สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 

สรุปผลโหวต จากจำนวนผู้ทำการโหวต 67 คน

ลำดับ หัวข้อ ผลโหวต
1 ความชัดเจนของเนื้อหา
 
มากที่สุด   (24) 24.24%
มาก   (22) 22.22%
ปานกลาง   (15) 15.15%
น้อย   (1) 1.01%
น้อยสุด   (37) 37.37%
2 รูปแบบการนำเสนอ
 
มากที่สุด   (26) 28.57%
มาก   (20) 21.98%
ปานกลาง   (15) 16.48%
น้อย   (1) 1.10%
น้อยสุด   (29) 31.87%
3 การนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการทำวิจัย
 
มากที่สุด   (28) 33.73%
มาก   (21) 25.30%
ปานกลาง   (13) 15.66%
น้อย   (0) 0.00%
น้อยสุด   (21) 25.30%
4 ความง่ายของการใช้งาน
 
มากที่สุด   (37) 49.33%
มาก   (24) 32.00%
ปานกลาง   (0) 0.00%
น้อย   (0) 0.00%
น้อยสุด   (14) 18.67%
5 ความพึงพอใจโดยรวม
 
มากที่สุด   (57) 85.07%
มาก   (4) 5.97%
ปานกลาง   (0) 0.00%
น้อย   (0) 0.00%
น้อยสุด   (6) 8.96%
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved