สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Finding Literature > การหาวิทยานิพนธ์
การหาวิทยานิพนธ์ || การหาหนังสือ || การหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ || การหาบทความ || การหาสิทธิบัตร
 

การหาวิทยานิพนธ์ งานวิจัย 

วรรณกรรมประเภทวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย เป็นข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่อาจนับได้ว่าสำคัญที่สุดในการศึกษาวรรณกรรม ด้วยเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า มีใครทำงานวิจัยในเรื่องที่ผู้วิจัยกำลังสนใจอยู่หรือไม่  หากมี มีการศึกษาอย่างไร ที่ไหน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำวิจัยที่ซ้ำซ้อน หรือศึกษาต่อยอดงานวิจัยในเรื่องที่เคยมีผู้ทำวิจัยไว้แล้ว

เพื่อให้การตรวจสอบวรรณกรรมประเภทวิทยานิพนธ์และงานวิจัยเป็นไปอย่างครอบคลุม ท่านควรตรวจสอบหรือหาวรรณกรรมประเภทวิทยานิพนธ์จาก 5 ช่องทาง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านโฮมเพจของสำนักหอสมุด จากช่องทางการสืบค้น ดังนี้

           ช่องทางที่ 1 CMUL QPAC

          เป็นระบบการสืบค้นหนังสือทั่วไป รวมถึงสิ่งพิมพ์ประเภทวิทยานิพนธ์ด้วย ในการสืบค้น  หากรายการใดเป็นวิทยานิพนธ์
          ท่านสามารถดูได้จากเลขเรียกหนังสือ จะมีอักษรย่อ
"" หรือ ว/ภน" อยู่ก่อนหน้าเลขหมู่ หากรายการใดมีสถานภาพ "อยู่บนชั้น"
          ให้ท่านจดเลขหมู่นั้นไว้ และนำไปหาตัวเล่มที่ชั้น 3 ของสำนักหอสมุด (อาคารใหม่
)
                      
หรือที่ห้องสมุดคณะที่ปรากฏตามรายการ หากรายการใด ปรากฏข้อความลิงค์ ดังนี้

                      

          แสดงว่ารายการนั้นเป็นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักหอสมุดนำเอกสารมาสแกนทั้งเล่ม ให้คลิกที่ข้อความนั้น เพื่อเข้าสู่การอ่าน
          หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มรายการนั้นได้โดยตรง (ให้บริการเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
          ในสังกัดรัฐทุกแห่ง)  สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงใน
Handy Drive

           สำนักหอสมุดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ห้อง Online Database ชั้น 2
           (สำนักหอสมุด อาคารใหม่ -- ใช้บัตรนักศึกษาหรือบัตรสมาร์ทการด์) หรือห้องบริการ
World Wide Web ชั้น 1
           (ใช้
user name/ password ที่ศูนย์บริการเทคโนโลยีออกให้)

      ช่องทางที่ 2 ฐานข้อมูล CMU e - Theses

จากหน้าโฮมเพจของสำนักหอสมุดภายใต้แถบฐานข้อมูล จะปรากฏลิงค์  เมื่อคลิกที่แถบนี้ จะปรากฏฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ มีวิธีการสืบค้น ดังนี้
วิธีการสืบค้น  
                     

ท่านสามารถพิมพ์ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หรือคำสำคัญลงในช่องพิมพ์คำสืบค้น การกำหนดคำค้นต้องสัมพันธ์กับเขตข้อมูลที่เลือก หรืออาจใช้
การค้นแบบไล่เรียงตามสาขาวิชา(
Subject Browse) จากนั้นให้คลิกที่แถบ Search  เมื่อได้รายการที่ค้นพบแล้ว สามารถอ่านเอกสารได้โดยคลิกที่ข้อความ Full Text
                     


ช่องทางที่ 3  Dissertation Full Text in PDF format  

จากหน้าโฮมเพจของสำนักหอสมุดภายใต้แถบฐานข้อมูล จะปรากฏไอคอน  เมื่อคลิกที่แถบนี้ จะปรากฏฐานข้อมูล ให้เลือก Dissertation Full Text in PDF format  ซึ่งให้บริการวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม จำนวน 3,850 ชื่อ ของนักศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  ครอบคลุมตั้งแต่ ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน สามารถสืบค้นและอ่านเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้ง 75 แห่ง

                  วิธีการสืบค้น
                  

                   
   ช่องทางสืบค้นขั้นสูง 

                   

การแสดงรายการและการอ่านวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มใน Dissertation Full Text

                 

      ช่องทางที่  4 ProQues Dissertation & Theses 

เป็นแหล่งสำหรับตรวจสอบวรรณกรรมประเภทวิทยานิพนธ์ของสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรปบางประเทศ  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ใหญ่ที่สุด ประมาณ 2  ล้านกว่ารายการครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีข้อมูลตั้งแต่ ค.ศ. 1861 ถึงปัจจุบัน ข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้ แสดงรายละเอียดเฉพาะบรรณานุกรมและบทคัดย่อ ตั้งแต่ ค.ศ. 1997 เป็นต้นมา จะอนุญาตให้อ่านวิทยานิพนธ์เฉพาะ 24 หน้าแรก

วิธีการสืบค้น
จากโฮมเพจสำนักหอสมุด ที่แถบฐานข้อมูล  ให้เลือกที่ไอคอo Reference Databases
และเลือกฐานข้อมูล ProQues Dissertation & Theses  

      การสืบค้นด้วยแถบเครื่องมือ Basic
                  
                     
                       
         
การสืบค้นด้วยแถบเครื่องมือ Advanced
                   
                      

การสืบค้นด้วยแถบเครื่องมือ Browse   
                    
             
           

               สามารถเลือกดูรายการวิทยานิพนธ์ทั้งหมดภายใต้หัวข้อเรื่อง (By Subject) และ ภายใต้ชื่อประเทศ ( By Location)

        การแสดงผลรายการที่ค้นได้

                 

                          เมื่อคลิกดูบทคัดย่อ ข้อมูลจะแสดงรายละเอียด ดังนี้

                         

ช่องทางที่  5  Digital Collection

ThiaLis Digital Collection หรือ TDC เป็นแหล่งสำหรับตรวจสอบวรรณกรรมหลายประเภททั้งบทความ หนังสือหายาก รวมทั้งวิทยานิพนธ์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 75 แห่งในประเทศไทย  ครอบคลุมทุกสาขาวิชา อนุญาตให้อ่านวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็มได้เกือบทุกสถาบัน สามารถสืบค้นและอ่านเอกสารได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดสำนักงานการอุดมศึกษาทุกแห่ง

วิธีการสืบค้น

จากไอคอน Digital Collection ท่านจะเข้าสู่หน้าหลักของ TDC  ซึ่งมีช่องทางให้สืบค้นได้หลายช่องทาง ดังนี้

1. การดูรายการทั้งหมดแบบไล่เรียงตามลำดับตัวอักษร สามารถให้แสดงรายการจากหัวเรื่อง ชื่อเรื่อง และชื่อผู้แต่ง และเลือกอักษรที่ต้องการให้เริ่มต้น ดังตัวอย่าง

หน้าจอหลักและวิธีการสืบค้น TDC การแสดงรายการทั้งหมดให้เลือก ( Browse)

             

             

             

วิธีการสืบค้น TDC

เมื่อคลิกที่แถบเครื่องมือ Basic Search หรือ Advance Search ระบบจะปรากฏช่อง และทางเลือกต่างๆ ไดแก่ ช่องสำหรับพิมพ์คำค้น เขตข้อมูลที่ต้องการให้คำค้นปรากฏ ซึ่งต้องเลือกให้สัมพันธ์กับคำค้นที่พิมพ์ลงไป  สถาบันที่ต้องการ (ซึ่งอาจเลือกทุกสถาบัน)ประเภทเอกสารที่ต้องการ ซึ่งมีหลายประเภท (อาจเลือกทุกประเภทได้)  หลังจากนั้นจึงคลิก 

        

            การแสดงผลการสืบค้น ของ TDC

                    

                    

                    

                     การอ่านเอกสาร จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน และเลือก Server 

                    
 
            

       

 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved