การประชุมวิชาการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553
เพื่อเครือข่ายด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เรื่อง มาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้
วันพฤหัสบดีที่ 22 – ศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553
ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. หลักการและเหตุผล

                  ด้วยกระแสการจัดการความรู้ และกิจกรรมเครือข่ายทางสังคม ทำให้การพัฒนาคลังความรู้ที่อยู่บนฐานของสื่อดิจิทัล ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนสื่อดิจิทัลผ่านเครือข่ายสังคมมีมากขึ้น หน่วยงานหลายหน่วยกำหนดให้การพัฒนาคลังความรู้อยู่ในกิจกรรมต้นๆ ที่ต้องการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคลังความรู้ และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเครือข่ายสังคม ย่อมหนีไม่พ้นเอกสารต้นฉบับดิจิทัล และเอกสารดิจิทัลรูปแบบต่างๆ ซึ่งนับเป็นต้นแหล่งของคลังความรู้ดิจิทัลที่ต้องสามารถจัดเก็บ สืบค้น เข้าถึง เรียกใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว แต่ความเป็นจริงแล้ว ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ทำให้คลังความรู้ดิจิทัลประสบปัญหา ตั้งแต่การเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการที่เหมาะสม ความซับซ้อนของระบบ เครื่องแม่ข่ายและหน่วยงานเก็บข้อมูลปริมาณมาก งบประมาณ บุคลากร ไม่รวมถึงปัญหาอันเกิดจากสื่อดิจิทัล เช่น ปัญหาแบบอักษร ปัญหาจากการจัดเลย์เอาท์เอกสาร ปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน และอื่นๆ
                 การเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้ใช้ จำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบ และมาตรฐานเพื่อรับประกันการเข้าถึง การเชื่อมต่อเนื้อหาระหว่างกัน การค้นคืน ไปจนถึงความสวยงาม และความสะดวกในการใช้งาน นอกจากนั้น การกำหนดและใช้งาน มาตรฐานข้อมูลที่ดี ยังเป็นการวางรากฐานด้านการจัดเก็บ และให้บริการเนื้อหาในอนาคตอย่างยั่งยืน
                 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และความจำเป็นในการสร้างและขยายเครือข่ายด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ความร่วมมือกับหน่วยงานเฉพาะทาง ในการแสวงหาแนวทางใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนามาตรฐานดิจิทัล ร่วมกับแผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานที่มีเป้าหมาย ในการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ และใช้งานเนื้อหาดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการ เพื่อให้ความรู้ด้านมาตรฐานแก่หน่วยงานผู้เผยแพร่เนื้อหาดิจิทัล และกำหนดทิศทางและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานข้อมูล ในลักษณะเครือข่ายเนื้อหาร่วมกันของประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรด้านห้องสมุดและงานสารสนเทศมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ และสามารถวางแผนการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร

  2. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สู่ความร่วมมือกับหน่วยงานเฉพาะทาง ในการแสวงหาแนวทางใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศ

  3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศและการจัดการความรู้ ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

3. ร่วมจัดโดย

  1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  2. ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  3. แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  4. สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. กลุ่มเป้าหมาย
         บุคลากรของหน่วยงานเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลประเภทต่างๆ ที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐาน เนื้อหาของหน่วยงาน หรือของเครือข่ายตนเอง และ/หรือหน่วยงาน ที่มีความสนใจพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล ตลอดจนมีบทบาท ในการกำหนดนโยบายบริหารจัดการความรู้ขององค์กร จำนวน 130 ท่าน

5. วันที่/สถานที่
        วันพฤหัสบดีที่ 22 – ศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม

6. การสำรองที่นั่ง

- สำรองที่นั่งได้ที่ http://library.cmu.ac.th/symposium2010/
- แบบตอบรับ

7. ข้อมูลที่พัก

7.1 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว สำรองห้องพักที่ 0 5322 4333 ต่อ 32050 หรือ 081 671 1300
อัตราค่าห้องพัก อาคารสุเทพวิง ( รวมอาหารเช้า ) Deluxe Room
ห้องพักเดี่ยว 1,100 บาท / ห้อง / คืน
ห้องพักคู่ 1,300 บาท / ห้อง / คืน
อัตราค่าห้องพัก อาคารห้วยแก้ววิง ( รวมอาหารเช้า ) Superior Room
ห้องพักเดี่ยว / คู่ 900 บาท / ห้อง / คืน

7.2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ สำรองห้องพักที่คุณพรรณวดี 0 5321 1026-31 หรือ 085 039 7077
อาคาร 1 ห้องพักเดี่ยว / คู่ 700 บาท / ห้อง / คืน ( รวมอาหารเช้า )
อาคาร 2 ห้องพักเดี่ยว / คู่ 900 บาท / ห้อง / คืน ( รวมอาหารเช้า )

8. กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553
08.30 - 09.00 น . ลงทะเบียน  
09.00 - 09.20 น . กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
09.20 - 10.00 น . บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของมาตรฐานสื่อดิจิทัล  
  โดย น.ส.สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ รักษาการผู้อำนวยการ ศวท.
 
10.00 - 10.30 น . พักรับประทานอาหารว่าง  
10.30 - 12.00 น . โครงการเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลประเทศไทย และการหารือเพื่อจัดทำโครงการ/ร่วมโครงการ  
  โดย นาย ชิตพงษ์ กิตตินราดร ผู้จัดการโครงการเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลแห่งประเทศไทย แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนันสนุนภาคีเครือข่าย สสส.  
12.00 - 13:00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น . ข้อกำหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ  
  โดย นาย บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15.00 – 15.30 น . พักรับประทานอาหารว่าง  
15.30 – 16.30 น . ข้อกำหนดการพัฒนาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ (ต่อ)  
16:30 น . ปิดการประชุม  
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553  
  กลุ่มที่ 1 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด ( จำนวน 40 คน )  
  วิทยากร นายบุญเลิศ   อรุณพิบูลย์  
  กลุ่มที่ 2 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 สำนักหอสมุด ( จำนวน 20 คน )  
  วิทยากร นายขันธ์ศิริ    อาทร      เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
  กลุ่มที่ 3 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ห้อง HB 7302 คณะมนุษยศาสตร์ ( จำนวน 45 คน )  
  วิทยากร นาย บุญเกียรติ เจตจำนงนุช เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
09.00 - 10.30 น . ฝึกปฏิบัติมาตรฐานสื่อดิจิทัล  
10.30 - 10.45 น . พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.00 น . ฝึกปฏิบัติมาตรฐานสื่อดิจิทัล ( ต่อ )  
     

 

9. ติดต่อ-สอบถาม

        นายภูเบศวร์ แบนขุนทด
        หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        โทรศัพท์ 0-5394-4522 e-mail : phubate@lib.cmu.ac.th


10. ลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2553
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุม วันที่ 9 เมษายน 2553

หมายเหตุ :   ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น