สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Writing Report > โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม
โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม || โครงร่างการวิจัย || เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาการ || การอ้างอิงทางบรรณานุกรม || คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
 

โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม

           การทำรายการทางบรรณานุกรมในปัจจุบัน นักวิจัยสามารถใช้โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม เป็นเครื่องมือในการบันทึก จัดเก็บ
           สืบค้นรายการที่นำมาใช้อ้างอิง และเลือกรูปแบบการลงรายการอ้างอิงได้มากมาย โดยไม่ต้องกังวลกับความไม่ถูกต้องในการลงรายการ
           เช่น
การใช้เครื่องหมายต่างๆ  การกำหนดระยะเว้นวรรค โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมสามารถช่วยนักวิจัยได้

          
โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมมีหลายบริษัทที่จัดจำหน่าย เช่น Ref Work, ProCite,  EndNote  ในที่นี้จะขออธิบายการใช้งาน
           เฉพาะโปรแกรม
EndNote เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดหาและให้บริการแก่นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา
           ของมหาวิทยาลัย โดยมีงานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศกลาง สำนักหอสมุด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการ
           ฝึกอบรม

โปรแกรม EndNote

EndNote เป็นโปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมที่ให้บริการทั้งลักษณะการลงโปรแกรมใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทำงานลำพังเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ บางครั้งเรียก EndNote Desktop อีกลักษณะหนึ่งให้บริการบนเว็บ เรียกโปรแกรมนี้ว่า EndNote Web สามารถลงทะเบียนใช้งานที่ฐานข้อมูล ISI Web of Science ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดหาให้บริการในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดทั่วประเทศทั้ง 75 แห่ง การลงทะเบียนให้ลงทะเบียนใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยในสังกัด สกอ. เท่านั้น

 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved