สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Services > บริการวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation Analysis)
บริการวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation Analysis) || บริการตรวจสอบค่า Journal Impact Factor || บริการฝึกอบรมการใช้สารนิเทศ || บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Service) || บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) || บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล (Individual Study Room) || Liaison Librarians
 

 บริการวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation Analysis)

         จากข้อสมมุติฐานที่ว่าผลงานที่มีคุณค่าหรือเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ย่อมต้องมีบุคคลหรือนักวิชาการอื่นนำผลงานนั้นไปอ้างอิงด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงนำไปสู่การตรวจสอบผลงานเชิงปริมาณ ด้วยการหาจำนวนและความถี่ในการอ้างอิงที่นักวิจัยอื่นนำผลงานของผู้เขียนท่านนั้นๆ ไปอ้างอิง ดังนั้นการทราบว่าผลงานของท่านได้รับการยอมรับ หรือได้รับอ้างอิงหรือไม่ ได้รับการอ้างอิงกี่ครั้ง ใครเป็นผู้นำผลงานนั้นไปอ้างอิง เป็นเรื่องที่น่าสนใจ จึงขอแนะนำแหล่งตรวจสอบ และวิธีการวิเคราะห์การอ้างอิงอย่างย่อในแต่ละฐานข้อมูล 


          ปัจจุบันมีฐานข้อมูลที่ใช้เป็นแหล่งตรวจสอบการอ้างอิงผลงานทางวิชาการหลายฐานข้อมูล เช่น
Scopus, SciFinder Scholar, Business Premier, ScienceDirect, Ovid Database และ ISI Web of Science ในที่นี้ขอแนะนำการตรวจสอบการอ้างอิงเฉพาะจากฐานข้อมูลที่ให้บริการในสำนักหอสมุดที่สำคัญๆ ดังนี้  ISI Web of Science, Scopus, ScienceDirect

หากท่าน....
          เป็นอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารภาษาต่างประเทศ
          ต้องการทราบการอ้างอิงถึงผลงานของท่าน
          ต้องการทราบรายละเอียดผลงานของผู้อ้างอิงผลงานของท่าน
          ต้องการต่อยอดความรู้จากผลงานของท่านเพื่อพัฒนางานวิจัยในโอกาสต่อไป
          สนใจรับบริการวิเคราะห์การอ้างอิง ส่งแบบกรอกรายการเพื่อรับบริการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศกลาง โทรศัพท์ 0-5394-4531
 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved