สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Services > บริการฝึกอบรมการใช้สารนิเทศ
บริการฝึกอบรมการใช้สารนิเทศ
  บริการฝึกอบรมการใช้สารสนเทศ

         งานส่งเสริมการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้การใช้สารสนเทศเพื่อแนะนำวิธีการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุด รวมถึงฝึกอบรมทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้การใช้โปรแกรมการจัดการเอกสาร วิธีการเลือกรูปแบบเชิงอรรถและบรรณานุกรม และในเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถลงทะเบียนเพื่อนัดหมายการฝึกอบรมที่ได้ที่นี่   หัวข้อ รายละเีอียด ระยะเวลา วันที่อบรม
e-Books แนะนำวิธีการอ่านและใช้หนังสืออิเล้กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดที่ให้บริการ 1.30 hrs.
Dissertation /Theses Resources แนะนำแหล่งข้อมูลวิทยานิพนธ์เพื่อการวิจัยและทำรายงาน เรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ เรียนรู้วิธีการสืบค้นเพื่อให้ได้ข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ตรงกับความต้องการ 1.30 hrs.
CMUL OPAC เรียนรู้ระบบสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของทุกห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การดูรายการยืม และวิธียืมต่อด้วยตนเอง Time : On Request
Information Seeking from e-Databases แนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล้กทรอนิกส์ กลยุทธ์ในการสืบค้น และจัดการข้อมูลที่ได้รับให้โดยตรงกับหัวข้อรายงานหรือหัวข้องานวิจัยของท่าน ตลอดจนเรียนรู้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการหาข้อมูลในอนาคต 2 hrs.
EndNote for bibliography management เรียนรู้วิธีการจัดการบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม Endnote web เพื่อการจัดระบบการอ้างอิงของรายงานที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดเก็บรายการบรรณานุกรม การเลือกรุปแบบการลงรายการบรรณานุกรม และการนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสาร 1.30 hrs.

5 Record(s) : Page(s) > (1)
 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved