สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Services > บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล (Individual Study Room)
บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล (Individual Study Room) || บริการตรวจสอบค่า Journal Impact Factor || บริการฝึกอบรมการใช้สารนิเทศ || บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Service) || บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) || Liaison Librarians || บริการวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation Analysis)
 

           บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล (Individual Study Room)

         สำนักหอสมุดมีภารกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน ตลอดจนการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์     ข้าราชการ นักศึกษา และชุมชนในภาคเหนือ สำนักหอสมุดจึงได้เปิดให้บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล (Individual Study Room) จำนวน 20 ห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดการใช้บริการดังนี้ 

การยืม-คืนห้องค้นคว้าส่วนบุคคล

           ขอยืม-คืนห้องเฉพาะในเวลาราชการ โดยนำบัตรสมาชิกห้องสมุดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ห้องสมุดกลาง ชั้นที่ 1 โทรศัพท์ 0-5394-4513


ผู้มีสิทธิเข้าใช้บริการ


        1. อาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
2.
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สิทธิในการใช้


         1. อาจารย์ สามารถใช้ได้ครั้งละ 1 สัปดาห์ เดือน / 1 วัน

         2. นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ได้ครั้งละ 1 สัปดาห์ / 1 วัน

         3. ช่วงเวลาในการใช้ห้อง

             3.1  ช่วงเปิดภาคการศึกษา
                   
วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.00-20.45 .
                   
วันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-17.45 .
                   
วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ


             3
.2  ช่วงปิดภาคการศึกษา
                   
วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-16.15 .
                   
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

การคืนบัตรเข้าห้องค้นคว้าส่วนบุคคลเกินกำหนดส่ง

         กรณีที่ผู้ยืมคืนบัตรเข้าห้องเกินกำหนดส่ง ต้องชำระค่าปรับ วันละ 50 บาท    และหากทำบัตรเข้าห้องสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าบัตรตามมูลค่าของบัตร ๆ ละ 200 บาท


เงื่อนไขในการใช้บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล


         
1. แจ้งขอใช้สิทธิ์เปิดใช้บริการ และคืนห้อง ได้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน เฉพาะในเวลาราชการ
          2
. ให้เข้าใช้เฉพาะผู้ขอใช้บริการเพียง 1 คนเท่านั้น
         
3. ไม่นำเก้าอี้จากนอกห้อง เข้ามาใช้ในห้องค้นคว้าส่วนบุคคล
         
4. ไม่นำอาหารเครื่องดื่มมารับประทานในห้อง
         
5. ไม่ส่งเสียงดังก่อความรำคาญแก่ผู้ใช้อื่น
         
6. ไม่นำทรัพย์สินมีค่าวางทิ้งไว้ในห้อง หากสูญหายสำนักหอสมุดจะไม่รับผิดชอบ
         
7. หากทำบัตรชำรุดหรือสูญหาย ต้องชดใช้ค่าบัตรตามมูลค่าของบัตร ๆ ละ 200 บาท
         
8. หากผู้ใช้บริการทำสิ่งของภายในห้องเสียหาย เช่น หลอดไฟ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ จะต้องชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
         
9. ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดที่ไม่มีการยืม หากนำมาใช้ในห้อง ต้องนำออกจากห้อง ไปวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือในบริเวณใกล้เคียงทุกครั้งที่เลิกใช้
        
10. ไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ มาใช้ภายในห้อง ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
        
11. ปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากห้อง
        
12. บุคลากรผู้รับผิดชอบในการให้บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล จะตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณห้องค้นคว้าส่วนบุคคล ในเวลา 15 นาทีก่อนห้องสมุดปิดบริการ และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้ห้องของผู้ใช้บริการตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน หนังสือ โทรศัพท์ 0-5394-4513

 

 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved