สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Finding Literature > การหาสิทธิบัตร
การหาสิทธิบัตร || การหาหนังสือ || การหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ || การหาวิทยานิพนธ์ || การหาบทความ
 

การหาสิทธิบัตร มาตรฐานอุตสาหกรรม

การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยบางประเภท เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ผู้วิจัยจำเป็นต้องใช้เอกสารประเภทสิทธิบัตร หรือมาตรฐานเป็นเอกสารอ้างอิง  ซึ่งการตรวจสอบ สามารถทำได้จากหลายแหล่ง ได้แก่

ระบบฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด

จากหน้าจอการสืบค้นหลัก ให้ใช้ช่องทางหัวเรื่อง พิมพ์คำที่ใช้เป็นหัวเรื่องหลัก ตามด้วยหัวเรื่องรอง "มาตรฐาน"  หากรายการที่พบมีเลขเรียกหนังสือ "มอก" หรือ "Standard" ตามด้วยหมายเลข  แสดงว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารมาตรฐาน

ระบบการสืบค้นรายการทรัพยากรห้องสมุด ท่านจะพบเอกสารมาตรฐานที่สำคัญของ 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)  และ American Standard Technical -ASTM  เอกสารประเภทนี้ ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีให้บริการที่ห้องสมุดกลาง และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  

               

เว็บไซต์ที่ให้บริการเอกสารประเภทสิทธิบัตร

วรรณกรรมประเภทสิทธิบัตรมีแหล่งตรวจสอบและให้บริการหลายแห่งด้วยกัน โดยเฉพาะจากเว็บไซต์  ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารประเภทนี้ได้จากฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดบอกรับ หรือสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเอกสาร คือ องค์การทรัพย์สินทางปัญญา ของประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

การสืบค้นเอกสารประเภทสิทธิบัตร มีลักษณะแตกต่างจากเอกสารทั่วไป เนื่องจากมีข้อมูลที่แตกต่างจากเอกสารประเภทอื่น เช่น ชื่อผู้ขอจดสิทธิบัตร วิธีการ หมายเลขสิทธิบัตร วันเดือนปีที่ได้สิทธิบัตร ประเทศที่จดสิทธิบัตร ฯลฯซึ่งระบบการสืบค้นข้อมูลประเภทนี้ จะต้องรองรับความต้องการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงได้

World  Intellectual Property Organization - WIPO

เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเอกสารสิทธิบัตรที่จดทะเบียนกับองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก  สามารถเข้าถึงที่ URL http://www.wipo.int/pctdb/en/

หน้าจอสืบค้นสิทธิบัตร

                  

การแสดงผลการสืบค้น

                 

การเข้าถึงเอกสารสิทธิบัตรฉบับเต็ม              

                             

รูปแบบการแสดงผลเอกสารฉบับเต็ม

                 

องค์การค้าและสิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Patent and Trademark Office) - USPTO  

แหล่งรวมสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา สืบค้นได้ที่URL http://www.uspto.gov/

หน้าจอหลักของ USPTO

    

เข้าสู่ระบบสืบค้นที่ แถบเครื่องมือ Search

    

แสดงการค้นแบบ Basic

                            

                        การค้นแบบ Advanced

                            

                        การแสดงเอกสารฉบับเต็ม

                                   

การเปิดเอกสารฉบับเต็มของ USPTO ให้คลิกที่ Images (จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเรียกดูเอกสาร -
เช่น  
ActiveX Control ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมและทำการติดตั้งก่อน จึงจะสามารถเรียกดูเอกสารบับเต็มได้)

                             

Google Patent Search

เป็นเครื่องมือช่วยค้นเอกสารประเภทสิทธิบัตรที่ทำการลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการเอกสารประเภทสิทธิบัตร มีเอกสารสิทธิบัตรกว่า 7 ล้านฉบับ แหล่งข้อมูลหลักเป็นสิทธิบัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา  ระบบการสืบค้นของ Google Patent Search มีรูปแบบการค้นที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าสู่ระบบการค้นที่ URL  http://www.google.com/patents

                               

การสืบค้นชนิด Advanced 
                 
          
       
        การแสดงรายการเอกสาร

            

                   ............................................................................................................

                                          
 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved