Username : Password :  
ดูข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการและคำตอบทั้งหมด (Suggestions & Responses)   ภาษาไทย ไทย   ภาษาไทย En    แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ที่ตรงกับความเป็นจริง
1. สถานภาพ
   บุคคลภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์    
          นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่
          นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
          อาจารย์ / นักวิจัย
          บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/ปฏิบัติการ
   บุคคลภายนอก
          นักเรียน / นักศึกษา
          อาจารย์ / นักวิจัย
          อื่น ๆ (โปรดระบุ)   
2. ระดับความพอใจที่มีต่อบริการของห้องสมุด ในกรณีที่ท่านมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และไม่พอใจ กรุณาตอบข้อ 3 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นสำหรับการพัฒนาบริการของสำนักหอสมุดต่อไป
รายการ พอใจ ไม่พอใจ
มาก
ที่สุด
มาก ปาน
กลาง
น้อย น้อย
ที่สุด
1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และการเข้าถึงทรัพยากร
1.1 ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศตามที่ท่านต้องการ
1.2 ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาของท่าน
1.3 มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดจัดให้บริการ เช่น ScienceDirect,
Scopus, ProQuest เพียงพอต่อการเรียนการสอน และการวิ
1.4 ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศใหม่ออกให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1.5 เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) เข้าถึงและสืบค้นได้ง่าย
1.6 ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดจัดทำ เช่น CMU e-Theses, CMU e-Research, e-Rare Books
ฐานข้อมูลอาหาร เพลง ภาพล้านนา มีประโยชน์และน่าสนใจ
1.7 คู่มือ/เอกสาร/ป้ายแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุดช่วยให้ท่านทราบและเข้าถึง
ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุด
1.8 ท่านสามารถค้นหาหนังสือบนชั้นได้ตามความต้องการ
1.9 ท่านสามารถค้นหาวารสารบนชั้นได้ตามความต้องการ
1.10 เว็บไซต์ของห้องสมุดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีข้อมูลตามที่ต้องการ
1.11 เว็บไซต์ของห้องสมุดมีการปรับปรุงให้ทันสมัย
2 ด้านบริการ
2.1 ห้องสมุดจัดให้บริการต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการของท่าน
2.2 เวลาเปิดบริการของห้องสมุด
2.3 ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการยืม-คืน
2.4 คำแนะนำที่ได้รับจากการใช้บริการห้องสมุด
2.5 ความสะดวกในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
3 ด้านผู้ให้บริการ
3.1 มีความรู้และความเข้าใจในการให้บริการ
3.2 เอาใจใส่ผู้ใช้บริการและเต็มใจให้ความช่วยเหลือ
3.3 สุภาพ และมีอัธยาศัยไมตรี
4 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 คอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นมีความประสิทธิภาพเหมาะต่อการใช้งาน
4.2 ห้องสมุดมีความสะอาดและน่าเข้าใช้
4.3 ห้องสมุดมีบรรยากาศเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้
4.4 ห้องสมุดมีแสงสว่างเพียงพอ
4.5 ป้ายประกาศต่างๆ ในห้องสมุดมีความชัดเจน
5 ความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุดในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
3.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (โปรดระบุประเภท / สาขาวิชา / จำนวน / ความทันสมัย)


3.2 ด้านบริการ (โปรดระบุบริการที่ต้องการให้ปรับปรุง / บริการที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดเพิ่มให้)


3.3 ด้านผู้ให้บริการ (โปรดระบุจุดที่รับบริการ)


3.4 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (โปรดระบุจุด / สิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องการให้ห้องสมุดปรับปรุงและจัดเพิ่มให้)


3.5 ด้านอื่นๆ


4. หากท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ กรุณาระบุ e-mail address

ขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาตอบคำถาม
เรารับฟังท่าเสมอเพื่อการให้บริการที่ดีกว่า


Valid XHTML 1.1

Valid CSS!