บริการแจ้งเตือนวันกำหนดส่งทรัพยากรสารนิเทศผ่าน SMS

สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการใหม่ โดยแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการต่างๆของห้องสมุด เช่น บริการแจ้งเตือนวันกำหนดส่ง แจ้งค่าปรับ การจองหนังสือ บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล บริการยืมระหว่างห้องสมุด ข่าวกิจกรรม การฝึกอบรม ฯลฯ

สนใจขอรับบริการ โปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน(เฉพาะสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น)
  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

 
รหัสนักศึกษา *
ชื่อ-สกุล *
สังกัด *
โทรศัพท์มือถือ ตัวอย่าง 0818885555 *
อี-เมล์ *
 
 
***สำนักหอสมุด ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า***