สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 

สรุปผลโหวต จากจำนวนผู้ทำการโหวต 70 คน

ลำดับ หัวข้อ ผลโหวต
1 ความชัดเจนของเนื้อหา
 
มากที่สุด   (24) 23.53%
มาก   (25) 24.51%
ปานกลาง   (15) 14.71%
น้อย   (1) 0.98%
น้อยสุด   (37) 36.27%
2 รูปแบบการนำเสนอ
 
มากที่สุด   (26) 27.66%
มาก   (23) 24.47%
ปานกลาง   (15) 15.96%
น้อย   (1) 1.06%
น้อยสุด   (29) 30.85%
3 การนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัย
 
มากที่สุด   (28) 32.56%
มาก   (24) 27.91%
ปานกลาง   (13) 15.12%
น้อย   (0) 0.00%
น้อยสุด   (21) 24.42%
4 ความง่ายของการใช้งาน
 
มากที่สุด   (37) 47.44%
มาก   (24) 30.77%
ปานกลาง   (0) 0.00%
น้อย   (0) 0.00%
น้อยสุด   (17) 21.79%
5 ความพึงพอใจโดยรวม
 
มากที่สุด   (57) 81.43%
มาก   (4) 5.71%
ปานกลาง   (0) 0.00%
น้อย   (0) 0.00%
น้อยสุด   (9) 12.86%
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved