก เจ้าหน้าที่ควรจะรัดกุมในการในเรื่องด้วย - Mon, 20 Jun 2011 9:13:05
divPost_181

          ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
User Suggest
213.229.83.27 With ircenased focus toward outcomes assessment in higher education, I think we could work together faculty and librarians to integrate BI into curricular and then assess its impact, supporting the needs of both university librarians and faculty members. As a new faculty member I very much appreciate librarian liaison services but knowing just how to implement them is a whole other question especially as I am aware of time and budget limitations. - Thu, 23 Feb 2012 2:12:17
divPost_336
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. อยากให้ปิด 19.00 น.
2. ชอบให้เปิดตอนวันเสาร์และช่วงเย็น
3. ควรเปิดบริการทุกวัน
4. ขยายเวลาทำการ
5. ขยายช่วงเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุดดีมากๆ ครับ อยากให้ทำต่อไป
6. ปรับปรุงด่วน
7. ถ้าไม่ถามก็ไม่ได้รับคำแนะนำ
8. อินเทอร์เน็ตเสียบ่อยมาก
9. คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตช้า
10. ควรยกเลิกระบบ login มีไปก็ไม่มีประโยชน์
11. ควรให้อินเตอร์เน็ตมีความเร็ว และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับ นศ.สถาปัตย์ เพราะบางครั้งห้องสมุดก็เป็นทางเลือกในการทำงานของ นศ.
12. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตและการรองรับไฟล์ต่างๆ
13. บริการเลือกวันคืนได้
14. อยากให้เพิ่มเวลาในการยืม- คืน
15. การแนะนำการใช้ห้องสมุด / มีวิธีใช้ติดไว้หน้าห้องสมุดก็ได้
- Mon, 03 Oct 2011 9:02:13
divPost_286

          ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ควรเปิดให้ใช้บริการนานกว่านี้ (28 ราย)
2. ควรเพิ่มจำนวน Computer ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้มากขึ้น (23 ราย)
3. ดีอยู่แล้ว (10 ราย)
4. อินเตอร์เน็ตช้า (5 ราย)
5. จุดยืม-คืนน่าจะมีเพิ่มขึ้น (2 ราย)
6. ไม่มีบริการสืบค้นหรือหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (2 ราย)
7. ปรับปรุงจุดบริการด้าน IT
8. หนังสือใหม่ควรจัดวางในที่สะดุดตาและไม่มากเกินไป
9. ควรมีบริการคืนหนังสือห้องสมุดไหนก็ได้
10. ไม่มีห้องอินเทอร์เน็ตให้บริการ
11. เข้าถึงยาก ต้องใช้ password ลงทะเบียน
12. ค่าปรับแพงเกิน
13. ระบบ Renew ไม่สะดวก
- Mon, 03 Oct 2011 13:26:11
divPost_305

          ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ขยายเวลาเปิดบริการ (6 ราย)
2. ควรมีบริการถ่ายเอกสาร และเพิ่มบริการ print เอกสาร (4 ราย)
3. บริการ print เอกสารตัวหนังสือไม่ชัด (3 ราย)
4. ไม่เข้าใจวิธีการหาหนังสือในห้องสมุด (2 ราย)
5. ค่าบริการ print เอกสารมีราคาแพง (2 ราย)
6. การบริการมีความผิดพลาด
7. นำหนังสือมาคืนแล้ว แต่เมื่อมาใช้บริการครั้งต่อไปมันถูกแจ้งว่ายังไม่ได้คืนหนังสือ
8. การสืบค้นหนังสือควรง่ายกว่านี้ และควรให้สามารถสืบค้นจากดัชนีหนังสือได้ด้วย
9. ควรมีการประชาสัมพันธ์การยืมหนังสือต่อผ่านทางออนไลน์ให้มากขึ้น
10. หลังจากยืมหนังสือต่อทางออนไลน์ครบ 3 ครั้งแล้ว ควรให้ยืมต่อได้ด้วยช่องทางอื่น
- Mon, 03 Oct 2011 9:38:39
divPost_294

          ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

1) บริการดีอยู่แล้ว (5 ราย)
2) บางครั้งเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ (3 ราย)
3) ขยายการเปิดให้บริการ เช่น เปิดบริการ 24 ชั่วโมง (3 ราย)
4) ควรปรับระยะเวลาในการยืมหนังสือสำหรับอาจารย์ จาก 1 เดือน เป็น 1 ภาคการศึกษา
5) การ ยืม-คืน รอบละ 1 เดือน ทำให้ต้องดำเนินการด้านยืมต่อเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น
6) ควรมีบริการคืนหนังสือและเสียค่าปรับข้ามคณะได้
7) การเรียงหนังสือไม่เป็นไปตามเลขหนังสือ ทำให้ค้นหายาก
8) บางครั้งสืบค้นโดยใช้คำสำคัญได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการ
- Thu, 29 Sep 2011 18:56:54
divPost_280

          ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/ปฏิบัติการ
- ควรเสนอแนะให้ห้องสมุดกลางหรือส่วนกลางให้ยืมต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เนื่องจากถ้ามีผู้ใช้ต้องการใช้หนังสือก็สามารถจองและเรียกคืนได้อยู่แล้ว
- Fri, 30 Sep 2011 16:47:12
divPost_284
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ขยายเวลาเปิดให้บริการ (จำนวน 4 คน)
- ขยายเวลาเปิดบริการเป็น 8.30 - 18.00 น. ทุกวันทำการ (จำนวน 3 คน)
- ต้องการให้เข้มงวดและตักเตือนนักศึกษาที่จับกลุ่มคุยกันเสียงดังรบกวนผู้อื่น (จำนวน 3 คน)
- ต้องการให้มีการเปิดบริการเสาร์ - อาทิตย์ ตลอดภาคการศึกษา (จำนวน 2 คน)
- ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย (จำนวน 2 คน)
- ควรขยายเวลาเปิดให้บริการตอนเย็นช่วงสอบกลางภาค
- มีมุมสำหรับหนังสืออ่านเล่นทั่วไปที่ไม่เน้นวิชาการ
- น่าจะมีการตอบคำถามชิงรางวัลในกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด
- ควรมีการจัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ
- ชั้นวิทยานิพนธ์ควรแยกเป็นหมวดหมู่ตามสาขาวิชาจะทำให้หาได้ง่ายกว่า
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์บางโปรแกรมไม่ทันสมัย ควรมีการอัพเดทโปรแกรม
ใหม่ๆ ตลอดเวลา
- บริการยืม - คืน สะดวก รวดเร็วดี
- ต้องการยืมหนังสือต่อด้วยตนเองเกิน 3 ครั้ง
- Fri, 30 Sep 2011 16:44:44
divPost_283
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย (จำนวน 13 คน)
- ควรเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต (จำนวน 12 คน)
- ขยายเวลาเปิดให้บริการ (จำนวน 5 คน)
- ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ที่เสียให้ใช้การได้ปกติ (จำนวน 4 คน)
- ในวันปกติที่ไม่ใช่ช่วงสอบอยากให้เปิดถึง 18.00 น. (จำนวน 2 คน)
- เพิ่มคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น OPAC (จำนวน 2 คน)
- ขยายเวลาให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เป็น 20.00 น. ตลอดภาคการศึกษา
- ขอบคุณที่มีบริการมาม่าช่วยในช่วงเวลาเร่งด่วน
- โปรแกรมบางโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้
- นิตยสารต่างๆ ควรปรับปรุงให้ทันกับเวลามากขึ้น เช่น นิตยสารของวันที่ 10 - 20 ธันวาคม แต่นำมาวางวันที่ 25 ธันวาคม เป็นต้น
- นิตยสารควรนำออกให้บริการทันเวลา เช่น ออกให้บริการตรงกับวันที่วางจำหน่าย
- ป้ายเลขหมู่ที่ชั้นหนังสือไม่ชัดเจน
- ตราประทับวันคืนหนังสือ ควรให้เห็นตัวเลขชัดเจน
- ควรมีการยืมด้วยตนเองแบบออนไลน์
- Fri, 30 Sep 2011 16:41:01
divPost_282

          ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ควรขยายเวลาการเปิดให้บริการ เช่น เปิดถึง 20 -21 น. เปิด เสาร์-อาทิตย์ หรือเปิดทุกวัน (26 ราย)
2. เพิ่มคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต (5 ราย)
3. เพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ต
4. ควรมีบริการถ่ายเอกสารภายในห้องสมุด (4 ราย)
5. ดีมากแล้ว (4 ราย)
6. บริการพิมพ์งาน ปริ้นงานควรถูกกว่านี้ (เดิมแผ่นละ 2 บาท) (2 ราย)
7. บริการปริ้นงานช้า
8. ควรมีบริการแจ้งเตือนการส่งคืนหนังสือ
9. ควรมีตู้ยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการยืม-คืน
10. ควรให้ยืม-คืน ได้เกิน 7 วัน
11. ปรับปรุงบริการโสตทัศนวัสดุ CD DVD
12. ปรับปรุงการยืมหนังสือของคณะอื่น
13. เพิ่มบริการ wireless
- Mon, 03 Oct 2011 9:18:48
divPost_291

          ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
User Suggest
223.206.50.91 1. ห้องสมุดควรมีปลั๊กไฟสำหรับเสียบโน้ตบุ้คเพิ่มมากขึ้น
2. ห้องสมุดควรเปิดบริการทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสค้นคว้า หรือใช้บริการในวันหยุดได้อย่างเต็มที่ - Sun, 09 Jan 2011 13:49:05
divPost_150

          ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ควรมีการตรวจสอบการยืมหนังสือเข้มงวดกว่านี้ บางคนนำหนังสือออกไปโดยไม่ได้ยืม ทำให้หนังสือหาไม่เจอ (4 คน)
2. บางทีเปิดห้องสมุดไม่เป็นเวลาเท่าไร อยากให้เปิดขยายเวลาในช่วงสอบเหมือนหอสมุดกลาง / ทุกอย่างดีหมดแล้ว แต่อยากให้ห้องสมุดปิดช้ากว่านี้ ประมาณ 5 โมง เพราะ 16.30 น. คิดว่าปิดเร็วเกินไป (2 คน)
3. ควรขยายเวลาในการให้บริการในช่วงสอบ และช่วงวันธรรมดา / ควรเปิดให้บริการถึง 22.00 น. (3 คน)
4. บริการอินเทอร์เน็ตบางครั้งใช้งานไม่ได้
5. การหา IS หรือ Thesis บนชั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากมีการเรียงตามปีไม่ได้เรียงตามหัวเรื่องที่สนใจ
6. อยากให้มีคอมพิวเตอร์ที่ นักศึกษาสามารถยืม-คืนหนังสือได้ด้วยตนเองเหมือนหอสมุด
7. ควรมีห้องค้นคว้ากลุ่มเพิ่มขึ้น
8. Opening hours much longer
9. เวลาเปิดปิดไม่ตรงกับห้องสมุดคณะอื่นๆ ถ้าทำให้เหมือนกันได้คงจะสะดวก
10. บริการยืม สื่อโสตทัศน์ มีความยุ่งยากในการยืม (ขาดความเข้าใจของผู้ยืม)
11. ควรมีที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ ในสวน ที่ปรึกษาหารือ ทำการบ้าน เพื่อเสียงคุยจะได้ลดลง
12. ควรให้ผู้ใช้บริการเข้าแถวในการยืม- คืนหนังสือ
13. วารสารที่อยู่บนเว็บ e-journal หาตัวเล่มไม่เจอ
14. ชอบที่มีมุม Pocket Book ใหม่ๆและสะดุดตาทำให้อัตราการยืมหมุนเวียนมากใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า
- Mon, 03 Oct 2011 13:22:00
divPost_304

          ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. อยากให้ขยายเวลาให้บริการ เช่น ขยายเวลาในช่วงสอบ หรือปิดบริการในช่วงเวลา 21.00 – 22.00 น. (12 ราย)
2. อยากให้ยืมหนังสือวิชาการได้มากกว่า 2 เล่ม (2 ราย)
3. บริการถ่ายเอกสารช้า
4. Lan Jumbonet ช้ามาก ทั้งที่ wireless Jumbonet เร็ว
5. อยากได้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
6. เพิ่มการยืม-คืนผ่านอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น
7. ค่าปริ้นงานแพง
8. หนังสือที่ยืมได้ 7 วัน มีไม่มาก
9. ต้องการให้บุคคลภายนอกใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุด
10. ดีแล้ว
11. บุคคลภายนอกที่ต้องการใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างเต็มที่
- Mon, 03 Oct 2011 9:32:38
divPost_293
User Suggest
180.183.205.216 1. ห้องอ่านหนังสือชั้น 8 ไม่ค่อยมีจุดเสียบปลั๊กโน้ตบุ้ก
2. ห้องสมุดชั้น 6 ควรให้บริการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ usename, password กับนักศึกษาคณะอื่นหรือบุคลาการภายนอกด้วย เพราะจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลคนนึงเขาทำเรื่องขอ usename, password กับศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศที่ตึกศรีพัฒน์ชั้น 6 ก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับมา - Sat, 08 Jan 2011 12:28:48
divPost_149

          ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. มีปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่เพียงพอ
2. อยากให้ปรับปรุงการคืนหนังสือ แบบ DD โดยสามารถคืนที่ห้องสมุดไหนก็ได้
3. ความเพิ่มเติมด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลภายนอก
4. บางครั้งการเข้าไปใช้บริการค้นหาข้อมูลทาง internet มีความจำเป็นที่จะต้อง Print ข้อมูลออกมา ดังนั้นคิดว่าน่าจะมีการเตรียมกระดาษ A4 ทั้ง 2 แบบคือ กระดาษ A4 เปล่า และ Reuse เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
- Mon, 03 Oct 2011 9:48:51
divPost_295

          ห้องสมุดสถาบันวิจัยสังคม
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554

- ควรมีบริการช่วงพักเที่ยง - Thu, 29 Sep 2011 18:49:24
divPost_279


3.3 ด้านผู้ให้บริการ (โปรดระบุจุดที่รับบริการ)

          88952634
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:49
divPost_525
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_522
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_523
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_519
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_520
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_521
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_515
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_516
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_517
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_518
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_512
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_513
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_514
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:44
divPost_509
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:44
divPost_510
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:44
divPost_511
User Suggest
222.160.233.133 88952634'||' - Sun, 05 May 2013 7:28:43
divPost_506
User Suggest
222.160.233.133 88952634' - Sun, 05 May 2013 7:28:43
divPost_507
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:43
divPost_508
User Suggest
222.160.233.133 88952634'+' - Sun, 05 May 2013 7:28:42
divPost_504
User Suggest
222.160.233.133 88952634' - Sun, 05 May 2013 7:28:42
divPost_505
User Suggest
222.160.233.133 88952634-0 - Sun, 05 May 2013 7:28:41
divPost_502
User Suggest
222.160.233.133 88952634s3 - Sun, 05 May 2013 7:28:41
divPost_503
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:40
divPost_499
User Suggest
222.160.233.133 88952634'`"( - Sun, 05 May 2013 7:28:40
divPost_500
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:40
divPost_501
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:39
divPost_496
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:39
divPost_497
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:39
divPost_498
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:38
divPost_493
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:38
divPost_494
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:38
divPost_495
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:37
divPost_490
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:37
divPost_491
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:37
divPost_492
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:36
divPost_488
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:36
divPost_489
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:35
divPost_486
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:35
divPost_487
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:34
divPost_484
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:34
divPost_485
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:27
divPost_483
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:21
divPost_482
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:20
divPost_481
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:19
divPost_478
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:19
divPost_479
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:19
divPost_480
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:18
divPost_475
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:18
divPost_476
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:18
divPost_477
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:17
divPost_472
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:17
divPost_473
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:17
divPost_474
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:16
divPost_469
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:16
divPost_470
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:16
divPost_471
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:15
divPost_466
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:15
divPost_467
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:15
divPost_468
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:14
divPost_463
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:14
divPost_464
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:14
divPost_465
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:13
divPost_460
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:13
divPost_461
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:13
divPost_462
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:12
divPost_457
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:12
divPost_458
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:12
divPost_459
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:11
divPost_454
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:11
divPost_455
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:11
divPost_456
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:10
divPost_452
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:10
divPost_453
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:07
divPost_451
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:05
divPost_450
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:02
divPost_449
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:59
divPost_448
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:54
divPost_446
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:54
divPost_447
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:53
divPost_443
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:53
divPost_444
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:53
divPost_445
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:52
divPost_442
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:51
divPost_441
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:50
divPost_440
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:49
divPost_439
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:48
divPost_438
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:46
divPost_437
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:44
divPost_436

          88952634'
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:51
divPost_531
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:50
divPost_529

          88952634'+'
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:50
divPost_528

          88952634'`"(
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_524

          88952634'||'
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:50
divPost_530

          88952634-0
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:49
divPost_526

          88952634s3
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:49
divPost_527

          ห้องสมุดกลาง
User Suggest
192.168.200.116 The staff is excellent. Everyone is friendly and hardworking.
English level is low, but the people can communicate and can quickly solve my problem if they are able to do so.
- Wed, 30 Jan 2013 10:54:14
divPost_419
User Suggest
10.72.54.206 หอสมุดกลาง คุยกันเสียงดดังเซ็งมากครับ - Sun, 29 Jan 2012 14:26:12
divPost_333
User Suggest
172.16.8.182 *เจ้าหน้าที่ด้านหน้าทางเข้า พูดจาไม่สุภาพ
*เจ้าหน้าที่ห้ามนักศึกษานำขนม เข้ามารับประทาน แต่ทำไมเจ้าหน้าที่เองกลับสามารถนำของทานเล่นเข้าไปได้เยอะมาก - Fri, 20 Jan 2012 13:40:01
divPost_332
User Suggest
125.25.22.43 ดี - Tue, 18 Oct 2011 15:38:33
divPost_313
User Suggest
10.81.26.50 จุดยืมคืน สำนักหอสมุดกลาง บรรณารักษ์บางท่านควรจะพูดให้สุภาพมากกว่านี้ ในกรณีที่นักศึกษาเกิดปัญหาการเ้ข้าใจผิดเืรื่องหนังสือที่ขาดส่ง บรรณารักษ์ควรจะดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อน ก่อนที่จะกล่าวโทษนักศึกษา เพราะในกรณีนี้สร้างความรู้สึกแย่ให้กับผู้ใช้บริการ - Thu, 13 Oct 2011 14:48:23
divPost_312
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ 2554

(1) ควรจัดป้ายนิเทศ นิทรรศการ ภาพยนตร์ และการพบนักเขียน ฯลฯ
(2) ป้ายนิเทศ E-theses ควรเด่นชัด
- Thu, 29 Sep 2011 18:18:44
divPost_275
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

(1) ร้านอาหารควรมีเพิ่มมากกว่าเดิม
(2) ควรปรับปรุงโรงอาหารให้ดูสะอาดกว่านี้และปรับทัศนียภาพรอบ ๆ
- Thu, 29 Sep 2011 18:04:08
divPost_264
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554
(1) บริการดีและขอให้ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปจะดีมาก (7 ราย)
(2) ผู้ให้บริการบางคนไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไม่สุภาพ (6 ราย)
(3) มีอัธยาศัยดี บริการผู้ใช้ได้ดีเยี่ยม (3 ราย)
(4) บริการรวดเร็ว (2 ราย)
(5) อยากให้บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริการของหอสมุดให้บริการผู้ใช้ด้วยความเต็มใจและไม่ย่อท้อต่อความน่ารำคาญของผู้ใช้ที่ไม่เคารพมารยาทในการใช้บริการ ปัจจุบันการให้บริการเป็นไปด้วยดีแล้ว
- Thu, 29 Sep 2011 17:54:20
divPost_257
User Suggest
180.183.201.179 ยังไม่มีข้อเสนอแนะ(เพราะเข้ามาใหม่) - Tue, 06 Sep 2011 7:32:10
divPost_234
User Suggest
58.9.44.232 ต้องการให้ผู้ให้บริการพูดด้วยถ้อยคำที่ชัดเจน ไม่ควรพูดเร็วจนเกินไป เนื่องจากผู้ใช้อาจฟังไม่ทันและอาจไม่กล้าถามซ้ำหรือไม่กล้าให้ผู้ให้บริการพูดซ้ำอีก - Thu, 01 Sep 2011 22:50:40
divPost_228
User Suggest
10.70.92.58 ผู้ให้บริการควรปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการกับผู้ใช้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะผู้ให้บริการตรงประตูทางเข้าหอสมุด ซึ่งควรมีความยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใช้ - Wed, 31 Aug 2011 13:02:48
divPost_223
User Suggest
223.204.69.2 จุดยืม-คืนต่อตัวเจ้าหน้าที่ : แม้เจ้าหน้าที่บรรณาัรักษ์มีความสุภาพ แต่ไม่มีอัธยาศัยไมตรีเป็นอย่างมาก ขาดความรอบคอบอย่างร้ายแรง บกพร่องต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ และในบางครั้งโยนความผิดให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในความบกพร่องในหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่บรรณนารักษ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ - Sun, 10 Jul 2011 -1:17:43
divPost_191
User Suggest
133.5.184.84 หากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานตนก็จะไม่บริการ แต่ไม่ยอมติดต่อหน่อยงานที่เกี่ยวข้องให้ - Thu, 12 May 2011 9:38:18
divPost_163
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
บัตรนักศึกษาใช้การไม่ได้ คนเฝ้าประตูยังให้เขียนรายละเอียดเพื่อเข้าห้องสมุดพร้อมกับฝากบัตรนักศึกษา
- Wed, 13 Oct 2010 10:42:15
divPost_102
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
1) มีบุคลากรดูแลน้อย
2) บุคลากรที่ให้คำแนะนำเฉพาะตัว หรือแบบตัวต่อตัวมีจำนวนน้อย
(ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ)
- Wed, 13 Oct 2010 10:39:43
divPost_101
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
ควรพูดจาให้สุภาพกว่านี้ เวลา ยืม - คืน หนังสือ
(งานบริการสารนิเทศ) - Wed, 13 Oct 2010 10:38:03
divPost_100
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
1) เจ้าหน้าที่ควรยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ และให้คำแนะนำกับผู้ใช้บริการเสมอ (12 ราย)
2) เจ้าหน้าที่หน้าห้องสมุดค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรปรับปรุงเรื่องมนุษยสัมพันธ์ให้ดีกว่านี้ (5 ราย)
(ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ) - Wed, 13 Oct 2010 10:35:45
divPost_99
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
ควรมีผู้ดูแลตรงประตูเข้า-ออกแต่ละชั้น ตรงจุดให้ชัดเจน - Tue, 12 Oct 2010 15:09:23
divPost_97
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
1) ควรให้มีระยะเวลาในการยืมหนังสือได้มากกว่านี้
2) การบริการยืม – คืน ควรมีหลากหลายวิธี
(งานบริการสารนิเทศ) - Tue, 12 Oct 2010 15:06:15
divPost_96
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
ให้บริการดีแล้ว (9 ราย)
(ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ) - Tue, 12 Oct 2010 15:03:11
divPost_94
User Suggest
180.210.216.74 ผมว่าเจ้าหน้าที่อยู่เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาแหล่งอ้างอิง (ใกล้คอมที่ติดบันใดชั้นหนึ่ง) ไม่ฟังคำพูดของนักศึกษา อย่างคำพูดที่ว่าฐานข้อมูล ingentaconnect เปิดได้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ยังกลับบอกว่ามหาลัยไม่เคยซื้อฐานข้อมูลนี้ มีแต่เพียงให้เข้าไปหาบทคัดย่อได้เฉยๆ ... - Tue, 05 Oct 2010 14:49:24
divPost_81
User Suggest
110.164.154.57 เจ้าหน้าที่บางคนไม่เชื่อคำพูดของนักศึกษา เช่น บริการให้คำปรึกษาแหล่งอ้างอิง - Wed, 15 Sep 2010 11:03:25
divPost_62
User Suggest
202.28.248.44 บริเวณเข้าออก เจ้าหน้าที่ชายหากพอจำหน้ากันได้ควรเปิดให้เข้า ไม่ควรอิงกฏเกินไป เพราะงานห้องสมุดคืองานบริการ ยิ่งมีผู้ใช้มากน่าจะยิ่งดีและเป็นประโยชน์ - Thu, 02 Sep 2010 12:42:45
divPost_52
User Suggest
10.44.247.107 อยากให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดมากกว่านี้ - Thu, 26 Aug 2010 9:29:03
divPost_38

          ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. ดีมากๆค่ะ - Mon, 03 Oct 2011 9:08:18
divPost_288
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. บุคลากรใจดี มากๆ - Mon, 03 Oct 2011 9:06:06
divPost_287

          ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
User Suggest
200.176.13.215 kExzE6 , [url=http://rgyruhshezlb.com/]rgyruhshezlb[/url], [link=http://rzlxruhzavbq.com/]rzlxruhzavbq[/link], http://wsnuksnzxcyl.com/ - Sat, 25 Feb 2012 18:20:58
divPost_338
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. พอใช้
2. ดีมากอยู่แล้ว
3. บุคลากรเอาใจใส่ดี พูดสุภาพ ยิ้มแย้มตลอดเวลา ทำให้น่าใช้บริการ ไม่เบื่อ
- Mon, 03 Oct 2011 9:59:39
divPost_296

          ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ดีอยู่แล้ว (13 ราย)
2. อัธยาศัยดี อำนวยความสะดวก เอาใจใส่ผู้ใช้บริการดีมาก (7 ราย)
3. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่บางคนไม่ค่อยยิ้มแย้ม (2 ราย)
4. บรรณารักษ์น่าจะพร้อมให้คำแนะนำเรื่องหนังสือมากกว่านี้
5. ให้บรรณารักษ์ยิ้มแย้มแบบนี้ตลอดไป
6. ควรปรับระบบการทำงานให้เร็วกว่านี้
7. มีความรู้ความสามารถเรื่องการสืบค้นข้อมูลหรือหนังสือได้ดีและสามารถแนะนำได้
8. ควรใส่ใจคนรอบข้างมากกว่านี้
- Mon, 03 Oct 2011 9:27:10
divPost_292

          ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดสุภาพไพเราะ แนะนำข้อมูลได้ดีมาก
2. บริการน่าประทับใจมาก (13 ราย)
3. ให้บริการเหมาะสมดีแล้ว (10 ราย)
4. ผู้ให้บริการให้ความสะดวกสบายและรวดเร็วดีมาก
5. มีการบริการและแนะนำข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่มาใช้บริการดีมาก
6. บริการตรงเคาน์เตอร์ดีแล้ว
7. เจ้าหน้าที่ควรอยู่ประจำจุดตลอดเวลา (3 ราย)
8. จุดบริการทุกจุดควรเพิ่มจำนวนผู้ให้บริการ (2 ราย)
9. ควรมีจิตบริการ (2 ราย)
10. ควรเข้ามาช่วยหาหนังสือ
11. ควรเน้นเรื่องความรวดเร็ว
12. จัดช่องให้บริการเป็น 2 ช่อง ในเวลาเร่งด่วนหรือมีผู้ใช้บริการมาก
13. พัฒนาการยืมคืนข้ามห้องสมุด เพื่อความสะดวกของผู้ใช้
14. ดีมากกว่าหอสมุดกลางที่พนักงานพูดจาไม่สุภาพเย่อหยิ่ง ไม่เต็มใจบริการ และขณะที่มีการเปิดบริการก็มีการทำความสะอาด ซึ่งรบกวนและไม่เหมาะสมบรรยากาศไม่น่าอ่านหนังสือ
- Mon, 03 Oct 2011 10:09:57
divPost_297

          ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. เป็นกันเอง ใจดี ช่วยเหลือแนะนำทุกอย่าง ดีมากอยู่แล้ว (9 ราย)
2. เพิ่มจำนวนผู้ให้บริการ (4 ราย)
3. เจ้าหน้าที่บางคนไม่สามารถให้คำแนะนำการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
4. นักศึกษาฝึกงานใจดี
5. ถ้าลืมบัตรนักศึกษา บุคลากรควรอนุญาตให้นักศึกษาสามารถบอกชื่อและรหัสได้
6. ควรมีบุคลากรที่ส่งเสริมด้านศิลปะโดยเฉพาะ เช่น curator ในการจัดกิจกรรมสารสนเทศด้านศิลปะ
- Mon, 03 Oct 2011 13:05:05
divPost_298

          ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554

- ดีมาก อัธยาศัยดี (5 ราย)
- ให้บริการยืม-คืนหนังสือได้รวดเร็วมาก
- ควรยิ้มแย้มและเต็มใจให้บริการกว่านี้ (5 ราย)
- ควรบริการรวดเร็วกว่านี้
- Thu, 29 Sep 2011 19:02:08
divPost_281
User Suggest
202.28.248.43 มีการคุยกันเสียงดังบ่อยๆ หัวเราะ หรือคุยอย่างสนุกสนานในห้องสมุด - Wed, 10 Nov 2010 12:21:36
divPost_140

          ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554
1. ให้บริการดีแล้ว (4 ราย)
2. มีบุคลากรน้อยเกินไป
3. ควรมีเจ้าหน้าที่ประจำที่จุดบริการยืมคืนตลอดเวลา
4. ควรมีพนักงานต้อนรับเพื่อให้ความรู้ในการค้นหาได้โดยตรง
- Mon, 03 Oct 2011 8:53:25
divPost_285

          ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
1. ผู้ให้บริการสุภาพ พูดจาไพเราะดี (3 ราย)
2. ควรยิ้มแย้มแจ่มใส
3. ด้านบริการยืม-คืน รวดเร็ว แต่จะยุ่งยากในบางครั้งกรณีที่คอมพิวเตอร์มีปัญหา
4. การให้บริการรวดเร็วดี
- Mon, 03 Oct 2011 13:19:04
divPost_303
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. ทุกจุดบริการดีมาก มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้ใช้บริการ (2 ราย)
2. ควรยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ และตอบคำถาม
- Mon, 03 Oct 2011 13:17:19
divPost_302
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. เหมาะสมดีแล้ว (3 ราย)
2. บริการได้ดีมาก รวดเร็ว (3 ราย)
3. ควรยิ้มแย้มให้มากกว่านี้
- Mon, 03 Oct 2011 13:15:05
divPost_301
User Suggest
118.172.126.66 เจ้าหน้าที่ควรเอาใจใส่และมีการควบคุม ตรวจสอบในเรื่องการคืนหนังสือให้มากกว่านี้(กรณีที่ระบบการยืม-คืนหนังสือมีความผิดพลาด)เพราะส่งผลกระทบกับนักศึกษาเป็นอย่างมากควรแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน - Mon, 20 Jun 2011 9:13:05
divPost_181

          ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
User Suggest
213.229.83.27 With ircenased focus toward outcomes assessment in higher education, I think we could work together faculty and librarians to integrate BI into curricular and then assess its impact, supporting the needs of both university librarians and faculty members. As a new faculty member I very much appreciate librarian liaison services but knowing just how to implement them is a whole other question especially as I am aware of time and budget limitations. - Thu, 23 Feb 2012 2:12:17
divPost_336
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ดีแล้ว
2. พนักงานควรยิ้มแย้มแจ่มใส
- Mon, 03 Oct 2011 9:02:13
divPost_286

          ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ดีอยู่แล้ว (12 ราย)
2. ผู้ให้บริการอัธยาศัยดี (9 ราย)
3. บางครั้งผู้ให้บริการบริเวณจุดยืม-คืน สนทนาเสียงดัง รบกวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด (3 ราย)
4. เจ้าหน้าที่ใจดี ให้ความช่วยเหลือดี
5. จุดยืม-คืนหนังสือเจ้าหน้าที่อัธยาศัยดีมาก ถ้าหาหนังสือไม่เจอก็ช่วยหาให้
6. บางครั้งไม่ค่อยมีอัธยาศัยดีเท่าที่ควร
7. มีความเป็นกันเอง ไม่เครียดเวลาเข้าไปใช้บริการ
- Mon, 03 Oct 2011 13:26:11
divPost_305

          ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ผู้ให้บริการควรบริการด้วยความสุภาพ (4 ราย)
2. ผู้ให้บริการควรใจดีกว่านี้
3. ผู้ให้บริการยิ้มแย้ม แจ่มใส
4. อยากให้การบริการมีการใช้เสียงน้อยที่สุด เพราะไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของห้องสมุดจะได้ยินเสียงชัดเจนมาก
- Mon, 03 Oct 2011 9:38:39
divPost_294

          ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
User Suggest
202.28.25.29 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

1) บริการดีมาก พูดเพราะ อัธยาศัยดี (6 ราย)
2) มีเจ้าหน้าที่มากเพียงพอตามความต้องการ
3) ผู้ให้บริการยืม-คืน หนังสือบริการดีมาก
- Thu, 29 Sep 2011 18:56:54
divPost_280

          ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/ปฏิบัติการ
- บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ให้บริการดีอยู่แล้ว - Fri, 30 Sep 2011 16:47:12
divPost_284
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- เจ้าหน้าที่ให้บริการดีแล้ว (จำนวน 4 คน)
- เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและช่วยค้นหาหนังสือให้ได้ดีมาก (จำนวน 4 คน)
- น่าจะมี 1 วันในรอบสัปดาห์ที่บุคลากรห้องสมุดแต่งกายในชุดที่เหมือนกัน น่าจะดูเรียบร้อยและน่ารักดี
- เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการช่วยค้นหาวิทยานิพนธ์
- Fri, 30 Sep 2011 16:44:44
divPost_283
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- บุคลากรควรยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่านี้ (จำนวน 10 คน)
- ผู้ให้บริการควรมีอัธยาศัยดี (จำนวน 5 คน)
- ควรยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ (จำนวน 2 คน)
- บุคลากรมีความยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ (จำนวน 2 คน)
- ควรเอาใจใส่ผู้ใช้บริการมากขึ้น
- ควรบริการให้รวดเร็วกว่านี้
- Fri, 30 Sep 2011 16:41:01
divPost_282

          ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ดีอยู่แล้ว (6 ราย)
2. ควรมีอัธยาศัยดีกว่านี้
3. ผู้ให้บริการควรจะมีชุดฟอร์มเหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างลักษณะเฉพาะและเป็นจุดเด่นของผู้ให้บริการ
4. ผู้ให้บริการบางคนหน้าตายิ้มแย้ม
- Mon, 03 Oct 2011 9:18:48
divPost_291

          ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
User Suggest
223.206.50.91 เนื่องจากห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ไม่ได้จัดวางหนังสือแบบดิวอี้ จึงอยากให้ช่วยบอกตัวย่อของรหัสต่างๆ ของหมวดหมู่หนังสือและความหมายไว้ด้วย - Sun, 09 Jan 2011 13:49:05
divPost_150

          ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. พนักงานบริการ / ผู้ให้บริการสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีดี และเต็มใจให้บริการ (2 คน)
2. ผู้ให้บริการยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง
3. ให้คำแนะนำในการหาข้อมูลเป็นอย่างดี
4. ให้บริการอย่างรวดเร็ว และสะดวก
5. บางครั้งไม่มีคนมาบริการ ควรจัดเวรให้เหมาะสม
6. อยากให้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการบริการห้องสมุด เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่มีน้อยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
7. ผู้ให้บริการมีน้อย ควรเพิ่มให้มาก
8. ผู้ให้บริการดูแลเอาใจใส่ดี
9. บางครั้งมีข้อผิดพลาดในการให้บริการยืม-คืน หนังสือ
10. เคาน์เตอร์ยืม-คืนมีความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่มีความรอบรู้ด้านการให้บริการดี
- Mon, 03 Oct 2011 13:22:00
divPost_304

          ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี (5 ราย)
2. ดีอยู่แล้ว (4 ราย)
3. ยิ้มแย้มแจ่มใสดี (3 ราย)
4. เต็มใจให้บริการ (3 ราย)
5. ชั้น 8 บุคลากรบริการดีมาก
- Mon, 03 Oct 2011 9:32:38
divPost_293
User Suggest
180.183.205.216 อยากให้พนักงานห้องสมุดเตรียมตัวรับการสอบถามตำแหน่งหนังสือ เพราะคณะแพทย์ไม่ได้จัดเรียงหนังสือตามระบบดิวอี้หลังจากค้นหาในเว็บ OPAC แล้ว - Sat, 08 Jan 2011 12:28:48
divPost_149

          ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้รับผิดชอบ นางสาวทิพวรรณ ขุนแก้ว ให้บริการและให้คำแนะนำได้ดีมาก โดยเฉพาะเอกสารที่ต้องการสามารถแนะนำและได้หนังสือทันตามที่ต้องการทุกครั้ง
2. บรรณารักษ์ ให้บริการดีมาก ๆ เอาใจใส่ คอยช่วยเหลือและแนะนำอย่างดี
3. ผู้ให้บริการน่าจะมีการบอกกล่าวให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ลงชื่อเข้าใช้ตามที่ห้องสมุดได้จัดให้ทุกครั้ง เพราะเห็นบางคนเข้าใช้แต่ไม่ได้ลงข้อมูล
4. ผู้ให้บริการพูดจาไพเราะ มนุษยสัมพันธ์ดี ช่วยเหลือให้บริการพร้อมเป็นที่ปรึกษา
5. น่ารักมาก บริการรวดเร็วทันใจ อัธยาศัยดี หาได้แทบทุกครั้ง ยกเว้นที่ไม่มีจริงๆ แต่ยังมีข้อแนะนำ หาทางจนได้
6. ควรเพิ่มบุคลากรให้มากขึ้นกว่านี้
- Mon, 03 Oct 2011 9:48:51
divPost_295


3.4 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (โปรดระบุจุด / สิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดให้)

          88952634
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:49
divPost_525
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_522
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_523
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_519
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_520
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_521
User Suggest
222.160.233.133 88952634' - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_515
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_516
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_517
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_518
User Suggest
222.160.233.133 88952634'+' - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_512
User Suggest
222.160.233.133 88952634' - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_513
User Suggest
222.160.233.133 88952634'||' - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_514
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:44
divPost_509
User Suggest
222.160.233.133 88952634-0 - Sun, 05 May 2013 7:28:44
divPost_510
User Suggest
222.160.233.133 88952634s3 - Sun, 05 May 2013 7:28:44
divPost_511
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:43
divPost_506
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:43
divPost_507
User Suggest
222.160.233.133 88952634'`"( - Sun, 05 May 2013 7:28:43
divPost_508
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:42
divPost_504
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:42
divPost_505
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:41
divPost_502
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:41
divPost_503
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:40
divPost_499
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:40
divPost_500
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:40
divPost_501
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:39
divPost_496
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:39
divPost_497
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:39
divPost_498
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:38
divPost_493
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:38
divPost_494
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:38
divPost_495
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:37
divPost_490
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:37
divPost_491
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:37
divPost_492
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:36
divPost_488
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:36
divPost_489
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:35
divPost_486
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:35
divPost_487
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:34
divPost_484
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:34
divPost_485
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:27
divPost_483
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:21
divPost_482
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:20
divPost_481
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:19
divPost_478
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:19
divPost_479
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:19
divPost_480
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:18
divPost_475
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:18
divPost_476
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:18
divPost_477
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:17
divPost_472
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:17
divPost_473
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:17
divPost_474
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:16
divPost_469
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:16
divPost_470
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:16
divPost_471
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:15
divPost_466
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:15
divPost_467
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:15
divPost_468
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:14
divPost_463
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:14
divPost_464
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:14
divPost_465
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:13
divPost_460
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:13
divPost_461
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:13
divPost_462
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:12
divPost_457
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:12
divPost_458
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:12
divPost_459
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:11
divPost_454
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:11
divPost_455
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:11
divPost_456
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:10
divPost_452
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:10
divPost_453
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:07
divPost_451
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:05
divPost_450
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:02
divPost_449
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:59
divPost_448
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:54
divPost_446
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:54
divPost_447
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:53
divPost_443
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:53
divPost_444
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:53
divPost_445
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:52
divPost_442
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:51
divPost_441
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:50
divPost_440
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:49
divPost_439
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:48
divPost_438
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:46
divPost_437
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:27:44
divPost_436

          88952634'
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:51
divPost_531
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:50
divPost_529

          88952634'+'
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:50
divPost_528

          88952634'`"(
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_524

          88952634'||'
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:50
divPost_530

          88952634-0
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:49
divPost_526

          88952634s3
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:49
divPost_527

          ห้องสมุดกลาง
User Suggest
192.168.200.116 Faculties are nice. Chairs and tables are old and often falling apart.
- Wed, 30 Jan 2013 10:54:14
divPost_419
User Suggest
172.16.8.182 *ทางเข้า ทำไมไม่เปิดให้ครบทุกช่อง เปิดแค่3ช่อง อีก1ช่องปิดไว้ทำไม ปิดไว้เป็นเวลาหลายปี ไม่เปิดสักที แล้วจะมีไว้ทำไม ?
*คอมพิวเตอร์ชั้น1ห้องอเมริกา คอมเสียหลายเครือ่งมาก ไม่มีการซ่อมสักที แล้วหน้าจอเวลาเข้าต้องล็อคอินก็ช้ามาก ระบบอืด บางทีก็เข้าไม่ได้ควรมีการปรับปรุงและดูแลบ้างไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้ เจ้าหน้าที่มีแต่ไม่ดูแล
*เก้าอี้ ที่ห้องคอมชั้น2 ล้อลุด ชำรุดหลายตัวมาก แต่ไม่มีการเปลี่ยน ปล่อยทิ้งไว้อย่างเดิม แสดงทิ้งความไม่สนใจเลย ของเจ้าหน้าที่ - Fri, 20 Jan 2012 13:40:01
divPost_332
User Suggest
10.72.22.14 การจัดที่นั่งแบบใหม่ไม่น่าพอใจมากเนื่องจากที่นั่งกระจุกตัวทำให้คนเยอพเสียงดัง อ่านไม่รู้เรื่อง. รวมถึงอยู่ติดบันไดและทางเดิน เสียงคนคุย คนเดินดังมากควรแก้ไขด่วน - Mon, 31 Oct 2011 9:00:20
divPost_316
User Suggest
223.206.214.173 ห้องทำงานกลุ่ม ให้เวลาทำงานน้อยเกินไป ทำงานไม่เสดไล่ล๊ะ แล้วลงชื่อจองต่อก็ไม่ได้ - Fri, 07 Oct 2011 13:49:23
divPost_308
User Suggest
192.168.200.131 ควรมีโต๊ะนั่งให้มากกว่านี้ - Mon, 03 Oct 2011 14:39:10
divPost_306
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

(1) คอมพิวเตอร์บางเครื่องเสีย ใช้งานไม่ได้ (12 ราย)
(2) คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นอินเตอร์เน็ตควรมีมากพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และ สภาพการใช้งานควรปรับปรุงให้ทุกเครื่องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ (4 ราย)
(3) ควรเพิ่มความทันสมัยของเครื่องมือ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (2 ราย)
(4) ควรเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้นหรือพื้นที่สำหรับคอมพิวเตอร์ (2 ราย)
(5) คอมพิวเตอร์ใน American Corner เสียบ่อย อยากให้ซ่อม
(6) ควรเปลี่ยนเมาส์คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถสืบค้นได้เร็วขึ้น
(7) คอมพิวเตอร์มีไวรัสเยอะ
(8) ปรับปรุง CMUL OPAC ให้มีความเร็วมากขึ้น และสามารถดูสารบัญหรือตัวอย่างของหนังสือได้
(9) ต้องการให้ทำที่สำหรับล๊อค laptop ตามโต๊ะต่าง ๆ
(10) อินเตอร์เน็ตมีความล่าช้า บางครั้งใช้ไม่ได้ (11 ราย)
(11) สัญญาณ wireless บางครั้งใช้ไม่ได้
- Thu, 29 Sep 2011 18:21:43
divPost_278
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ 2554

- ควรมีจุดสำหรับสูบบุหรี่ - Thu, 29 Sep 2011 18:19:58
divPost_276
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

(1) ควรมีมุมให้รับประทานอาหารว่างของแต่ละชั้น
(2) อยากให้มีกาแฟจำหน่าย
- Thu, 29 Sep 2011 18:14:02
divPost_271
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

(1) ควรเพิ่มพื้นที่ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้นหรือพื้นที่สำหรับคอมพิวเตอร์ (2 ราย)
(2) คอมพิวเตอร์ใน American Corner เสียบ่อย อยากให้ซ่อม
- Thu, 29 Sep 2011 18:10:25
divPost_268
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

- ถังขยะยังไม่เพียงพอ

- Thu, 29 Sep 2011 18:06:12
divPost_265
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

(1) อยากให้มีปลั๊กไฟให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ (3 ราย)
(2) ต้องการให้ทำที่สำหรับล๊อค laptop ตามโต๊ะต่าง ๆ
- Thu, 29 Sep 2011 18:02:31
divPost_263
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

(1) เพิ่มตู้บริการน้ำดื่มในหอสมุด (6 ราย)
(2) อยากให้มีบริการน้ำร้อน / เย็น (2 ราย)
- Thu, 29 Sep 2011 18:00:59
divPost_262
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

1) ห้องน้ำไม่ค่อยสะอาด (8 ราย)
2) ควรเพิ่มกระดาษชำระในห้องน้ำ (5 ราย)
3) ห้องน้ำชั้น 3-4 น่าจะเปิดให้บริการจนถึงเวลาปิดของห้องสมุด (2 ราย)

4) ห้องน้ำบางจุดชำรุด

- Thu, 29 Sep 2011 17:59:23
divPost_261
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

อุณหภูมิแอร์ในหอสมุดเย็นไม่เท่ากัน เช่น ชั้น 3 เย็นมาก แต่ชั้น 2-4 ไม่ค่อยเย็น (3 ราย) - Thu, 29 Sep 2011 17:58:14
divPost_260
User Suggest
202.28.25.29 
ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

ควรเพิ่มห้องหรือขยายพื้นที่ในการติวหนังสือหรือห้องประชุมเล็ก (7 ราย) - Thu, 29 Sep 2011 17:57:25
divPost_259
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554
(1) โต๊ะอ่านไม่เพียงพอ โดยเฉพาะช่วงสอบ (19 ราย)
(2) เก้าอี้และโต๊ะบางตัวชำรุด เบาะเก้าอี้ยุบ บางครั้งมีลวดโผล่ด้านล่าง ควรเปลี่ยนใหม่ (3 ราย)
- Thu, 29 Sep 2011 17:56:09
divPost_258
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554
(1) สถานที่บางมุมแคบเกินไป
(2) สถานที่อ่านหนังสือบางจุดมีแสงสว่างไม่เพียงพอ เช่น บริเวณชั้น 3-4 (6 ราย)
(3) อากาศไม่ถ่ายเท
(4) ควรหาที่จอดรถให้เหมาะสม
(5) ลิฟท์ควรเปิดชั้น 4 เนื่องจากเป็นที่อ่านของคนส่วนใหญ่
(6) ช่วงกลางคืนควรเปิดไฟให้ครบ บางจุดมืดเกินไป
(7) อยากให้เปลี่ยนหรือทำความสะอาดพรมชั้น 1-2
- Thu, 29 Sep 2011 17:54:20
divPost_257
User Suggest
10.70.86.112 เรื่องการเปิด-ปิดประตูตรงบันไดทางเดินด้านขวา ควรมีเวลาเปิด-ปิดเหมือนกันกับเวลาเปิดปิดห้องสมุด - Sat, 10 Sep 2011 12:33:03
divPost_242
User Suggest
10.70.92.108 อยากให้เวลาเปิดเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเปิดปิดบันได ลิฟท์ ยังไม่สะดวกแก่ผู้ใช้
ห้องน้ำชั้นสาม สี่ยังไม่เพียงพอ บางทีก็ปิดทำความสะอาด
เวลาใกล้สอบ คนเข้ามาใช้บริการเยอะ ทำให้ที่นั่งไม่เพียงพอ
บางทีก็ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เช่น ห้องค้นคว้าส่วนตัว ป.โท

- Sat, 10 Sep 2011 12:21:32
divPost_241
User Suggest
203.155.176.100 อยากให้ทางห้องสมุดจัดสรรพื้นที่หรือให้บริการรับฝากของในส่วนด้านหน้าก่อนเข้าใช้บริการ เพราะเห็นว่าผู้ใช้บางท่านที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคคลภายในด้วย) อาจจะมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องนำเข้าหอสมุดด้วย เช่น หนังสือ กระเป๋าเดินทาง อาหารและของใช้ส่วนตัว ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกในการค้นหาทรัพยากรและการใช้บริการของหอสมุด เช่นเดียวกับที่หอสมุดในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จัดให้ - Wed, 07 Sep 2011 13:41:01
divPost_236
User Suggest
180.183.201.179 ยังไม่มีข้อเสนอแนะ(เพราะเข้ามาใหม่) - Tue, 06 Sep 2011 7:32:10
divPost_234
User Suggest
58.9.44.232 ต้องการให้มีที่เสียบปลั๊กสำหรับใช้งานให้มากขึ้น - Thu, 01 Sep 2011 22:50:40
divPost_228
User Suggest
10.70.92.58 ควรจัดโต๊ะบริการอ่านหนังสือให้ผู้ใช้เพิ่มขึ้น เพราะโต๊ะอ่านหนังสือที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ใช้ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก - Wed, 31 Aug 2011 13:02:48
divPost_223
User Suggest
10.70.93.78 โต๊ะและเก้าอี้ มีให้บริการน้อยเกินไป - Tue, 30 Aug 2011 19:17:25
divPost_220
User Suggest
10.44.247.107 (จากกล่องรับความคิดเห็น)
บริเวณชั้น 4 มีการคุยเสียงดัง ทำให้ไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ - Thu, 04 Nov 2010 9:44:28
divPost_133
User Suggest
10.44.247.107 (จากกล่องรับความคิดเห็น)
ควรจัดการเรื่องการจองโต๊ะ เช่น นั่งแค่ 2 คน แต่เอาของจองไว้ถึง 3 โต๊ะ - Thu, 04 Nov 2010 9:42:40
divPost_132
User Suggest
10.44.247.107 (จากกล่องรับความคิดเห็น)
ควรเตือนคนที่ทำเสียงดังมากกว่าคนใส่กางเกงขาสั้น เพราะอย่างน้อยคนใส่กางเกงขาสั้นก็ยังมาอ่านหนังสือ - Thu, 04 Nov 2010 9:39:13
divPost_131
User Suggest
10.44.247.107 (จากกล่องรับความคิดเห็น)
การก่อสร้างในห้องสมุดควรทำช่วงปิดเทอม จะได้ไม่รบกวนสมาธิในการอ่านหนังสือ - Thu, 04 Nov 2010 8:32:35
divPost_130
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
ควรมีทางเข้า – ออก ห้องสมุดเพิ่มอีกทางหนึ่งเพื่อความสะดวก
- Wed, 13 Oct 2010 12:51:35
divPost_125
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
1) นักศึกษาบางคนไม่มีมารยาทการใช้ห้องสมุด เสียงดังรบกวนสมาธิ
2) นักศึกษาชอบเอาสัมภาระและหนังสือมาวางจองที่ไว้ ทำให้คนอื่นไม่มีที่นั่ง
3) ควรตักเตือนนักศึกษาที่นำเอาขนม เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำดื่มเข้ามาทานในห้องสมุด
(ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ) - Wed, 13 Oct 2010 12:49:38
divPost_124
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
ควรควบคุมคนที่มาใช้ห้องสมุดเป็นที่สอนพิเศษ (2 ราย)
(ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ) - Wed, 13 Oct 2010 12:47:00
divPost_123
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
อยากให้จัดเจ้าหน้าที่เดินตรวจตราและตักเตือนผู้ที่ส่งเสียงดังในห้องสมุด (4 ราย)
(ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ) - Wed, 13 Oct 2010 12:45:42
divPost_122
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
การแต่งตัวของผู้ใช้บริการไม่เหมาะสมอย่างมาก กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ไม่ควรอนุญาตให้เข้ามา ควรมีระเบียบให้ชัดเจน (5 ราย)
(ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ)
- Wed, 13 Oct 2010 12:44:58
divPost_121
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
บางจุดมีนักศึกษาส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่น (10 ราย)
- Wed, 13 Oct 2010 12:43:52
divPost_120
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
แอร์ไม่ค่อยทั่วถึง ที่เย็นก็เย็นจัด ชอบโซนอ่านหนังสือ outdoor ของคณะสังคมศาสตร์
(หน่วยอาคารสถานที่ / งานบริหารและธุรการ) - Wed, 13 Oct 2010 12:43:10
divPost_119
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
ควรมีห้องละหมาดสำหรับนักศึกษามุสลิม
- Wed, 13 Oct 2010 12:41:49
divPost_118
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
ควรมีบริการมุมเครื่องดื่ม เช่น น้ำ กาแฟ น้ำชา โอวันติน (3 ราย)
- Wed, 13 Oct 2010 12:40:54
divPost_117
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
1) ควรจัดโซนคุยโทรศัพท์เพื่อไม่ให้มีเสียงดังรบกวนผู้อื่น
2) ร้านถ่ายเอกสารควรมีชั้น 3-4 ด้วย และเจ้าหน้าที่ควรให้บริการด้วยความสุภาพ (2 ราย)
- Wed, 13 Oct 2010 12:39:47
divPost_116
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
1) ควรจัดมีบริเวณสำหรับจัดนิทรรศการที่ดูน่าสนใจ ดึงดูดเข้าไปใช้ห้องสมุด เช่น การใช้สีห้อง การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจ
2) มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกชัดเจนดีแล้ว (4 ราย)
- Wed, 13 Oct 2010 12:39:07
divPost_115
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
1) น่าจะมีแผนผังของห้องสมุดกระจายอยู่หลายๆ พื้นที่ เพื่อความสะดวกในการค้นหาหนังสือ
2) ทำป้ายขนาดใหญ่ให้ทราบแผนผังห้องสมุด ตำแหน่ง ชั้นของหนังสือประเภทต่างๆ
- Wed, 13 Oct 2010 12:38:16
divPost_114
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
ควรมีพื้นที่ให้รับระทานอาหารว่างได้ แต่มีมาตรการในการดูแล
(ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ)
- Wed, 13 Oct 2010 12:36:43
divPost_113
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
โต๊ะชั้น 2 ไม่ควรจัดแบบนี้เพราะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาคุยกัน และเสียงดัง ควรจัดแบบปี 52
(ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ) - Wed, 13 Oct 2010 12:35:31
divPost_112
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
อยากให้มีห้องติวหนังสือ ในห้องสมุดคณะ
- Wed, 13 Oct 2010 12:34:34
divPost_111
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
ควรซ่อมแซมและเพิ่มโต๊ะที่มีโคมไฟ
- Wed, 13 Oct 2010 12:33:36
divPost_110
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
เพิ่มห้องค้นคว้ากลุ่มให้มากกว่านี้ (3 ราย)
- Wed, 13 Oct 2010 12:32:45
divPost_109
User Suggest
10.44.247.107 การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2553
โต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือไม่เพียงพอ (26 ราย)
- Wed, 13 Oct 2010 12:31:59
divPost_108
User Suggest
202.28.248.140 The library should have more private and quiet places for both an individaul student and group of students to read books because most of the chairs for reading are opened and too public. - Fri, 08 Oct 2010 1:11:59
divPost_84
User Suggest
10.44.247.107 (จากกล่องรับความคิดเห็น) กระดาษชำระในห้องน้ำหมดมา 3 วันแล้ว ถ้าไม่มีกระดาษชำระก็ควรมีก๊อกน้ำไว้เพื่อทำธุระส่วนตัว - Wed, 22 Sep 2010 12:05:08
divPost_66
User Suggest
10.44.247.107 (จากกล่องรับความคิดเห็น) วันเสาร์-อาทิตย์ ห้องสมุดเปิดทำการ แต่ไม่เปิดประตูด้านข้างทุกชั้น ควรเปิดประตูเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาด้วย - Wed, 22 Sep 2010 12:00:15
divPost_65
User Suggest
10.86.28.117 1.ห้องน้ำชั้นสามไม่ทราบว่าทำไมไม่ให้ใช้ตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไป(ปิดล็อคไว้ตอนแรกคิดว่าทำความสะอาดแต่ไม่ใช่)ทั้งที่ห้องสมุดปิด3ทุ่ม และในวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งแล้วใหญ่ห้องน้าชั้นสามก็ไม่เปิดให้บริการเลย ทั้งที่มีผู้ใช้บริการมากมาย (ขอเหตุผลที่ไม่เปิดให้ใช้ด้วยค่ะ) และการทำความสะอาดห้องน้ำขอความกรุณาอย่าทำพร้อมกันทุกชั้น
2.ควรเปิดให้บริการใช้ลิฟในวันเสาร์ อาทิตย์
- Sat, 18 Sep 2010 12:17:59
divPost_63
User Suggest
110.164.154.57 1. การ renew มากกว่า 3 ครั้ง น่าจะให้บริการ renew ที่ห้องสมุดคณะใดก็ได้ ไม่ใช่เฉพาะคณะที่นักศึกษาไปยืม
2. บริการนำส่งเอกสารควรมีบริการให้กับนักศึกษาปริญญาตรีด้วย อย่างมหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังมี
- Wed, 15 Sep 2010 11:03:25
divPost_62
User Suggest
180.183.118.199 ห้องค้นคว้าส่วนบุคคลที่ชั้น 2 ควรจัดวิธีการเข้าใช้ใหม่ค่ะ คิวจองเยอะมาก แต่เมื่อไปดูห้องทุกๆวัน พบความจริงว่า ไม่มีผู้ไปใช้บริการ คนที่จองไม่ใช้ คนที่ต้องการใช้รอคิวนาน ห้องปิดไฟมืดเงียบ ข้อเสนอแนะคือ จัดระบบการใช้ใหม่เป็นรายวัน เฉพาะผู้จำเป็นใช้จริงๆ อจ จองไว้ได้ใช้จริงหรือไม่ ท่านก็มีห้องพักส่วนตัวอยู่แล้ว ในขณะที่ น.ศ. ป.เอก ไม่มีห้องส่วนตัว ห้องที่ใช้เรียนก็เวียนเรียนร่วมกับทั้งป.ตรี ป.โท ไม่มีที่อ่านค้นคว้าที่สงบ ควรจัดมุมส่วนบุคคลให้เฉพาะน.ศ. ป.เอก ด้วยค่ะ เนื่องจากต้องใช้สมาธิในการศึกษา อ่าน ค้นคว้าที่ยากมากๆ แต่ปัจจุบัน น้องๆ น.ศ. ป.ตรี ใช้ห้องสมุดเหมือนเป็นที่พักผ่อนนั่งเล่นเย็นสบาย เสียงดัง ทำให้ไม่มีสมาธิ ที่นั่งไม่เพียงพอ ชิดกันเกินไป ขาดสมาธิ
ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ หวังว่าจะมีมุมให้ ปเอก หรือระบบห้องส่วนบุคคล ที่ดีกว่านี้ก่อนสอบปลายภาค 1 นะค่ะ ต้องการมุมสงบมากๆค่ะ จำเป็นต้องใช้ที่สำนักหอสมุดจริงๆ ค่ะ เพราะต้องใช้หนังสือ ต้องใช้ wireless ในการเข้าฐานข้อมูลวิจัยต่างประเทศต่างๆ ที่ให้บริการค่ะ - Wed, 08 Sep 2010 9:38:04
divPost_61
User Suggest
202.28.248.44 ไม่ควรแยกวารสารเก่าออกไปต่างหาก ไม่สะดวกใช้ กว่าจะรู้ว่าแยกกออกไปก็ตั้งนนาน ต้องไปถามเจ้าหน้าที่ถึงจะทราบ - Thu, 02 Sep 2010 12:42:45
divPost_52
User Suggest
10.44.247.107 ควรมีทางเข้าสำหรับนักศึกษารหัส 51 ขึ้นไป มากกว่า 1 ช่อง พร้อมทั้งเพิ่มระยะเวลาในการเปิดประตูให้มากขึ้น - Fri, 27 Aug 2010 13:52:27
divPost_44
User Suggest
10.44.247.107 ผนังห้องน้ำไม่สะอาด มีครบเลอะเทอะ - Fri, 27 Aug 2010 9:11:16
divPost_41
User Suggest
10.44.247.115 ห้องสมุดมีมุมอ่านหนังสือมาก แต่บริเวณชั้น 2 มีเสียงดัง โต๊ะอ่านเดี่ยวไม่ควรอยู่บริเวณเดียวกับโต๊ะอ่านกลุ่ม ด้านหน้าห้องค้นคว้าส่วนบุคคลสภาพเหมือนตลาดนัด เสียงดังมาก ควรจัดพื้นที่ใช้เสียงได้แยกออกจากพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ - Thu, 26 Aug 2010 15:47:16
divPost_39
User Suggest
10.44.247.107 ควรจัดพื้นที่เงียบ ๆ สำหรับให้อ่านหนังสืออย่างเดียว 1 พื้นที่ และจัดโต๊ะกลุ่มสำหรับการใช้เสียงได้อีก 1 พื้นที่ - Thu, 26 Aug 2010 9:29:03
divPost_38
User Suggest
10.44.247.107 มีการสำรวจและประเมินเรื่องห้องอาหารของห้องสมุด แต่ยังไม่เห็นมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลย - Thu, 26 Aug 2010 8:54:28
divPost_37
User Suggest
118.172.88.161 อยากให้เปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์ที่ชั้นหนึ่งได้แล้ว จอไม่ชัดแล้วครับ, ไม่ส่งเสริมให้มีการจองที่นั่งโดยการวางหนังสือทิ้งไว้ - Fri, 20 Aug 2010 11:17:28
divPost_34

          ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
1. ร้านถ่ายเอกสารเปิดไม่เป็นเวลา โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ - Mon, 03 Oct 2011 9:11:38
divPost_290
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ควรมีถังขยะหน้าห้องสมุด
2. ควรเปลี่ยนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทุกเครื่อง
3. อินเตอร์เน็ตช้ามาก และมักไม่ค่อยดี เครื่องคอมบางทีก็เข้าใช้ไม่ได้
4. อยากให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริงมากกว่านี้ เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหลายเครื่องเข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ และมีจำนวนไม่เพียงพอ
- Mon, 03 Oct 2011 9:06:06
divPost_287

          ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
User Suggest
200.176.13.215 kExzE6 , [url=http://rgyruhshezlb.com/]rgyruhshezlb[/url], [link=http://rzlxruhzavbq.com/]rzlxruhzavbq[/link], http://wsnuksnzxcyl.com/ - Sat, 25 Feb 2012 18:20:58
divPost_338
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ (14 ราย)
2. ห้องสมุดสะอาดดีมาก (2 ราย)
3. ควรขยายพื้นที่ของห้องสมุดเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา (2 ราย)
4. Please keep all computers free of virus and malware
5. Perhaps need to do more to kill mosquitoes in the library (sprays , machines)
6. ควรมีห้องเก็บเสียง
7. เพิ่มห้องแสดงสื่อด้านภาพเคลื่อนไหว เช่น ห้องดู TV ข่าว วีดีโอสื่อการสอน เทปบันทึกการสอน
8. ควรเพิ่มปริมาณโต๊ะอ่านเดี่ยว
9. เพิ่มโต๊ะเก้าอี้
10. แสงสว่างบางมุมน้อยมาก
11. ตอนเช้ามีคนเข้าห้องสมุดมากอยากให้เปิดแอร์เร็วขึ้น เพราะร้อน หายใจไม่ออก
12. น่าจะมีตู้น้ำเย็นบริการ ใช้แก้วกรวยกระดาษ
13. อยากให้มีโซฟามากกว่าเก้าอี้
14. ควรมีโฮมเธียเตอร์ ไว้ดูสารคดี และหนังอิงประวัติศาสตร์
15. ควรมีห้องสำหรับ 10 คน เพราะแบบทั่วไปนี้เสียงดังมาก
- Mon, 03 Oct 2011 9:59:39
divPost_296

          ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ห้องสมุดเล็กคับแคบ (8 ราย)
2. ควรเพิ่มโต๊ะอ่านหนังสือ (5 ราย)
3. ดีอยู่แล้ว (5 ราย)
4. ควรปรับปรุงไฟโต๊ะอ่านให้ดีทุกจุด (4 ราย)
5. โต๊ะเก้าอี้มีฝุ่นจับเยอะ (3 ราย)
6. ควรเพิ่มปลั๊กไฟ เพื่อใช้เสียบคอมพิวเตอร์ notebook ให้มากขึ้น (2 ราย)
7. ไม่มีโต๊ะอ่านเดี่ยว (2 ราย)
8. คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นช้ามาก และเก่า (3 ราย)
9. แอร์ไม่เย็น มีกลิ่นฝุ่น ขอให้ตรวจเช็คและล้างแอร์สม่ำเสมอ (2 ราย)
10. ควรมีห้องสำหรับปรึกษาหรือประชุมงานเป็นกลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษา (2 ราย)
11. ควรเปลี่ยนสถานที่ เนื่องจากอยู่ลึกและค่อนข้างอันตราย ควรเข้าถึงง่าย (2 ราย)
12. มีมุมอับไม่น่านั่ง
13. คอมพิวเตอร์มีจำนวนมาก แต่ถ้าหากเสียจะใช้เวลาซ่อมนาน
14. เพิ่มห้อง self direct อีก 2 ห้อง
15. แสงจ้าเกินไปเพราะเปิดม่าน
16. ควรมีคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานและสืบค้นไปในตัว
17. ควรตกแต่งด้วยดอกไม้ต้นไม้ เพิ่มสีสันแห่งการเรียนรู้
18. ควรจัดให้มีโซฟานั่งสบาย ๆ
19. ควรมี Coffee shop
20. บางวันเปิดแอร์แรงไป หนาว
21. ยังมีบางจุดที่ไม่สะอาด
- Mon, 03 Oct 2011 9:27:10
divPost_292

          ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ควรมีปลั๊กสำหรับใช้โน๊ตบุ๊ค (13 ราย)
2. อยากให้มีจุดบริการน้ำดื่ม และน้ำร้อน (9 ราย)
3. เพิ่มโต๊ะ เก้าอี้ให้มากขึ้น (4 ราย)
4. ห้องแคบ อึดอัด อากาศไม่ระบาย ไม่สดชื่น ควรขยายให้กว้างขวาง ปลอดโปร่ง (3 ราย)
5. เหมาะสมดีแล้ว (2 ราย)
6. เพิ่มปริมาณคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ (2 ราย)
7. ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (7 ราย)
8. ควรจัดพื้นที่สำหรับทำงานกลุ่ม หรือห้องที่สามารถใช้เสียงดัง ให้มากกว่านี้ (3 ราย)
9. ชั้นบน ควรเปิดแอร์ตลอด ไม่ใช่เปิดเป็นเวลา (2 ราย)
10. ป้ายบอกชั้นหนังสือเห็นได้ง่าย
11. หายาก ป้ายบอกทางไม่ค่อยชัดเจน
12. ควรจะติดป้ายบอกประเภทหนังสือและโสตทัศน์ ให้ชัดเจนกว่านี้เพื่อง่ายต่อการค้นหา (2 ราย)
13. หนังสือบนชั้นเลขหมวดถูกบังทำให้มองไม่เห็น
14. เพิ่มจุดคืนหนังสือล่วงเวลา
15. เพิ่มห้องสืบค้นด้วยตนเอง
16. ปลั๊กไฟหรือเต้าเสียบอยู่สูง ทำให้เสียบปลั๊กลำบาก
17. อยากได้เก้าอี้แบบใหม่ คล้าย ๆ ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจเพราะนั่งบายดี
18. เพิ่มโต๊ะใหม่กว่านี้ มีมุมส่วนตัว เก้าอี้สบาย ๆ
19. ปรับปรุงเรื่องเครื่องปรับอากาศ
20. อยากให้มีห้องน้ำในตัว
21. อยากให้มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดทุกช่วง
22. เพิ่มจุดยืม-คืนหนังสือ
23. เสียงจากข้างนอกรบกวนเข้ามาถึงข้างใน
24. อยากให้ WIFI เข้าถึงมากกว่านี้ เพราะบางครั้งไม่สามารถต่อเน็ตได้
25. อยากให้ note book area มีมากกว่านี้และแยกจากห้องเจ้าหน้าที่
- Mon, 03 Oct 2011 10:09:57
divPost_297

          ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ดีอยู่แล้ว (9 ราย)
2. ควรมีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น (10 ราย)
3. คอมพิวเตอร์ควรมีความเร็วในการใช้งานและความทันสมัยมากกว่านี้ (2 ราย)
4. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบบางอย่างชำรุด
5. คอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้น ต้องเปิดใหม่ทุกครั้ง เสียเวลา
6. ควรมีบริเวณกว้างกว่านี้ (4 รายการ)
7. ควรปรับปรุงเรื่องมารยาทในการใช้ห้องสมุด เช่น การคุยกัน คุยโทรศัพท์ (2 ราย)
8. บางครั้งมีนักศึกษาสาขาออกแบบปี 3 มาเรียนในห้องสมุดและส่งเสียงดังมาก
9. ควรจะมีมุมที่คุยเสียงดังได้
10. เพิ่มที่อ่านหนังสือส่วนตัวให้มากกว่านี้
11. เพิ่มเก้าอี้
12. เพิ่มโซฟา
13. โต๊ะอ่านหนังสือควรจะเป็นแบบตรง ไม่โค้งเหมือนปัจจุบัน
14. เป็นสิ่งที่ดีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงผลงานศิลปะ
15. ห้องสมุดศิลปะควรจะมีการจัดการ info ที่แตกต่าง เนื่องจากข้อมูลด้านศิลปะมีประเด็น และผลลัพธ์ที่แตกต่างจากศาสตร์แข็งอย่างวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ควรเน้นกิจกรรมเสริมเพื่อการประมวลผลข้อมูลทางศิลปะมากกว่านี้
16. อยากให้พื้นห้องสมุดเป็นพรม จะได้ไม่เกิดเสียงเวลาเดิน
17. ควรให้นำน้ำดื่มเข้าห้องสมุดได้
18. ควรมีมุมกาแฟและของว่าง
- Mon, 03 Oct 2011 13:05:05
divPost_298

          ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554

- ควรเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ (5 ราย)
- เครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่เพียงพอ (4 ราย)
- ห้องสมุดควรเพิ่มมุมส่วนตัวให้มากขึ้น (4 ราย)
- คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้ (3 ราย)
- คอมพิวเตอร์ควรมีโปรแกรม Microsoft Office (3 ราย)
- ห้องสมุดร้อน ไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ ควรเปิดเครื่องปรับอากาศให้เร็วกว่านี้ (2 ราย)
- ควรมีหูฟังสำหรับดูโทรทัศน์ (2 ราย)
- ขยายพื้นที่ของห้องสมุด (2 ราย)
- จัดโต๊ะชิดกันมากเกินไป (2 ราย)
- แก้วน้ำดื่ม ควรเป็นแก้วกระดาษมากกว่าแก้วพลาสติก ใช้ด้วยกัน
- ควรเพิ่มแสงสว่างให้มากกว่านี้
- ห้องสมุดควรปรับปรุงห้องค้นหนังสือ เนื่องจากหนังสือมีสภาพเก่าทำให้ห้องไม่มีอากาศถ่ายเท
- ควรขยายห้องคอมพิวเตอร์
- ควรจัดมุมที่วางหนังสือพิมพ์ใหม่ เพราะที่เดิมอยู่ลับตาคน
- ควรมีช่องรายการโทรทัศน์มากกว่านี้
- ควรขยายพื้นที่อ่านหนังสือ และลดพื้นที่จัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์
- เพิ่มโต๊ะอ่านหนังสือให้มากขึ้น
- ควรมีจุดพักวางสิ่งของ
- มีป้ายประกาศต่าง ๆ น่าสนใจ
- Thu, 29 Sep 2011 19:02:08
divPost_281
User Suggest
10.44.51.201 ห้องสมุดจัดสถานที่ใหม่ น่าใช้มากค่ะ - Thu, 07 Oct 2010 14:38:23
divPost_82

          ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554
1. ควรมีห้องน้ำภายในห้องสมุด (5 ราย)
2. ควรเพิ่มคอมพิวเตอร์ที่ชั้นใต้ดิน (3 ราย)
3. ควรมีคอมพิวเตอร์สำหรับค้นหางานทางอินเทอร์เน็ต
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม (2 ราย)
5. เพิ่มพื้นที่สีเขียว
6. ชั้นล่างค่อนข้างอับ และควรย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์ไปไว้ในที่เหมาะสม
7. จัดบรรยากาศให้น่าอ่านหนังสือ
8. ปรับปรุงที่นั่งหน้าห้องสมุดให้ดีกว่านี้
9. ที่นั่งข้างห้องสมุดควรกำจัดนกหรือมูลนกให้น่านั่งกว่านี้
10. ไม่ควรมีจุดวางกระเป๋าแล้ว และให้นำเครื่องตรวจเช็คหนังสือแบบห้องสมุดกลางมาใช้แทน
11. แสงสว่างบริเวณชั้นใต้ดินไม่เพียงพอ
12. ควรเข้มงวดเรื่องการนำอาหารเข้าไปรับประทานมากกว่านี้
13. ควรเพิ่มโต๊ะอ่านหนังสือ
14. ควรปรับปรุงบริการน้ำดื่ม
- Mon, 03 Oct 2011 8:53:25
divPost_285

          ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอก
1. ควรจะมีจำนวนคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น (3 ราย)
2. ควรมีปลั๊กเสียบโน๊ตบุ๊คเพิ่มขึ้น และมีสภาพพร้อมใช้งาน (2 ราย)
3. ควรมีจัดโซนดูทีวี UBC (2 ราย)
4. ควรมีที่ถ่ายเอกสารในห้องสมุด
- Mon, 03 Oct 2011 13:19:04
divPost_303
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. เพิ่มปลั๊กในการเสียบต่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (10 ราย)
2. มีความสะดวกดีแล้ว (2 ราย)
3. คอมพิวเตอร์มีน้อยเกินไป (2 ราย)
4. ขยายพื้นที่อ่านหนังสือ (2 ราย)
5. ถ้าตอนเช้าไม่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเพิ่มจุดติดตั้งพัดลมหรือหาช่องทางระบายอากาศ เนื่องจากมีความอบอ้าวและอากาศไม่ถ่ายเท
6. เพิ่มจำนวนโต๊ะ เก้าอี้
7. ควรมีมุมอ่านวารสารมากขึ้น
8. ชั้นหนังสือแสงสว่างไม่เพียงพอในบางจุด
9. เวลากลางวันแดดจ้าเกินไป ควรจะใช้ผ้าม่านสีเข้มเพราะจะช่วยให้ลดแสงที่จ้าได้
10. ปรับเป็นห้องสมุดมีชีวิต เช่น มีมุมผ่อนคลาย พักดื่มน้ำ ดู TV ได้บ้าง
11. บอร์ดแนะนำความรู้ หรือความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงทางวงการศึกษาควรจัดเป็นรายสัปดาห์ หรือ 2 ครั้ง/เดือน - Mon, 03 Oct 2011 13:17:19
divPost_302
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับผู้เข้ามาใช้งาน (6 ราย)
2. มีความสะดวกดีมาก เหมาะสมแล้ว (3 ราย)
3. เพิ่มที่นั่งอ่านหนังสือให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา (3 ราย)
4. เพิ่มเต้าเสียบปลั๊กไฟ (3 ราย)
5. ควรเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้น บางโต๊ะมืดมาก (2 ราย)
6. อยากให้มีพื้นที่ห้องสมุดมากกว่านี้ และบรรยากาศโล่งโอ่โถงกว่านี้ (2 ราย)
7. ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันไวรัส (2 ราย)
8. เพิ่มโต๊ะทำงานเดี่ยว (2 ราย)
9. บางครั้งคอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นข้อมูลขัดข้อง เข้าถึงหน้า OPAC ไม่ได้
10. คอมพิวเตอร์โปรแกรมล้าหลัง
11. ควรเพิ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ครบครัน
12. ควรมีบริการให้ยืมปลั๊กพ่วง
13. แอร์เย็นเกินไป
14. อยากให้มีมุมหนังสืออ่านเล่นเพื่อผ่อนคลายความเครียด
15. ควรจะเพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มากกว่านี้
- Mon, 03 Oct 2011 13:15:05
divPost_301
User Suggest
118.172.126.66 ควรจะหาคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลให้มากกว่านี้ - Mon, 20 Jun 2011 9:13:05
divPost_181
User Suggest
10.81.20.152 ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ช่วงเช้าไม่เปิดแอร์ ทำให้อึดอัด หายใจไม่สะดวก อากาศไม่ถ่ายเท ไม่มีหน้าต่างให้เปิดระบายอากาศ ไม่มีพัดลมระบายอากาศในส่วนของผู้นั่งอ่านหนังสือ มีแต่พัดลมตรงชั้นหนังสือซึ่งไกล ส่งผลให้ไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือ หากต้องการประหยัดค่าไฟในช่วงเช้านั้นเห็นด้วย แต่ควรเพิ่มพัดลมระบายอากาศส่วนที่นั่งอ่านหนังสือบ้างตามสมควร และควรเปิดหน้าต่างระบายอากาศจะขอขอบพระคุณยิ่ง - Tue, 07 Jun 2011 9:52:10
divPost_171

          ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
User Suggest
213.229.83.27 With ircenased focus toward outcomes assessment in higher education, I think we could work together faculty and librarians to integrate BI into curricular and then assess its impact, supporting the needs of both university librarians and faculty members. As a new faculty member I very much appreciate librarian liaison services but knowing just how to implement them is a whole other question especially as I am aware of time and budget limitations. - Thu, 23 Feb 2012 2:12:17
divPost_336
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการค้นหาเสียบ่อยและช้ามาก (3 ราย)
2. อยู่สูงมาก ปวดขา ทำให้บางครั้งไม่ทราบว่ายังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่า (2 ราย)
3. อากาศค่อนข้างร้อน อยากให้เปิดแอร์ตลอดบ่าย (2 ราย)
4. มีร้านกาแฟให้บริการ
5. ควรมีที่นั่งให้มากขึ้น
6. ทำห้องให้ทันสมัยกว่านี้
7. อยากให้ย้ายห้องสมุดลงมาแทนที่ Exhibition ชั้นล่าง
8. น่าจะเพิ่มมุมที่ผู้ใช้งานเข้ามาใช้และผ่อนคลายมากขึ้น - Mon, 03 Oct 2011 9:02:13
divPost_286

          ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. เพิ่มจำนวนโต๊ะหรือพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ (10 ราย)
2. ผู้ใช้บริการเสียงดัง ควรมีการกวดขัน (8 ราย)
3. ปลั๊กไฟไม่เพียงพอ (7 ราย)
4. สถานที่สะดวกสบาย สะอาด เย็นสบาย ร่มรื่น เงียบ (7 ราย)
5. คอมพิวเตอร์เก่า และมีปัญหา ควรปรับปรุง (6 ราย)
6. เพิ่มคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล (4 ราย)
7. แสงสว่างไม่เพียงพอ (4 ราย)
8. อยากให้มีห้องสมุดส่วนที่สวยงามและใช้งานได้ดีกว่านี้ (2 ราย)
9. ขยายพื้นที่ชั้นหนังสือ/บริเวณชั้นหนังสือให้กว้างขึ้น (2 ราย)
10. ทางเข้า-ออกควรสะดวกกว่านี้ (2 ราย)
11. มีที่คืนหนังสือแบบสะดวกแต่ไม่เปิดใช้
12. ปลั๊กไฟเสียควรติดป้ายบอก
13. ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
14. ควรมีบันไดสำหรับชั้นหนังสือสูง
15. ควรปรับปรุงสวนให้มีร่มกันแดด และปรับทัศนียภาพด้วย
16. ห้องสมุดในสวนควรจัดให้รองรับปัญหาช่วงฤดูฝนหรือฝนตก
17. อยากให้มีห้องสำหรับกลุ่มติว ให้สามารถพูดคุยปรึกษากันได้
18. อยากให้มีสวนมีต้นไม้
19. อยากให้ดูเรื่องแหล่งน้ำที่ใส่ไว้ในแจกัน เพราะเป็นแหล่งยุง
20. ควรมีอินเตอร์เน็ตของห้องสมุดที่แยกจาก Jumbo Net
21. เพิ่มที่อ่านหนังสือส่วนตัว
22. ควรมีโปรแกรม Microsoft office เพิ่มในคอมพิเตอร์ด้วย
23. ควรมีป้ายบอกว่าหนังสือแต่ละประเภทอยู่จุดไหน
24. ห้องคอมพิวเตอร์อยู่ในจุดที่ไม่สะดวกในการเข้าไปใช้ และไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากบางโปรแกรมใช้ไม่ได้
25. ควรมีห้องชมสารคดี CD ที่มีสารสนเทศเกี่ยวกับสังคมและรัฐศาสตร์
26. ปรับปรุงเรื่องเครื่องปรับอากาศ บางครั้งเย็น บางครั้งร้อน (2 ราย)
27. ควรมีบริการน้ำดื่มภายในห้องสมุด
28. ควรซ่อมแซมประตูเพราะมีเสียงดังเวลา เปิด-ปิด
29. เปลี่ยนกระจกเป็นแบบเก็บเสียง เพราะเสียงข้างนอกรบกวน
- Mon, 03 Oct 2011 13:26:11
divPost_305

          ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ (9 ราย)
2. อากาศร้อน (8 ราย)
3. แสงสว่างไม่เพียงพอ (7 ราย)
4. ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (6 ราย)
5. สถานที่คับแคบ (3 ราย)
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรทันสมัยมากขึ้น (3 ราย)
7. อยากให้จัดสถานที่แบบห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 8 (2 ราย)
8. ควรมีการจัดวางสื่อโสตทัศน์ให้น่าใช้กว่านี้ และให้ค้นหาได้ง่าย (2 ราย)
9. มีเสียงดังจากการใช้โทรศัพท์บริเวณใกล้บริการยืม-คืน
10. เพิ่มโต๊ะอ่านหนังสือ
11. ควรมีห้องคอมพิวเตอร์ และมีผู้ดูแลประจำตลอดเวลา
12. ควรมีมุมหนังสืออ่านเล่น
13. ควรติดป้ายบอกประเภทของหนังสือ
14. ควรมีที่ฝากของ
- Mon, 03 Oct 2011 9:38:39
divPost_294

          ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2554

1) สถานที่คับแคบ อยากให้มีห้องที่กว้างๆ (5 ราย)
2) ควรปรับปรุงด้านสถานที่ให้น่าเข้าใช้ สภาพแวดล้อมน่าจะสวยงามกว่านี้ (5 ราย)
3) เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ (4 ราย)
4) คอมพิวเตอร์บางเครื่องใช้ไม่ได้ บางเครื่องเปิดช้ามาก (3 ราย)
5) ควรเพิ่มโต๊ะอ่านหนังสือ (3 ราย)
6) อากาศไม่ถ่ายเท ควรติดแอร์ทั้งห้อง (3 ราย)
7) ควรจัดทำป้ายระบุแนะนำทางไปห้องสมุด และจัดทำป้ายบ่งชี้ตำแหน่งการจัดวางให้ชัดเจนมากกว่าที่มีอยู่ (2 ราย)
8) นักศึกษาเสียงดังในห้องอ่านหนังสือรบกวนผู้อื่นทำให้ไม่อยากไปใช้ (2 ราย)
9) ไม่ควรนำกระเป๋ามาวางเพื่อทำการจองโต๊ะ
10) ควรเพิ่มจำนวนห้องอ่านหนังสือ และจัดให้เป็นห้องในการเรียนรู้
11) มีชั้นวางหนังสือที่ทำให้สามารถค้นได้ง่าย
12) สถานที่ดีแล้ว
- Thu, 29 Sep 2011 18:56:54
divPost_280
User Suggest
10.44.51.201 ห้องสมุดใหม่ย้ายไปชั้น 1 เข้าใช้ได้สะดวกดีค่ะ - Thu, 07 Oct 2010 14:46:25
divPost_83

          ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/ปฏิบัติการ
- จัดทำ Mango Corner ในปีการศึกษา 2554 เพื่อรองรับการจัดงานเกษตรภาคเหนือ - Fri, 30 Sep 2011 16:47:12
divPost_284
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- เพิ่มจุดให้บริการถ่ายเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ (จำนวน 5 คน)
- ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม บางครั้งเย็นเกินไป (จำนวน 2 คน)
- เพิ่มจำนวนโต๊ะอ่านเดี่ยว (จำนวน 2 คน)
- โซฟาที่หน้าห้องสมุดน่านั่งมาก แต่ควรมีการจัดให้เป็นมุมที่ดี เวลาผู้มาใช้เดินผ่าน อาจจะรบกวนผู้ที่นั่งอยู่บริเวณนั้น
- ช่วงสอบโต๊ะไม่เพียงพอสำหรับอ่านหนังสือ
- ควรมีล๊อคเกอร์เก็บของ
- ควรมีห้องส่วนตัวสำหรับค้นคว้าเดี่ยว และมีกุญแจให้ล๊อคห้องได้ เวลาทิ้งคอมพิวเตอร์ หรือเดินไปหาหนังสือ เข้าห้องน้ำ ของจะได้ไม่หาย
- สถานที่เงียบสงบดี เหมาะแก่การอ่านหนังสือ
- เพิ่มจุดให้บริการน้ำดื่มที่ดูสะอาด และมีแก้วกระดาษคอยให้บริการ
- เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น
- เพิ่มจุดเสียบปลั๊กไฟในห้องอ่านเดี่ยว
- เพิ่มที่อ่านหนังสือในห้องวารสาร
- Fri, 30 Sep 2011 16:44:44
divPost_283
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2554
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีโต๊ะอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น (จำนวน 5 คน)
- โทรทัศน์เปลี่ยนช่องไม่ได้ (จำนวน 4 คน)
- มีจุดบริการน้ำดื่มในห้องสมุด (จำนวน 3 คน)
- เพิ่มปลั๊กไฟตามจุดต่างๆ (จำนวน 2 คน)
- เพิ่มแสงสว่าง (จำนวน 2 คน)
- ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป (จำนวน 2 คน)
- เพิ่มจำนวนโทรทัศน์
- จัดห้องให้รับประทานมาม่า แยกไปอีกห้องหนึ่ง
- แสงสว่างห้องวิทยานิพนธ์ไม่เพียงพอ ควรมีไฟที่โต๊ะอ่านเดี่ยว
- เพิ่มจำนวนโซฟานั่งพักผ่อน
- Fri, 30 Sep 2011 16:41:01
divPost_282

          ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. เพิ่มจำนวนโต๊ะ เก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ (7 ราย)
2. ควรขยายสถานที่ให้กว้างกว่านี้ (6 ราย)
3. ผู้ใช้บริการมีจำนวนมากคุยกันเสียงดัง (4 ราย)
4. ควรมีบริการตู้น้ำดื่ม (4 ราย)
5. โซนอ่านหนังสือควรแยกเป็นส่วนตัว (3 ราย)
6. ควรเพิ่มแสงสว่างบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือ (2 ราย)
7. ควรเพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ (2 ราย)
8. ช่วงพักมีคนจับจองโต๊ะสำหรับหลับและนั่งคุยกัน ทำให้ผู้เข้ามาใช้บริการหาที่นั่งได้ลำบาก
9. อยากให้สามารถนำน้ำดื่มเข้าไปได้ (น้ำเปล่า)
10. การจัดโต๊ะชิดกันเกินไป ทำให้ขาดความเป็นส่วนตัว
11. อยากให้ปรับมุมโต๊ะอ่านหนังสือ
12. ควรมีห้องประชุมที่สามารถคุยปรึกษากันได้
13. เพิ่มห้อง conference
14. จัดมุมอาหาร
15. ดีมากแล้ว
- Mon, 03 Oct 2011 9:18:48
divPost_291

          ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
User Suggest
223.206.50.91 1. ห้องสมุดควรมีตู้คืนหนังสือล่วงเวลา เพื่อให้นักศึกษามาคืนหนังสือได้ทันเวลา เวลาที่ห้องสมุดปิดให้บริการ
2. คอมพิวเตอร์ที่ให้สืบค้นข้อมูลที่ต้องใช้รหัสผ่านควรดูแลรักษาให้เป็นอย่างดี เนื่องจากขณะใช้งานเสียงเครื่องดังมาก - Sun, 09 Jan 2011 13:49:05
divPost_150

          ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
User Suggest
10.44.247.115 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. อยากให้มีการเพิ่มพื้นที่ เนื่องจากขนาดห้องสมุดเล็ก เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น / พื้นที่ในห้องสมุดน้อย เพราะเวลาอ่านหนังสือสอบไม่มีที่นั่งอ่าน (4 คน)
2. แสงสว่างไม่เพียงพอ (3 คน)
3. ควรมีระบบหรือวิธีการป้องกัน การนำหนังสือออกจากห้องสมุด (กรณีที่ไม่ได้ยืม) เพราะว่าหนังสือบางเล่มหาย ในระบบคอมพิวเตอร์แจ้งว่ามีหนังสืออยู่บนชั้นแต่ความจริงแล้วไม่มี / จัดตั้งระบบตรวจสอบการนำหนังสือเข้า-ออกจากห้องสมุด(เหมือนหอสมุดกลาง) เพื่อป้องกันการขโมย (3 คน)
4. คอมพิวเตอร์บางเครื่องใช้ไม่ได้ และไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของนักศึกษา ควรมีคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้ามากขึ้น (3 คน)
5. ควรปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้บริการได้รวดเร็ว และให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ (3 คน)
6. อยากให้เพิ่มพื้นที่นั่งอ่านหนังสือ และเพิ่มห้องสืบค้น (ห้องอ่านหนังสือเดี่ยว) (3 คน)
7. ควรมีคอมพิวเตอร์ในการให้บริการเพิ่มขึ้น (2 คน)
8. ควรมีโต๊ะเพิ่มขึ้น บางโต๊ะมีแสงสว่างไม่เพียงพอ (2 คน)
9. จำนวนปลั๊กไฟมีน้อย (2 คน)
10. ควรมีบริการน้ำดื่ม / ตู้กดน้ำ (2 คน)
11. ควรมีมุม/ร้านกาแฟ (2 คน)
12. ช่วงที่มีผู้ใช้บริการพร้อมกันจำนวนมาก เช่น ช่วงสอบ โต๊ะ เก้าอี้ยังมีไม่เพียงพอ (2 คน)
13. อยากมีบริการไม่เปิดแอร์ เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก และควรมีต้นไม้
14. จำนวนห้องค้นคว้าวิจัยแบบกลุ่มมีน้อยเกินไป
15. Should have enough open for group classroom and u to date economics related media source.
16. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการรวดเร็ว ทันใจ และบริการทันสมัยเป็นอย่างดี
17. ควรจัดให้มีห้องประชุมหรือสัมมนาเพิ่ม
18. ควรมี locker สำหรับเก็บของ เวลาที่ผู้ใช้บริการสืบค้นหนังสือจะได้นำของไปเก็บไว้ เพื่อป้องกันของหาย
19. บรรยากาศของห้องสมุดไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้
20. การจัดโซนค่อนข้างคับแคบ ทำให้บางครั้งในช่วงคนมากๆถึงแม้ไม่เกิดเสียงดังก็เป็น การรบกวนสมาธิ
21. ควรจัดให้มีมุมมีเดีย บันเทิง และมุมพักผ่อน
22. If possible, Please have some individual study desk.
23. ขยายที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ในสวน ที่นั่งปรึกษาหรือทำการบ้านมีเครื่องดื่มกาแฟบริการ เสียงคุยในห้องสมุดจะได้ไม่ดัง
24. ควรมีการบอกตำแหน่งที่ชัดเจนมีเลขบอกอย่างชัดเจน ในบริเวณชั้นแคบ
25. ระบบคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ค่อยสะดวก เป็นอย่างมาก
26. ติดตั้งกล้องวงจรปิดและบันทึกภาพเพื่อการป้องกันการสูญหายหรือติดตามบุคคลที่ต้องสงสัย
- Mon, 03 Oct 2011 13:22:00
divPost_304

          ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. แอร์เย็นเกินไป (7 ราย)
2. ควรเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น (3 ราย)
3. ดีมากแล้ว (2 ราย)
4. ห้องอ่านหนังสือส่วนตัวมีน้อย (2 ราย)
5. อยากให้ทำความสะอาดหมอนอิง หมอนนั่ง
6. ควรจะขยายพื้นที่เนื่องจากมีหลายคณะเข้ามาใช้บริการทำให้ดูคับแคบ
7. ไฟชั้น 7 ตอนกลางคืนมืดไป
8. ไฟบางดวงเสีย/ไม่สว่าง
9. ห้องสมุดอยู่ไกลต้องขึ้นลิพท์ ไม่สะดวก
10. เพิ่มห้องสำหรับการทำงานเป็นกลุ่ม
11. ห้องแยกที่ใช้อ่านหนังสือชั้น 8 อยากให้มีการทำความสะอาด
12. แก้ไขระบบ login ในคอมพิวเตอร์
13. บางครั้งห้องน้ำไม่ค่อยสะดวก /ทิชชูหมดบ่อย
14. ควรมีน้ำดื่มบริการ
15. คอมพิวเตอร์เสียหลายเครื่อง
16. คอมพิวเตอร์ช้า
17. ควรเช็ดกระจกห้องอ่านหนังสือชั้น 8
18. มีเสียงรบกวนจากผู้ใช้บริการท่านอื่น
19. living library ดีมาก น่านั่ง
- Mon, 03 Oct 2011 9:32:38
divPost_293
User Suggest
180.183.205.216 1. wireless ของคณะแพทย์ไม่ควรมีการตั้งค่า proxy ต่างๆ ที่ยากเกินไป อีกทั้ง jumbo-net บางที่สัญญาณอ่อนมาก
2. ตู้รับคืนหนังสือหน้าจะอยู่หน้าห้องสมุด เผื่อเวลาห้องสมุดปิดนักศึกษาจะได้คืนทันเวลา - Sat, 08 Jan 2011 12:28:48
divPost_149

          ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
User Suggest
10.44.247.107 ข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554
1. ในฤดูร้อน ห้องสมุดจะร้อน เนื่องจากผนังห้องถูกแสงแดด แอร์จะไม่สามารถรองรับความร้อนได้ ควรมีพัดลมเพิ่ม
2. ควรมีโต๊ะอ่านเดี่ยวเหมือนห้องสมุดกลาง เพื่อจัดให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือต้องการสมาธิสูง
3 ควรจัดให้มีคอมพิวเตอร์บริการอย่างทั่วถึง
- Mon, 03 Oct 2011 9:48:51
divPost_295

          ห้องสมุดสถาบันวิจัยสังคม
User Suggest
202.28.25.29 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2554

- สถานที่ เงียบสงบเหมาะในการศึกษาค้นคว้า - Thu, 29 Sep 2011 18:49:24
divPost_279


3.5 ด้านอื่นๆ

          88952634
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:49
divPost_525
User Suggest
222.160.233.133 88952634'||' - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_522
User Suggest
222.160.233.133 88952634' - Sun, 05 May 2013 7:28:48
divPost_523
User Suggest
222.160.233.133 88952634s3 - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_519
User Suggest
222.160.233.133 88952634'+' - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_520
User Suggest
222.160.233.133 88952634' - Sun, 05 May 2013 7:28:47
divPost_521
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_515
User Suggest
222.160.233.133 88952634'`"( - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_516
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_517
User Suggest
222.160.233.133 88952634-0 - Sun, 05 May 2013 7:28:46
divPost_518
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_512
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_513
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:45
divPost_514
User Suggest
222.160.233.133 88952634 - Sun, 05 May 2013 7:28:44
divPost_509
User Suggest