สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides
Subject Guides
Subject Guides
 
      Subject Guides คือการรวมแหล่งสารนิเทศของห้องสมุดตามสาขาวิชาไว้ในที่เดียวกัน ให้สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  เช่น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ สิ่งพิมพ์ในสาขาวิชานั้นๆ สามารถเลือกดูได้จากกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
 
> Health Sciences
> Science & Technology
> Human & Social Science
 
Basic Search
Search
   
Advance Search  
Subject / Keyword
Type
Limited
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก บรรณารักษ์ในสาขาวิชาของท่าน
 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved