สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Writing Report > การอ้างอิงทางบรรณานุกรม
การอ้างอิงทางบรรณานุกรม || โครงร่างการวิจัย || เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาการ || โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม || คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
 

การอ้างอิงทางบรรณานุกรม

การอ้างอิงทางบรรณานุกรม หมายถึง รายการเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่ผู้ผลิตผลงานทางวิชาการใช้อ้างอิงในเอกสารผลงานของตน การแสดงรายการทางบรรณานุกรมไว้ที่ผลงานของท่านจึงนับเป็นการให้ความเคารพผลงานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้ อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการแสดงที่มาที่ไปขององค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ทำให้ผู้สนใจสามารถติดตามพัฒนาการของเรื่องนั้นได้ ในโอกาสหน้า

การแสดงรายการทางบรรรณานุกรม

สามารถทำได้หลายรูปแบบ หลักสำคัญในการเลือกรูปแบบการลงรายการคือ การเลือกใช้รูปแบบที่เป็นที่นิยมในแต่ละสาขาวิชา หรือสถาบัน การเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั้น ผู้เลือกใช้ต้องเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่ควรนำรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาผสม หรือประยุกต์ใช้ปนกัน

การอ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสาร

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงการเป็นผลงานทางวิชาการคือ งานเขียนนั้นจะต้องมีการอ้างอิง ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องทำการบันทึกรายการเอกสารที่อ้างอิงไว้ ในการบันทึกทุกครั้ง ต้องบันทึกข้อมูลประเภทของเอกสาร เช่น บทความ หนังสือ เว็บไซต์ และบันทึกรายละเอียดของเอกสารนั้นๆ เช่น หากเอกสารที่ท่านนำมาอ้างอิง เป็นต้น

สำหรับหนังสือ ข้อมูลที่ต้องบันทึก ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ และหมายเลขหน้า เป็นต้น

สำหรับบทความ ข้อมูลที่ต้องบันทึกไว้เช่นเดียวกับหนังสือ  แต่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขฉบับ และหมายเลขปีของวารสารนั้นๆ

รูปแบบของรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมจะมีความแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา เรียกว่าเป็น รูปแบบการอ้างอิง (citation style) 

หลักการเลือกรูปแบบการลงรายการ

1. หากเป็นนักศึกษา ควรสอบถามจากผู้สอนว่าต้องการให้ใช้รูปแบบใด แล้วเลือกใช้แบบที่แนะนำนั้น
2.
หากผู้สอนไม่ระบุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นสากล หรือนิยมใช้กันทั่วไป ซึ่งสามารถตัดสินใจเลือกโดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่ท่านสังกัดอยู่แป็นแนวทาง เช่น

                  1) APA (American Psychological Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ
                  2) AMA (American Medical Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางชีววิทยา

      3)  Chicago เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา นิยมใช้ในการลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่อ้างอิงเป็นเอกสารที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก

      4) MLA (Modern Language Association) หรือ เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป และสาขามนุษยศาสตร์

      5) Turabian เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไปในระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

                  6) Vancouver
เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์

3. เลือกใช้รูปแบบของสถาบันกำหนด (ถ้ามี) ซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาได้จาก คู่มือการลงรายการบรรณานุกรมเอกสารวิชาการเพื่อการสำเร็จการศึกษา ได้แก่ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กำหนดรูปแบบการลงรายการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ ทั้งนี้ แต่ละสถาบันต่างประยุกต์จากรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมที่เป็นสากล

รูปแบบการลงรายการที่สำคัญๆ

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการลงรายการทางบรรณานุกรมรูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่

APA (American Psychological Association)

เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ การอ้างอิงมีข้อกำหนดตามแหล่งที่มาของเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิงดังนี้

การอ้างอิงจากบทความในวารสาร

ผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่),  เลขหน้า.

ตัวอย่าง

ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี.  (2549).  การเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม, นักบริหาร, 26(3), 20-25.

Dubeck, L. (1990). Science fiction aids science teaching. Physics Teacher, 28, 316-318. 

(รายการตัวอย่างนี้ ไม่มีข้อมูลฉบับที่ ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ)

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล

ผู้แต่ง.  (ปี, เดือน).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.  สืบค้นเมื่อ เดือน วัน,

                                        ปี, จากฐานข้อมูล  ชื่อฐานข้อมูล.

ตัวอย่าง

Mershon, D. H. (1998, November/December). Star trek on the brain: Alien minds, human minds. American Scientist, 86(6), 585. Retrieved July 29, 1999, from Expanded Academic ASAP database.

            การอ้างอิงจากบทความในหนังสือพิมพ์    

                        ผู้แต่ง.  (ปี, เดือน วัน).  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์.  หน้า.

                        ตัวอย่าง

สุชาติ  เผือกสกนธ์.  (9 มิถุนายน 2549). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.  ผู้จัดการรายวัน, น.13.

Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes
              explore modern society using the world of Star trek. Los Angeles
              Times, p. A3.

            การอ้างอิงจากหนังสือ

ผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเรื่อง.  สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history
            of the future. New York: Pocket Books.

            การอ้างอิงจากบท/ตอนในหนังสือ

ผู้แต่ง.  (ปีที่).  ชื่อบท/ตอน.  ใน  ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ),  ชื่อหนังสือ   (หน้า). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

James, N. E. (1988). Two sides of paradise: The Eden myth according
                        to Kirk and Spock. In D. Palumbo (Ed.), Spectrum of the fantastic
                        (pp. 219-223). Westport, CT: Greenwood.

            การอ้างอิงจากบทความในหนังสือประเภทสารานุกรม

ผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อบทความ.  ใน  ชื่อสารานุกรม (ฉบับที่,  หน้า).  สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

                        ตัวอย่าง

Sturgeon, T. (1995). Science fiction. In The encyclopedia Americana (Vol. 24, pp.  390-

              392).  Danbury, CT: Grolier.

            การอ้างอิงจากเว็บไซต์

                        ผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเรื่อง.  สืบค้นเมื่อวัน เดือน, ปี,  จาก ชื่อเว็บไซต์:  URL

                        ตัวอย่าง

Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved
            October 8, 1997, from Psi Phi: Bradley's Science Fiction Club
            Web site: http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/
            503r.html

AMA (American Medical Association)

เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมระบบนามปี  นิยมใช้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางชีววิทยา การอ้างอิงมีข้อกำหนดตามแหล่งที่มาของเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิงดังนี้

การอ้างอิงจากบทความในวารสาร

            หมายเลขลำดับการอ้างอิง.  ผู้แต่ง.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร.  ปีที่; ฉบับที่: เลขหน้า.

            ตัวอย่าง

1.  Wilcox RV. Shifting roles and synthetic women in Star trek: the
                         next generation. Stud Pop Culture. 1991;13:53-65.

            การอ้างอิงจากบทความในหนังสือพิมพ์

                        หมายเลขลำดับการอ้างอิง.  ผู้แต่ง.  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์.  เดือน วัน, ปี: เลขหน้า.

                        ตัวอย่าง

2.  Di Rado A. Trekking through college: classes explore modern
                             society using the world of Star trek. Los Angeles Times. March
                               15, 1995:A3.

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล

หมายเลขลำดับการอ้างอิง. ผู้แต่ง.  ชื่อบทความ.  สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.  หมายเลขเอกสารที่ให้บริการในชื่อฐานข้อมูล.

            ตัวอย่าง

3.  Fuss-Reineck M. Sibling Communication in Star Trek: The Next
                         Generation: Conflicts Between Brothers.
Miami, Fla: Annual Meeting
                         of the Speech Communication Association; 1993. ERIC Document
                         Reproduction Service ED364932.

การอ้างอิงจากบทความในหนังสือ           

หมายเลขลำดับการอ้างอิง. ผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ.  สถานที่พิมพ์: ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

4.  Okuda M, Okuda D. Star Trek Chronology: The History of the Future.
                            New York: Pocket Books; 1993.

การอ้างอิงจากบทความในหนังสือประเภทสารานุกรม        

หมายเลขลำดับการอ้างอิง. ผู้แต่ง.  ชื่อบทความ.  ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการอำนวยการ;  ชื่อบรรณาธิการ ,บรรณาธิการใหญ่; ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการบริหาร. ชื่อสารานุกรม.  ฉบับที่.  ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์;  ปีที่พิมพ์:เลขหน้า.

ตัวอย่าง

5.  Sturgeon T. Science fiction. In: Lorimer LT, editorial director;
 Cummings C, ed-in-chief; Leish KW, managing ed.
The Encyclopedia
 Americana
. Vol 24. International ed. Danbury, Conn: Grolier
 Incorporated; 1995:390-392.

การอ้างอิงจากบท/ตอนในหนังสือ

                      หมายเลขลำดับการอ้างอิง. ผู้แต่ง.  ชื่อบทความ.  ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือ.  สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์;  ปีที่พิมพ์:เลขหน้า. 

                     ตัวอย่าง

        6.  James NE. Two sides of paradise: the Eden myth according to Kirk
                      and Spock. In: Palumbo D, ed. Spectrum of the Fantastic. Westport,
                      Conn: Greenwood; 1988:219-223.

การอ้างอิงจากเว็บไซต์

                        หมายเลขลำดับการอ้างอิง. ผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อเว็บไซต์.  ปีที่.   แหล่งที่มา:  URL. 

                                     ค้นเมื่อ วัน เดือน, ปี.

                        ตัวอย่าง

                        7.  Lynch T. DSN trials and tribble-ations review. Psi Phi: Bradley's
                                    Science Fiction Club Web site. 1996. Available at:
                                     http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep
                                      /503r.htm. Accessed October 8, 1997.

Chicago

เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา นิยมใช้ในการลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่อ้างอิงเป็นเอกสารที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก การอ้างอิงมีข้อกำหนดตามแหล่งที่มาของเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิงดังนี้

การอ้างอิงจากบทความในวารสาร

                        ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร  ปีที่ (ฉบับที่): เลขหน้า.

                        ตัวอย่าง

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star

                          trek: The next generation. Studies in Popular Culture 13 (2): 53-65.

การอ้างอิงบทความในนิตยสาร

            ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ.   ชื่อนิตยสาร, วัน เดือน.

ตัวอย่าง           

Smith, Jane. 1996. There is no resisting the Borg queen. Maclean's,

                          December 2.

การอ้างอิงบทความจากหนังสือพิมพ์

            ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์,  วันเดือน, หน้า.

            ตัวอย่าง

Di Rado, Alicia. 1995. Trekking through college: Classes explore

                         modern society using the world of Star trek. Los Angeles Times,

                         March 15, sec. A.

การอ้างอิงจากหนังสือ

                        ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อหนังสือ.  สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

            ตัวอย่าง

Okuda, Michael, and Denise Okuda. 1993. Star trek chronology: The

                            history of the future. New York: Pocket Books.

การอ้างอิงจากบทความในหนังสือประเภทสารานุกรม        

ในกรณีที่สารานุกรมนั้น เป็นชื่อที่รู้จักกันดี เช่น Encyclopedia Americana ในการอ้างอิง ควรอ้างอิงในเนื้อหาของรายงาน จะไม่นำไปเป็นรายการอ้างอิงท้ายรายงาน  แต่หากบทความนั้นเป็นบทความที่นำมาจากหนังสืออ้างอิงที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไรนัก ให้อ้างอิงเช่นเดียวกับ บทความในหนังสือ (Articles from less well known reference books can be treated as a Book Article or Chapter)

ตัวอย่างเช่น           

•§         In his article on science fiction in the 1995 edition of the

Encyclopedia Americana, Theodore Sturgeon says that the

phrase, science fiction, was created by Hugo Gernsback.

•§         Theodore Sturgeon says that the phrase, science fiction, was

created by Hugo Gernsback (Encyclopedia Americana, 1995 ed.,

s.v. "Science fiction.").

การอ้างอิงบทความในหนังสือ

(กรณีที่เป็นหนังสือชุด  ให้ลงข้อมูลหมายเลขเล่มก่อนหมายเลขหน้า เช่น 3:26-27)

ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ.  ในชื่อหนังสือ, บรรณาธิการ,  เลขหน้า. สถานที่พิมพ์:  

              สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

James, Nancy E. 1988. Two sides of paradise: The Eden myth

                        according to Kirk and Spock. In Spectrum of the fantastic,

                        ed. Donald Palumbo, 219-223. Westport, CT: Greenwood.

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล

            ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ.  สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ไฟล์ข้อมูล, หมายเลข

            ตัวอย่าง

Fuss-Reineck, Marilyn. 1993. Sibling communication in Star trek: The next generation: Conflicts between brothers. Miami, FL: Speech Communication Association, text-fiche, ED364932.

การอ้างอิงจากเว็บไซต์

            ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ. ผู้รับผิดชอบ.  URL (วันที่ เดือนปีที่สืบค้น)


            ตัวอย่าง

Lynch, Tim. 1996. Review of DS9 trials and tribble-ations. Psi Phi:

Bradley's Science Fiction Club. http://www.bradley.edu/campusorg/

                         psiphi/DS9/ep/503r.html (accessed October 8, 1997).

Turabian         

เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไปในระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยการอ้างอิงมีข้อกำหนดตามแหล่งที่มาของเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิงดังนี้     

การอ้างอิงจากบทความในวารสาร

ผู้แต่ง.  ปี.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร  ปีที่ (เดือน): เลขหน้า.

ตัวอย่าง

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star
                          trek: The next generation.
Studies in Popular Culture 13 (June):

                         53-65.

การอ้างอิงบทความจากหนังสือพิมพ์

ผู้แต่ง.  ปี.  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์, วัน เดือน, หน้า.

ตัวอย่าง

Di Rado, Alicia. 1995. Trekking through college: Classes explore
                          modern society using the world of Star trek.
Los Angeles Times
,
                        15 March, A3.

การอ้างอิงจากหนังสือ

ผู้แต่ง.  ปี.  ชื่อเรื่อง.  สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

Okuda, Michael, and Denise Okuda. 1993. Star trek chronology: The
     history of the future.
New York: Pocket Books.

การอ้างอิงจากบทความในหนังสือประเภทสารานุกรม
หนังสือที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ในการอ้างอิงจะนิยมอ้างอิงในข้อความของรายงาน โดยใส่เครื่องหมาย วงเล็บ  ตัวอย่างเช่น

(Theodore Sturgeon, "Science fiction," in Encyclopedia Americana, 1995 ed.)

การอ้างอิงบทความในหนังสือ

ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ.  ใน  ชื่อหนังสือ, ชื่อบรรณาธิการ, เลขหน้า.  สถานที่พิมพ์ :                          สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

James, Nancy E. 1988. Two sides of paradise: The Eden myth
                according to Kirk and Spock.
In Spectrum of the fantastic
,
                ed. Donald Palumbo, 219-223. Westport, CT: Greenwood.

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล

ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ.  สถานที่พิมพ์ : ผู้ผลิต.  ชื่อฐานข้อมูล, หมายเลขเอกสาร.

ตัวอย่าง


ERIC Document

Fuss-Reineck, Marilyn. 1993. Sibling communication in Star trek: The
     next generation: Conflicts between brothers.
Miami, FL:
Speech
     Communication Assocation.
ERIC, ED 364 932.

การอ้างอิงจากเว็บไซต์

ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อเอกสาร.  สถานที่พิมพ์ : ผู้ผลิตหรือเจ้าของเว็บไซต์.  ออนไลน์. สืบค้น 

            จากอินเทอร์เน็ต, http://www/, ค้นเมื่อวัน เดือน ปี

                        ตัวอย่าง


Lynch, Tim. 1996. DS9 trials and tribble-ations review. Peoria, IL:
     Bradley University.
On-line. Available from Internet, http://
     www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html,
accessed
     8 October 1997.
          
   

Vancouver

เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ มีข้อกำหนดใน   การลงรายการบรรณานุกรมตามแหล่งที่มาของเอกสารที่ใช้อ้างอิงดังนี้

การอ้างอิงจากบทความในวารสาร

 (หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ผู้แต่ง.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร  ปี เดือน ที่พิมพ์;ปีที่(ฉบับที่ ):เลขหน้าเริ่มต้นบทความ-เลขหน้าสิ้นสุดบทความ.

ตัวอย่าง

กรณีผู้แต่ง 3 คน

 (1) Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1;124(11):980-3.

            กรณีผู้แต่งเป็นชื่อหน่วยงาน

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง) หน่วยงานผู้เขียนบทความ.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร  ปีที่พิมพ์;ฉบับที่:  เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าสิ้นสุดบทความ.

ตัวอย่าง

 (2) The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation Team. Failure of syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet 1977;2:242-4.

            กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

            (หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ชื่อบทความ (บทบรรณาธิการ).  ชื่อวารสาร  ปีที่พิมพ์; ฉบับที่:เลขหน้า.

            ตัวอย่าง

 (3) Coffee drinking and cancer of the pancreas (Editorial). Br Med J 1981;283:628.

การอ้างอิงบทความจากหนังสือพิมพ์

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์  วัน เดือนปี;ภาคตอน:เลขหน้า.

            ตัวอย่าง           

(4) Kelly P. Medicare could benefit from government plan. The Australian 1999 Aug 15;Sect. C:1-2.

การอ้างอิงจากหนังสือ

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง.  ครั้งที่พิมพ์.  เมืองที่พิมพ์:สำนักพิมพ์;ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

 (5) Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of the immune response. 5th ed. New York: Harper and Row; 1974.

       กรณีผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ/ ผู้เรียบเรียง

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.  ชื่อเรื่อง.  เมืองที่พิมพ์:สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์, หน้า.

ตัวอย่าง

 (6) Dausset J, Colombani J, editors. Histocompatibility testing 1972. Copenhagen: Munksgaard; 1973, p. 12-8.

การอ้างอิงบทความในหนังสือ

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ชื่อผู้เขียนบทความ.  ชื่อบทความ.  ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.  ชื่อ หนังสือ.  เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์, หน้าที่ปรากฏบทความ.

 (7) Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading micro-organisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, editors. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: WB Saunders; 1974, p. 457-72.

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ผู้แต่ง.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร [ชนิดของรายการทรัพยากร]  เดือนปีที่ฐานข้อมูลปรับปรุงครั้งล่าสุด  [วันเดือนปีที่อ้างอิง] : เลขหน้าของบทความ.  Available from :URL:

ตัวอย่าง

 (8) Brun M, Reynouarda JM, Jezequel L. A simple shear wall model taking into account stiffness degradation. Engineering Structures [serial online] 2003 Jan [cited 2003 Jul 30];25(1):1-9. Available from: URL:http://buddy.lib.unimelb.edu.au

กรณีผู้แต่งบทความมีมากกว่า 6 คน ให้ลงรายการผู้แต่งเฉพาะ 6 คนแรก ที่เหลือให้ใช้คำว่า และคนอื่นๆ  หรือ et.al. เช่น

 (9) Garfinkel PE, Lin E, Goering P, Dausset J, Colombani J, Swartz MN. et al. Should amenorrhoea be necessary for the diagnosis of anorexia nervosa? Br. J. Psych [serial online] 1996 Apr [cited 1999 Aug 17];168(4):500-506. Available from: URL:http://biomed.niss.ac.uk

            การอ้างอิงเอกสารประเภทรายงานการประชุม

            การลงรายการอ้างอิงเอกสารประเภทรายงานการประชุม ให้ยึดหลักเดียวกันกับหนังสือ

  (หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.   ชื่อเรื่อง.  ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปี;   สถานที่จัดประชุม.  เมืองที่พิมพ์ :  สำนักพิมพ์;  ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

 (10) Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

การอ้างอิงจากการนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง) ชื่อผู้นำเสนอผลงาน.  ชื่อเรื่องที่นำเสนอ.  ใน ชื่อผู้ดำเนินการประชุม, บรรณาธิการ.   ชื่อการประชุม.  Pertinent information (ชื่อการประชุม;วันเดือนปี; สถานที่จัดประชุม.  เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์, หน้า.

ตัวอย่าง

 (7) Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992, p. 1561-5.

      การอ้างอิงจากเว็บไซต์

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ.  ชื่อเรื่อง. แหล่งที่มา : URL: วันเดือนปีที่ค้นข้อมูล.

ตัวอย่าง

 (12) BIOSIS. Thesaurus used in Zoological Record. Available at: URL:http://www.biosis.org/. Accessed Jul 30, 2003.

          การอ้างอิงจากสื่อมัลติมีเดีย

            (หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง [รูปแบบของข้อมูล].  เมืองที่ผลิต: สำนักพิมพ์;  ปีที่ผลิต.

(10) Summers R, Sproles ET, Davis G. Asthma [Videorecording]. New Orleans: Louisiana State University Medical Television; 1979.

กรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง

(11) CDATA 96 with MapInfo professional: census 1996 [Computer file]. Canberra: Australian Bureau of Statistics; 1997.

 

 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved