สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Finding Literature > การหาหนังสือ
การหาหนังสือ || การหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ || การหาวิทยานิพนธ์ || การหาบทความ || การหาสิทธิบัตร
 

การหาหนังสือ

สำนักหอสมุดเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการทำวิจัย แก่นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งให้มีการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ ที่สำนักหอสมุดจัดหา จัดทำ และให้บริการต่างๆอย่างคุ้มค่า และครอบคลุมทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท  เพื่อให้การทำงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการในการทำวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ นับจาก การกำหนดหัวข้อการวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  การออกแบบการวิจัยด้วยการกำหนดเครื่องมือ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อนำเสนอสิ่งที่ค้นพบ

จากกระบวนการของการวิจัยดังกล่าว การศึกษาเอกสาร หรือที่เรียกกันว่าการศึกษาวรรณกรรม (Review of literature) เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง ที่จะทำให้งานวิจัยมีคุณค่า หรือคุณประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการทำวิจัยที่ซ้ำซ้อน และการต่อยอดการวิจัยให้ลุ่มลึกมากขึ้น ท่านสามารถศึกษาวรรณกรรมได้จากเอกสารในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

การหาวรรณกรรม  (Finding  Literature)

นักวิจัยสามารถหาวรรณกรรม จากแหล่งข้อมูลและประเภทของเอกสาร ดังนี้

@  การหาวรรณกรรมประเภทหนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ

@ การหาวรรณกรรมประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

@ การหาวรรณกรรมประเภทวิทยานิพนธ์ งานวิจัย

@ การหาวรรณกรรมประเภทบทความในวารสาร

@ การหาวรรณกรรมประเภทวารสารอิเล็กทรอนิกส์

@  การหาวรรณกรรมประเภทสิทธิบัตร มาตรฐานอุตสาหกรรม

การหาวรรณกรรมประเภทหนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ

วรรณกรรมหรือสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ หมายรวมถึง หนังสือทั่วไป หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์รัฐบาล สิ่งพิมพ์ภาคเหนือ หนังสืออ้างอิง รายงาน และเอกสารต่างๆ  ที่เผยแพร่เป็นรูปเล่มสื่อโสตทัศนวัสดุ หมายรวมถึง แถบบันทึกเสียง ไมโครฟิลม์ วีดิทัศน์ (ซีดี /วีซีดี) แผนที่ สื่อมัลติมีเดีย เป็นสื่อที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ เช่น เครื่องบันทึกเสียง โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ในการรับชม อ่าน หรือรับฟัง เราสามารถหาวรรณกรรมประเภทหนังสือ สื่อโสตทัศนวัสดุ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จากเครื่องมือช่วยค้น ต่อไปนี้

CMUL OPAC  

เป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นรายการสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ ที่ให้บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ/สถาบัน อีก 20 แห่ง

วิธีการสืบค้น CMUL OPAC

จากหน้าโฮมเพจของสำนักหอสมุด ท่านสามารถพิมพ์คำค้นลงในช่อง ค้นหาทรัพยากรห้องสมุดท่านสามารถพิมพ์ชื่อผู้แต่ง หรือ ชื่อเรื่อง ในกรณีที่ทราบข้อมูลผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หรือ พิมพ์คำที่ใช้แทนเนื้อหาที่ท่านต้องการค้นลงในช่องทางหัวเรื่อง หรือ คำสำคัญ   
  

            ผลลัพธ์จากการสืบค้นจะแสดงให้ทราบว่า หนังสือนั้นอยู่ที่ห้องสมุดใด มีสถานภาพอย่างไร เช่น อยู่บนชั้น ถูกยืมออก  ถูกจอง
            หรือ ใช้ได้เฉพาะในห้องสมุด
 หากท่านได้รับข้อมูลจากหนังสือที่ให้บริการที่ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ท่านสามารถ
            ค้นหารายการสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือได้จากห้องสมุดสถาบันการศึกษาอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยการใช้
            ระบบสืบค้น จากฐานข้อมูล
Union Catalog  และหากต้องการหนังสือที่ให้บริการที่ห้องสมุดใด ท่านสามารถติดต่อ
            บริการยืมระหว่างห้องสมุด เพื่อขอยืมหรือสำเนาตัวเล่มที่ต้องการได้

UNION CATALOG  

เป็นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือ งานวิจัย บทความ ที่ให้บริการในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 75 แห่ง เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างห้องสมุด ท่านสามารถสืบค้นหนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ที่มี ให้บริการที่ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือเหล่านั้น และสามารถยืม หรือขอสำเนาสิ่งพิมพ์ ในเงื่อนไขการยืมของแต่ละสถาบันได้

            วิธีการสืบค้น UNION CATALOG  

จากหน้าโฮมเพจสำนักหอสมุด ที่แถบ  ให้ท่านเลือกไอคอน  จะปรากฏหน้าหลักของ UNION CATALOG ดังนี้

                            

            การแสดงรายการของ UNION CATALOG  

                                         

                  
 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved