สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Finding Literature > การหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ || การหาหนังสือ || การหาวิทยานิพนธ์ || การหาบทความ || การหาสิทธิบัตร
 

การหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นอกเหนือจะให้บริการหนังสือ ในลักษณะรูปเล่มแล้ว สำนักหอสมุดยังจัดหาหนังสือที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีกด้วย หนังสือประเภทนี้ผู้ผลิตได้นำมาจัดทำเป็นแฟ้มข้อมูล ด้วยโปรแกรมแปลงไฟล์ ให้อยู่ในรูปของพีดีเอฟ (PDF)

(ในการอ่านต้องอ่านด้วยโปรแกรม ACROBAT หรือโปรแกรมอ่านเอกสารอื่น) โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่บนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา ให้บริการใน 6 ฐานข้อมูล นับจำนวนประมาณ 14,610 ชื่อเรื่อง ให้บริการในฐานข้อมูลต่างๆ ดังนี้

ชื่อฐานข้อมูล

ขอบเขตเนื้อหา

จำนวน/ชื่อเรื่อง

CRC Press- eBooks

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี โพลีเมอร์ อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สถิติศาสตร์

997

Grolier Online

หนังสืออ้างอิง

3

Springerlink e-Books

วิทยาศาสตร์ เทคนิค  การแพทย์

1,359

Netlibrary Online e-Books

ทุกสาขาวิชา

8,561

Xrefer Plus

หนังสืออ้างอิง

150

Testing & Education Reference Center

คลิกที่ Reference Databases)

คู่มือเตรียมสอบ แบบทดสอบทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ การพยาบาล วิศวกรรม TOEFL TOEIC GRE GMAT SAT etc

140

การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถใช้ระบบสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 2 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1. CMUL OPAC

ในการค้นหาหนังสือทั่วไป ไม่ว่าจะใช้ช่องทางใดในการสืบค้น  หากรายการใด ไม่ปรากฏสถานที่ให้บริการ เลขเรียกหนังสือ หรือสถานภาพของหนังสือ แต่มีข้อความลิงค์ ดังนี้แสดงว่ารายการนั้นเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิกที่ข้อความนั้น เพื่อเข้าสู่การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายการนั้นได้โดยตรง 
                              

ช่องทางที่ 2   e-Book

จากหน้าโฮมเพจของสำนักหอสมุดภายใต้แถบฐานข้อมูล จะปรากฏลิงค์ e-Books เมื่อคลิกที่แถบนี้ จะปรากฏฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการ มีรายละเอียดและแสดงวิธีการสืบค้น ดังนี้ 
                              


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล CRC Press e Books

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ CRC Press  ประกอบด้วย 13 ฐานข้อมูล ได้แก่ ATSDR's Toxicological Profiles, ENGnetBASE, ENVIROnetBASEFOODnetBASE, FORENSICnetBASE, LawENFORCEMENTnetBASE, InfoSECURITYnetBASE, ITKnowledgeBASE, MATERIALSnetBASEMATHnetBASE, NANOnetBASE, NEUROSCIENCEnetBASEPOLYMERSnetBASE และ STATSnetBASE
รวม 997 ชื่อ
มีวิธีใช้งาน ดังนี้
           
การสืบค้น CRC Press e Books

                                     

             การแสดงผลการค้น CRC Press e Books

                                    

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล Grolier Online

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารานุกรม ประกอบด้วย Encyclopedia Americana, Grolier Multimedia Encyclopedia, The New Book of Knowledge มีวิธีใช้งาน ดังนี้

                         

การสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ Grolier Online

                           

การแสดงผลการสืบค้นของ Grolier Online

                           

            หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ Grolier Multimedia Encyclopedia ให้ข้อมูลที่เป็นข้อความ ภาพ และเสียง นอกจากนี้
            หากจะนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง จะมีการลงรายการทางบรรณานุกรมให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น
APA  MLA  Chicago
 
 
                        
   

การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล Springer Link e-Books

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ SpringerLink (เดิมคือ Kluwer) ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific) เทคนิค (Technical) และการแพทย์ (Medical) มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน1,359 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ ค.ศ. 1994 จนถึงปัจจุบัน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ครั้งละ 1 หน้า พิมพ์ได้วันละไม่เกิน 40 หน้า ต่อ 1 เครื่อง มี วิธีการใช้งาน ดังนี้

                การสืบค้น SpringerLink
                          

การแสดงผลการสืบค้นของ SpringerLink

                           


การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล NetLibrary

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 8,561 ชื่อ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ ค.ศ. 1971 จนถึงปัจจุบัน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คน และยืมได้ 24 ชั่วโมง สามารถพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูลได้ครั้งละ 1 หน้า และต้องลงทะเบียนใช้งาน  มีวิธีการใช้  ดังนี้ 
              การสืบค้น NetLibrary
      
        
                

                       

                       

การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล Xrefer Plus (ชื่อใหม่ CREDO)

ฐานข้อมูลหนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ของ  Xrefer Plus ประกอบด้วยหนังสืออ้างอิงประเภท พจนานุกรม สารานุกรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา จำนวน 150 ชื่อ                                         


                      

                               

                               

                                
                        

การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล Testing & Education Reference Center

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลนี้ ประกอบด้วยหนังสือประเภทคู่มือเตรียมสอบวัด-ความสามารถด้านภาษา ตรรกศาสตร์
คณิตศาสตร์ การพยาบาล วิศวกรรม การทหาร นอกจากนี้
ยังมีแบบทดสอบออนไลน์ให้บริการอีกด้วย

            วิธีการสืบค้น Testing & Education Reference Center                        

จากแถบไอคอน  ให้เลือกฐานข้อมูล Testing & Education Reference Center

            

                 
                             

 

                                
 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved