สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jump to subject
A B C
D E F
G H I
L M N
O P Q
R S T
W
 
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 
วิดีโอ
สำรวจความคิดเห็น || ผลสำรวจ
 
 

ใช้ฐานข้อมูลนอกเครือข่าย (VPN)


 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
986986986
 
 
Home > Subject Guides > Human & Social Science > Agricultural Economics = เศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขา : Agricultural Economics = เศรษฐศาสตร์เกษตร
Book
Agricultural Economics
  - CMUL Online Public Access Catalog
Agricultural economists
  - CMUL Online Public Access Catalog
Agriculture -- Economic aspects
  - CMUL Online Public Access Catalog
Economic conditions
  - CMUL Online Public Access Catalog
Forest policy
  - CMUL Online Public Access Catalog
>> more...
Journals
a Day
  - www.daypoets.com
Bloomberg Business Thailand
  - http://www.bloomberg.com/about
CEMART
  - www.arip.co.th
Chulalongkorn Journal of Economics
  - www.econ.chula.ac.th/research/cje
CIO World & Business
  - www.cioworld.in.th
>> more...
e-Theses
การกำหนดอัตราค่าน้ำชลประทาน : กรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ปติพร ทองสิงห์
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำและการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรลุ่มน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / เบญจภา ชุติมา
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลเม่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Business management and marketing strategies of Mao products in the Northeast / กรรณิการ์ สมบุญ
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการตลาดของผู้เลี้ยงผึ้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Business management and strategies for marketing development of beekeepers in Chiang Mai and Lamphun province ;Business management and strat / นพพร ตันติศิรินทร์
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การจัดการและปัจจัยที่มีผลต่อระบบธุรกิจของข้าวกล้องในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง / รัตนา ก้วยเจริญพานิชก์
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
>> more...
Free trial database
freetrial database 3
Free database / other (no data)
e-book
Agricultural Biotechnology: The Next "Green Revolution"? World Bank Technical Paper, 0253-7494 ; No. 133
  - www.netlibrary.com
Agricultural Systems Management: Optimizing Efficiency and Performance Books in Soils, Plants, and the Environment ; V. 99 / Peart, R. M. Shoup, W. David.
  - www.netlibrary.com
Agriculture and Intellectual Property Rights: Economic, Institutional, and Implementation Issues in Biotechnology / Santaniello, V.
  - www.netlibrary.com
Agriculture, Trade, and the WTO: Creating a Trading Environment for Development Directions in Development (Washington, D.C.) / Ingco, Merlinda D.
  - www.netlibrary.com
Agropolis: The Social, Political, and Environmental Dimensions of Urban Agriculture / Mougeot, Luc J. A.
  - www.netlibrary.com
>> more...
e-Journals
Agricultural Economics
  - www.sciencedirect.com
American Economic Association Quarterly
  - www.jstor.org
American Journal of Agricultural Economics
  - www.jstor.org
China Economic Review
  - www.sciencedirect.com
Developments in Agricultural Economics
  - www.sciencedirect.com
>> more...
Electronic Databases
reference database 3
In-house databases (no data)
Related link
APEC Economies Newsletter
  - www.crawford.anu.edu.au
Asian Development Bank (ADB)
  - www.adb.org
Bank for International Setlement (BIS)
  - www.bis.org
Econometrics Journals 5 year graphs of Trends Sorted on 2004 impact figures JCR
  - www.feweb.vu.nl
Economic Policy Institute
  - www.epi.org
>> more...
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
โทร : 053-942237
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางคัทลียา ปริชานิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 053-943291
email : catleya@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
โทร : 053-943291
email : pornpit@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวระวีวรรณ บุญรอด
สังกัด : ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
โทร : 053-943545
email : ravewan@lib.cmu.ac.th, librarian_jeab@hotmail.com
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊คเครือ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 3292
email :
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวเรณุกา สันธิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944217
email : renuka@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล
สังกัด : ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
โทร : 0 5394 2122-23
email : wallapa@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944287
email : arunrat@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอัญชลี จินดามณี
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944227
email : aunchalee@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved