สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jump to subject
A B C
D E F
G H I
L M N
O P Q
R S T
W
 
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 
วิดีโอ
สำรวจความคิดเห็น || ผลสำรวจ
 
 

ใช้ฐานข้อมูลนอกเครือข่าย (VPN)


 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
1315131513151315
 
 
Home > Subject Guides > All
A
Health Sciences | Science & Technology | Human & Social Science | 
  สาขาวิชา Keyword
คณะพยาบาลศาสตร์
Adult Nursing = การพยาบาลผู้ใหญ่ Adult Nursing
Advanced Midwifery Nursing = การพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง Midwifery
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Acquired Immune Deficiency Syndrome = โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS, HIV, Sexually transmitted diseases, โรคเอดส์, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
Appiled statistics=สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์, การสุ่มตัวอย่าง, การออกแบบการทดลอง, Experimental Design, sampling, appiled statistics
Applied Mathematics = คณิตศาสตร์ประยุกต์ Applied Mathematics, คณิตศาสตร์ประยุกต์
Applied Microbiology = จุลชีววิทยาประยุกต์ micro-biology, microbiology, applied biology, applied microbiology
Applied Physics = ฟิสิกส์ประยุกต์ applied-physics, applied physics, physics, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์
คณะเกษตรศาสตร์
Agribusiness = ธุรกิจเกษตร Agriculture business, Agribusiness, Agribusiness management, ธุรกิจเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ
Accounting = การบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์
Agricultural Economics = เศรษฐศาสตร์เกษตร Agricultural economics, Agriculture -- Economic aspects, เศรษฐกิจการเกษตร, เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
10 Record(s) : Page(s) > (1)
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved