สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Finding Literature > การหาบทความ
การหาบทความ || การหาหนังสือ || การหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ || การหาวิทยานิพนธ์ || การหาสิทธิบัตร
 

การหาบทความในวารสาร

บทความในวารสาร เป็นวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่งที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับงานวิจัย อาจเป็นบทความวิชาการ แสดงข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นเรื่องราวใหม่ๆ ในการค้นหาวรรณกรรมประเภทนี้ ทำได้หลายช่องทาง ที่สำคัญมีดังนี้

CMU ISIS OPAC

สำนักหอสมุด จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะเรื่อง ได้แก่ ดัชนีบทความในหนังสือพิมพ์ ดัชนีบทความวารสารภาษาไทย และสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยใช้โปรแกรม ISIS หรือ CDS/ISIS (Computerized Documentation System / Integrated Set of Information System) ซึ่งพัฒนาให้ทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้บางครั้งเรียกโปรแกรมนี้ว่า Web ISIS

 

วิธีการสืบค้น CMU ISIS OPAC

จากโฮมเพจสำนักหอสมุด ให้คลิกที่แถบ ฐานข้อมูล หลังจากนั้นให้เลือกไอคอน CMUL ISIS เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลักของระบบสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะของสำนักสมุด ให้ทำการสืบค้นตามลำดับ ดังนี้
การสืบค้น การแสดงผลการสืบค้น

               

     
การดูรายละเอียดทางบรรณานุกรม

    
                      

Article Link

เป็นะฐานข้อมูล ให้บริการบทความในวารสารวิชาการกว่า 200 ชื่อ ที่ให้บริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและ หน่วยงานราชการที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือ  จำนวน 25 แห่ง  ดำเนินการ ภายใต้โครงการ Journal Link โดยมีศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้รับผิดชอบ มีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกว.)  เป็นผู้สนับสนุน 

ท่านสามารถสั่งซื้อสำเนาบทความที่สืบค้นผ่าน Article Link ได้ด้วยตนเอง ด้วยบัตร PIN ซึ่งมีจำหน่ายที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนหนังสือ งานบริการผู้อ่าน สำนักหอสมุด ชั้น 1 อาคารเดิม

           การสืบค้น Article Link
         
เข้าสู่ระบบการสืบค้นได้ที่ http://journallink.or.th/articlelink/ หรือ  http://journallink.or.th/articlelink/

                

               

                     การสืบค้น

                    

                        แสดงรายการ
                      
                       

         การสั่งสำเนาบทความ 1)

                         

         การสั่งสำเนาบทความ 2)   

                          

Journal Link

เป็นแหล่งสำคัญในการใช้ตรวจสอบว่า บทความในวารสารที่ท่านต้องการนั้น ให้บริการที่ห้องสมุดใดในประเทศไทย โดยเฉพาะในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานราชการ กว่า 200 แห่ง สามารถสืบค้นและสั่งซื้อสำเนาบทความในวารสารที่มีให้บริการได้ จากโฮมเพจสำนักหอสมุด ให้ไปที่หัวข้อ ข้อมูลที่น่าสนใจ และเลือก Journal Link  หรือเข้าสู่ระบบโดยตรงได้ที่ http://journallink.or.th/articlelink/   

                  การสืบค้น Journal Link

                            

         รูปแบบการสืบค้นใน Journal Link

                           

          
ตัวอย่างการค้นด้วยชื่อวารสาร   
    
                            

           การแสดงผลการค้นจากชื่อวารสาร  

                                        

            การสั่งสำเนาบทความ

                           
    
             

Digital Collection - DC

นอกเหนือจาก DC จะเป็นแหล่งให้บริการเอกสารประเภทวิทยานิพนธ์แล้ว  DC ยังเป็นอีกฐานข้อมูลหนึ่งที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็มประเภทบทความในวารสารอีกด้วย โดยวารสารที่ให้บริการ เป็นวารสารที่ให้บริการในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา

           การสืบค้นบทความใน  DC               

                         

          การแสดงผลการสืบค้น

                        
 
 
           ผลการสืบค้น

                         
 

การหาวรรณกรรมประเภทวารสารอิเล็กทรอนิกส์

 

ปัจจุบันสำนักหอสมุดจัดหาและให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มากกว่า  ชื่อเรื่อง ผู้ใช้ที่อยู่บนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสืบค้นหาบทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2 ช่องทาง คือ ใช้ผ่านโปรแกรมเว็บท่า (Portal ) เพื่อลิงค์ไปยังวารสารที่ต้องการ และเข้าใช้ตรงจากฐานข้อมูลที่ให้บริการ วิธีการสืบค้นในแต่ละช่องทาง มีดังนี้

 

ช่องทางที่ 1  ใช้ผ่านโปรแกรม A-Z
           
จากโฮมเพจสำนักหอสมุด ในหัวข้อ   เมื่อเลือกไอคอน   จะเข้าสู่หน้าจอหลักของ A-Z  ดังนี้

 

            การสืบค้น A-Z

                         

            
การแสดงผลการค้นของ A-Z 

                            

           ช่องทางที่ 2 สืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยตรง

            จากโฮมเพจสำนักหอสมุด ในหัวข้อ   เมื่อเลือกไอคอน 

เมื่อเลื่อนเมาส์ไปยังรายชื่อฐานข้อมูล หน้าจอด้านซ้ายจะให้คำอธิบายรายละเอียดของแต่ละฐานขอมูล และให้คำอธิบายขอบเขตของเอกสาร ว่าชื่อใดเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์

            

ตัวอย่างวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล Blackwell Synergy

             

               .........................................................................................................................
            

 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved