สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Writing Report > โครงร่างการวิจัย
โครงร่างการวิจัย || เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาการ || การอ้างอิงทางบรรณานุกรม || โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม || คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
 

โครงร่างการวิจัย

รายงานทางวิชาการ หมายถึง รายงานที่เผยแพร่สิ่งที่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา ผู้เขียนจะต้องนำผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างมีระเบียบและเป็นระบบนำเสนอ  และเรียบเรียงเนื้อหาด้วยวิธีการเขียนอย่างมีระเบียบ ระบบ มีเหตุผล และถูกต้องตามแบบแผนที่กำหนด

รายงานทางวิชาการ หมายรวมถึง รายงานการวิจัย (research paper)   ภาคนิพนธ์ รายงานประจำภาค (term paper)  การค้นคว้าอิสระ (independent study) และวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ (thesis of dissertation) ตลอดจนการวิจัยการดำเนินงาน (operations research) เช่น การวิจัยทางการตลาด (marketing research) การวิจัยธุรกิจ (business research)  ฯลฯ

การนำเสนอรายงานทางวิชาการมีความแตกต่างจากงานเขียนประเภทอื่นๆ ทั้งส่วนประกอบ และรูปแบบการทำรายงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญในส่วนของเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิง หรือที่เรียกว่าบรรณานุกรม

ในกรณีที่เป็นการวิจัยของสถาบัน หน่วยงาน ลำดับแรกของการทำวิจัย ผู้ที่อาจต้องนำเสนอโครงร่างการวิจัยที่จะดำเนินการ  เพื่อนำเสนอความเป็นไปได้ในการทำวิจัยที่สมบูรณ์ต่อไป ในขั้นตอนการนำเสนอนี้ เรียกว่า การนำเสนอ โครงร่างการวิจัย (proposal ) โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ให้ทุนวิจัย หรือต่ออาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาในเบื้องต้น

การเขียนโครงร่างการวิจัย  ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

  • ชื่อโครงการวิจัย
  • ชื่อผู้วิจัยหรือคณะผู้ร่วมวิจัย
  • จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย
  • ขอบเขตของการวิจัย
  • สมมุติฐาน
  • วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
  • งบประมาณ
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved