สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jump to subject
A B C
D E F
G H I
L M N
O P Q
R S T
W
 
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 
วิดีโอ
สำรวจความคิดเห็น || ผลสำรวจ
 
 

ใช้ฐานข้อมูลนอกเครือข่าย (VPN)


 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
1544154415441544
 
 
Home > Subject Guides > Human & Social Science > Industrial Organization = การจัดการอุตสาหกรรม
สาขา : Industrial Organization = การจัดการอุตสาหกรรม
Book
Industrial efficiency
  - CMUL Online Public Access Catalog
Industrial organization
  - CMUL Online Public Access Catalog
Industrial organization (Economic theory)
  - CMUL Online Public Access Catalog
Industrial policy -- Thailand
  - CMUL Online Public Access Catalog
Industrial policy -- United States
  - CMUL Online Public Access Catalog
>> more...
Journals
a Day
  - www.daypoets.com
Bloomberg Business Thailand
  - http://www.bloomberg.com/about
CEMART
  - www.arip.co.th
Chulalongkorn Journal of Economics
  - www.econ.chula.ac.th/research/cje
CIO World & Business
  - www.cioworld.in.th
>> more...
e-Theses
การเข้าร่วมตลาดแรงงานของแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมตัดเย็บในนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Woman's labor force paticipation in garment industry in Vientiane Capital, Lao People's Democratic Republic / พงศ์สวรรค์ ไทรโกศรี
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การเข้าร่วมแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมโรงแรม : ศึกษาเฉพาะกรณีของจังหวัดเชียงใหม่ / เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การแข่งขันและการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมสิ่งทอ / วิชัย ดิษฐอุดม
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การควบคุมต้นทุนสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน / วีรพงค์ อัครพสุชาติ
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A test of relationship between the exchange rate and stock price of transportation and logistics sector / ไตรทศ กลิ่นอุทัย
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
>> more...
Free trial database
freetrial database 3
Free database / other (no data)
e-book
Against the Grain: How to Succeed in Business By Peddling Heresy / Stern, Joel M. Ross, Irwin
  - www.netlibrary.com
E-collaborations and Virtual Organizations / Fong, Michelle W. L.
  - www.netlibrary.com
Economics of the Firm: Analysis, Evolution, History Studies in Global Competition ; V. 28 / Dietrich, Michael.
  - www.netlibrary.com
Estimating Market Power and Strategies / Perloff, Jeffrey M. Karp, Larry. Golan, Amos.
  - www.netlibrary.com
Foundations of Economic Value Added Frank J. Fabozzi Series / Grant, James L.
  - www.netlibrary.com
>> more...
e-Journals
American Economic Association Quarterly
  - www.jstor.org
Annales de l'inséé
  - www.jstor.org
Annals of Economics and Statistics / Annales d'Économie et de Statistique
  - www.jstor.org
Annals of the American Academy of Political and Social Science
  - www.jstor.org
Brookings Papers on Economic Activity
  - www.jstor.org
>> more...
Electronic Databases
reference database 3
In-house databases (no data)
Related link
APEC Economies Newsletter
  - www.crawford.anu.edu.au
Asian Development Bank (ADB)
  - www.adb.org
Bank for International Setlement (BIS)
  - www.bis.org
Econometrics Journals 5 year graphs of Trends Sorted on 2004 impact figures JCR
  - www.feweb.vu.nl
Economic Policy Institute
  - www.epi.org
>> more...
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
โทร : 053-942237
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางคัทลียา ปริชานิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 053-943291
email : catleya@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
โทร : 053-943291
email : pornpit@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวระวีวรรณ บุญรอด
สังกัด : ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
โทร : 053-943545
email : ravewan@lib.cmu.ac.th, librarian_jeab@hotmail.com
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊คเครือ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 3292
email :
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวเรณุกา สันธิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944217
email : renuka@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล
สังกัด : ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
โทร : 0 5394 2122-23
email : wallapa@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944287
email : arunrat@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอัญชลี จินดามณี
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944227
email : aunchalee@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved