สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jump to subject
A B C
D E F
G H I
L M N
O P Q
R S T
W
 
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 
วิดีโอ
สำรวจความคิดเห็น || ผลสำรวจ
 
 

ใช้ฐานข้อมูลนอกเครือข่าย (VPN)


 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
1367136713671367
 
 
Home > Subject Guides > Human & Social Science > Monetary and Fiscal Economics = เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
สาขา : Monetary and Fiscal Economics = เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
Book
Banks and banking
  - CMUL Online Public Access Catalog
Business cycles
  - CMUL Online Public Access Catalog
Economic stabilization
  - CMUL Online Public Access Catalog
Fiscal policy
  - CMUL Online Public Access Catalog
Fiscal policy -- United States
  - CMUL Online Public Access Catalog
>> more...
Journals
a Day
  - www.daypoets.com
Bloomberg Business Thailand
  - http://www.bloomberg.com/about
CEMART
  - www.arip.co.th
Chulalongkorn Journal of Economics
  - www.econ.chula.ac.th/research/cje
CIO World & Business
  - www.cioworld.in.th
>> more...
e-Theses
Impact of microfinance on household welfare in Northern Chin State of Myanmar = ผลกระทบของสถาบันการเงินขนาดย่อมต่อสวัสดิการครอบครัวในรัฐฉินภาคเหนือของประเทศพม่า / Soe Nandar Linn
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
กลยุทธ์ทางการตลาดในการให้บริการบัตรเครดิตของสถาบันการเงินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Marketing strategies in offering credit card services of financial institutions in Mueang District, Lampang Province / เตชิษฐ์ สินธุประภา
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การตรวจสอบความเสี่ยงของสถาบันการเงินในเขตภาคเหนือของธนาคารแห่งประเทศไทย / โชคชัย เหมวงศ์กุล
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้นโยบายการคลังและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = A Testing of the relationship between fiscal policy and economic growth of Thailand / กรภัทร์ บุญเรือนยา
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาษีทางอ้อมที่แท้จริงกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Test of the relationship real indirect Tax and economic growth of Thailand / มยุรี แก่นระหงษ์
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
>> more...
Free trial database
freetrial database 3
Free database / other (no data)
e-book
Assessing the Introduction of Electronic Banking in Egypt Using the Technology Acceptance Model / Kamel, Sherif. Hassan, Ahmed.
  - www.netlibrary.com
Asset Price Bubbles: Implications for Monetary, Regulatory, and International Policies / Hunter, W. Curt Kaufman, George G. Pomerleano, Michael.
  - www.netlibrary.com
Bankcard Payment System in the People's Republic of China / Fong, Michelle H. W.
  - www.netlibrary.com
Capital and Knowledge in Asia: Changing Power Relations RoutledgeCurzon Studies in the Growth Economies of Asia ; 46 / Dahles, Heidi. Muijzenberg, Otto Diederik van den.
  - www.netlibrary.com
Capitalist Development and Economism in East Asia: The Rise of Hong Kong, Singapore, Taiwan, and South Korea Routledge Studies in the Growth Economies of Asia ; 35 / Li, Kui Wai.
  - www.netlibrary.com
>> more...
e-Journals
Advances in Accounting
  - www.sciencedirect.com
African Economic History
  - www.jstor.org
Brookings Papers on Economic Activity
  - www.jstor.org
Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs
  - www.jstor.org
Canadian Public Policy / Analyse de Politiques
  - www.jstor.org
>> more...
Electronic Databases
reference database 3
In-house databases (no data)
Related link
APEC Economies Newsletter
  - www.crawford.anu.edu.au
Asian Development Bank (ADB)
  - www.adb.org
Bank for International Setlement (BIS)
  - www.bis.org
Econometrics Journals 5 year graphs of Trends Sorted on 2004 impact figures JCR
  - www.feweb.vu.nl
Economic Policy Institute
  - www.epi.org
>> more...
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
โทร : 053-942237
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางคัทลียา ปริชานิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 053-943291
email : catleya@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
โทร : 053-943291
email : pornpit@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวระวีวรรณ บุญรอด
สังกัด : ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
โทร : 053-943545
email : ravewan@lib.cmu.ac.th, librarian_jeab@hotmail.com
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊คเครือ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 3292
email :
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวเรณุกา สันธิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944217
email : renuka@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล
สังกัด : ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
โทร : 0 5394 2122-23
email : wallapa@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944287
email : arunrat@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอัญชลี จินดามณี
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944227
email : aunchalee@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved