สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Services > บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) || บริการตรวจสอบค่า Journal Impact Factor || บริการฝึกอบรมการใช้สารนิเทศ || บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Service) || บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล (Individual Study Room) || Liaison Librarians || บริการวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation Analysis)
 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)

          
      บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) เป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการให้บริการเอกสารที่ไม่มีที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้รับบริการสามารถสั่งสำเนาเอกสาร หรือยืมเอกสารที่มีให้บริการที่ห้องสมุดอื่นในเครือข่ายความร่วมมือได้ ทั้งในและต่างประเทศ
   
 ผู้มีสิทธิใช้บริการสมาชิกห้องสมุดทุกประเภท
 ลักษณะการให้บริการสมาชิกของห้องสมุดอาจไปยืมและคืนด้วยตนเอง หรือใช้บริการระหว่างห้องสมุด
 ทรัพยากรที่ให้บริการหนังสือ ตำรา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความในวารสารหรือในหนังสือ
 จำนวนสิ่งพิมพ์ที่ให้ยืม3 รายการ / คน (ในคราวเดียวกันไม่เกิน 20 เล่ม ต่อสถาบันอุดมศึกษา)
 ระยะเวลาการยืมประมาณ 1-2 สัปดาห์
 ค่าบริการตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อตกลงว่าด้วยการบริการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2544 ผู้รับบริการรับผิดชอบดังนี้
       - ค่ายืมฉบับจริง 100 บาท / เล่ม (เป็นค่าส่งเอกสารลงทะเบียน)
       - ค่าสำเนาเอกสาร ราคาประมาณ 2 บาท / หน้า
       - ค่า Scan ส่งทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารข้อความหน้าละ 10 บาท
       - ค่าส่งเอกสาร ตามใบแจ้งราคา
       - ค่าธรรมเนียมการส่งเงิน ตามอัตราการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย
 ขั้นตอนการรับบริการ (ห้องสมุดดำเนินการให้) 1. ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มการรับบริการยืมระหว่างห้องสมุด 
  2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องสมุด และจ่ายค่ามัดจำ (20 บาท / บทความ หรือ 300 บาท / สำเนาเอกสารทั้งเล่ม)
  3. เมื่อห้องสมุดผู้ดำเนินการได้รับเอกสาร จะติดต่อแจ้งให้ท่านมารับเอกสารต่อไป
  

*หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ท่านต้องการไปยืมด้วยตนเอง ในแบบกรอกรายการจะต้องมีลายมือชื่อบรรณารักษ์บริการยืมระหว่างห้องสมุด
                  จึ
งจะสามารถนำไปยืมได้
              2.  หากต้องการสั่งสำเนาสิ่งพิมพ์ด้วยตนเอง ใช้บริการ Journal Link สามารถซื้อบัตร PIN ได้ที่ เคาน์เตอร์ บริการยืม - คืน หนังสือ
                   โทรศัพท์ 0-5394-4513

 

 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved