สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jump to subject
A B C
D E F
G H I
L M N
O P Q
R S T
W
 
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 
วิดีโอ
สำรวจความคิดเห็น || ผลสำรวจ
 
 

ใช้ฐานข้อมูลนอกเครือข่าย (VPN)


 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
9627896278962789627896278
 
 
Home > Subject Guides > Human & Social Science > Quantitative Economics = เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
สาขา : Quantitative Economics = เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
Book
Commercial statistics
  - CMUL Online Public Access Catalog
Decision making -- Mathematical models
  - CMUL Online Public Access Catalog
Economic policy -- Mathematical models.
  - CMUL Online Public Access Catalog
Economics -- Statistical methods
  - CMUL Online Public Access Catalog
Mathematical models
  - CMUL Online Public Access Catalog
>> more...
Journals
a Day
  - www.daypoets.com
Bloomberg Business Thailand
  - http://www.bloomberg.com/about
Bloomberg Business Thailand
  - http://www.bloomberg.com/about
CEMART
  - www.arip.co.th
Chulalongkorn Journal of Economics
  - www.econ.chula.ac.th/research/cje
>> more...
e-Theses
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวนระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงาน และกลุ่มขนส่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An Analysis volatility of relationship between rate of returns in energy sector and transportation sector index in the Stock / ประไพศรี ทิพย์แก้ว
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผันผวนระหว่างอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอัตราผลตอบแทนดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเซีย = An analysis of the volatility relationship of the stock's rate of retums between the stock exchange / ฐิติภรณ์ พุ่มเผือก
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนระหว่างหุ้นสามัญกับวอร์แรนท์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An analysis of relationship between returns on investment of common stocks and their warrants on the stock exchange of Thailand / โกสินทร์ อาศิรวจนะ
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = An analysis of the relationship between international trade and gross domestic product of Thailand by cointegration method / สุภัทสร วังใน
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคผลผลิตพืชผลและปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย = An Analysis of the relationship between economic growth of crop sector and export quantity of Hom Mali rice of Thailand / ประกายเดือน ธรรมวงค์
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
Free trial database
freetrial database 3
Free database / other (no data)
e-book
Applied Quantitative Methods for Trading and Investment Wiley Finance Series / Dunis, Christian. Laws, Jason. Naïm, Patrick.
  - www.netlibrary.com
Basic Mathematics for Economists / Rosser, M. J.
  - www.netlibrary.com
Computational Models in Political Economy / Kollman, Ken Miller, John H. Page, Scott E.
  - www.netlibrary.com
Computational Models in Political Economy / Kollman, Ken Miller, John H. Page, Scott E.
  - www.netlibrary.com
Computational Models in Political Economy / Kollman, Ken Miller, John H. Page, Scott E.
  - www.netlibrary.com
>> more...
e-Journals (no data)
Electronic Databases
reference database 3
In-house databases (no data)
Related link
APEC Economies Newsletter
  - www.crawford.anu.edu.au
Asian Development Bank (ADB)
  - www.adb.org
Bank for International Setlement (BIS)
  - www.bis.org
Econometrics Journals 5 year graphs of Trends Sorted on 2004 impact figures JCR
  - www.feweb.vu.nl
Economic Policy Institute
  - www.epi.org
>> more...
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
โทร : 053-942237
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางคัทลียา ปริชานิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 053-943291
email : catleya@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
โทร : 053-943291
email : pornpit@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวระวีวรรณ บุญรอด
สังกัด : ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
โทร : 053-943545
email : ravewan@lib.cmu.ac.th, librarian_jeab@hotmail.com
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊คเครือ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 3292
email :
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวเรณุกา สันธิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944217
email : renuka@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล
สังกัด : ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
โทร : 0 5394 2122-23
email : wallapa@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944287
email : arunrat@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอัญชลี จินดามณี
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944227
email : aunchalee@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved