สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jump to subject
A B C
D E F
G H I
L M N
O P Q
R S T
W
 
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 
วิดีโอ
สำรวจความคิดเห็น || ผลสำรวจ
 
 

ใช้ฐานข้อมูลนอกเครือข่าย (VPN)


 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
1151115111511151
 
 
Home > Subject Guides > Human & Social Science > Econometrics = เศรษฐมิติ
สาขา : Econometrics = เศรษฐมิติ
Book
Bayesian statistical decision theory
  - CMUL Online Public Access Catalog
Computer simulation
  - CMUL Online Public Access Catalog
Control theory
  - CMUL Online Public Access Catalog
Econometrics
  - CMUL Online Public Access Catalog
Econometrics -- Addresses, essays, lectures.
  - CMUL Online Public Access Catalog
>> more...
Journals
a Day
  - www.daypoets.com
Bloomberg Business Thailand
  - www.bloomberg.com/about
CEMART
  - www.arip.co.th
Chulalongkorn Journal of Economics
  - www.econ.chula.ac.th/research/cje
CIO World & Business
  - www.cioworld.in.th
>> more...
e-Theses
Applications of advanced econometric time series to the analysis of some stock price indexes in Asian countries = การประยุกต์ใช้เศรษฐมิติอนุกรรมเวลาขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ดัชนีราคาหลักทรัพย์บางกลุ่มในภูมิภาคเอเซีย / Pathairat Pastpipatkul
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
Modelling world crude oil prices volatility and volatility spillovers = แบบจำลองความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโลกและผลข้างเคียงของความผันผวน / Roengchai Tansuchat
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การประมาณค่าความเอนเอียงในพารามิเตอร์ที่ถูกประมาณค่า เมื่อตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ถูกละทิ้งไป = On bias estimation in estimated parameters due to omission of relevant variables / ณธพงศ์ แก้วสมพงษ์
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การหาคำตอบแบบจำลองการเจริญเติบโตสโตคลาสติกโดยใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ = Solving the Stochastic growth model using a Finite element method / อภินันท์ อ่ำเกษม
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
ความเจริญเติบโตของผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวมของภาคการเกษตรในภาคใต้ของประเทศไทย : การเปรียบเทียบระหว่างวิธีทางเศรษฐมิติและวิธีทางโปรแกรมคณิตศาสตร์ / ดวงใจ วงศ์วิวัฒน์ไชย
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
>> more...
Free trial database
freetrial database 3
Free database / other (no data)
e-book
**SEARCH database**
  - Dissertations Full Text in PDF format
Advances in Macroeconomic Theory IEA Conference Volume (Palgrave (Firm)) ; 133 / Drèze, Jacques H. Bruno, Michael.
  - www.netlibrary.com
Applications of the Expansion Method / Jones, John Paul Casetti, Emilio
  - www.netlibrary.com
Applied Quantitative Methods for Trading and Investment Wiley Finance Series / Dunis, Christian. Laws, Jason. Naïm, Patrick.
  - www.netlibrary.com
Applied Time Series Modelling and Forecasting / Harris, Richard I. D. Sollis, R.
  - www.netlibrary.com
>> more...
e-Journals
African Economic History
  - www.jstor.org
Annales d'Économie et de Statistique
  - www.jstor.org
Annales de l'inséé
  - www.jstor.org
Cahiers du Séminaire d'Économétrie
  - www.jstor.org
Critical Perspectives on Accounting
  - www.sciencedirect.com
>> more...
Electronic Databases
reference database 3
In-house databases (no data)
Related link
APEC Economies Newsletter
  - www.crawford.anu.edu.au
Asian Development Bank (ADB)
  - www.adb.org
Bank for International Setlement (BIS)
  - www.bis.org
Econometrics Journals 5 year graphs of Trends Sorted on 2004 impact figures JCR
  - www.feweb.vu.nl
Economic Policy Institute
  - www.epi.org
>> more...
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
โทร : 053-942237
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางคัทลียา ปริชานิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 053-943291
email : catleya@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
โทร : 053-943291
email : pornpit@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวระวีวรรณ บุญรอด
สังกัด : ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
โทร : 053-943545
email : ravewan@lib.cmu.ac.th, librarian_jeab@hotmail.com
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊คเครือ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 3292
email :
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวเรณุกา สันธิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944217
email : renuka@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล
สังกัด : ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
โทร : 0 5394 2122-23
email : wallapa@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944287
email : arunrat@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอัญชลี จินดามณี
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944227
email : aunchalee@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved