สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jump to subject
A B C
D E F
G H I
L M N
O P Q
R S T
W
 
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 
วิดีโอ
สำรวจความคิดเห็น || ผลสำรวจ
 
 

ใช้ฐานข้อมูลนอกเครือข่าย (VPN)


 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
1271127112711271
 
 
Home > Subject Guides > Human & Social Science > International Economics = เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
สาขา : International Economics = เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
Book
Asia, Southeastern -- Commerce
  - CMUL Online Public Access Catalog
Asia, Southeastern -- Economic integration
  - CMUL Online Public Access Catalog
Commercial policy
  - CMUL Online Public Access Catalog
Comparative economics
  - CMUL Online Public Access Catalog
Competition, International
  - CMUL Online Public Access Catalog
>> more...
Journals
a Day
  - www.daypoets.com
Bloomberg Business Thailand
  - http://www.bloomberg.com/about
CEMART
  - www.arip.co.th
Chulalongkorn Journal of Economics
  - www.econ.chula.ac.th/research/cje
CIO World & Business
  - www.cioworld.in.th
>> more...
e-Theses
Agricultural pricing and marketing system and its impact on agricultural production in Human Province, China = ระบบราคาและการตลาดเกษตรที่มีผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรในมณฑลฮูนาน ประเทศจีน / Fu, Shenging.
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
Border riverscape: negotiating space and identity construction of the long-distance river traders under the greater Mekong subregional trade regime = นทีทัศน์ชายแดน: พื้นที่ของการต่อรอง และการสร้างอัตลักาณ์ของผู้ค้าทางเรือระยะไกล ภายใต้ระบอบการค้าอนุ / Jakkrit Sangkhamanee
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
Business strategic simulation game for retailing business : a case study of CRC International Co., Ltd. / Damrongsack Naparat
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
Comparative study of the rice production systems in Northern Vietnam / Nguyen, Thi Minh Hien
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
Conditional volatility and distribution of Thai exchange using grach and figarch models with normal inverse gaussian distribution = ความผันผวนอย่างมีเงื่อนไขและการแจกแจงของอัตราแลกเปลี่ยนไทย กรณีแบบจำลองการ์ชและไฟการ์ชที่มีการแจกแจงแบบนอร์มอล อินเวอร / Aurasiri Arkarawanatorn
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
>> more...
Free trial database
freetrial database 3
Free database / other (no data)
e-book
A Currency Options Primer Wiley Finance Series / Shamah, Shani.
  - www.netlibrary.com
A Foreign Exchange Primer Wiley Finance Series / Shamah, Shani.
  - www.netlibrary.com
A Social Theory of the WTO: Trading Cultures / Ford, Jane.
  - www.netlibrary.com
Advanced Topics in Global Information Management. Volume 3 / Hunter, M. Gordon. Tan, Felix B.
  - http://www.netlibrary.com
Asia and Africa in the Global Economy / Aryeetey, Ernest
  - www.netlibrary.com
>> more...
e-Journals
Advances in Accounting
  - www.sciencedirect.com
African Economic History
  - www.jstor.org
African Economic History Review
  - www.jstor.org
American Economic Association Quarterly
  - www.jstor.org
Annals of the American Academy of Political and Social Science
  - www.jstor.org
>> more...
Electronic Databases
reference database 3
In-house databases (no data)
Related link
APEC Economies Newsletter
  - www.crawford.anu.edu.au
Asian Development Bank (ADB)
  - www.adb.org
Bank for International Setlement (BIS)
  - www.bis.org
Econometrics Journals 5 year graphs of Trends Sorted on 2004 impact figures JCR
  - www.feweb.vu.nl
Economic Policy Institute
  - www.epi.org
>> more...
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
โทร : 053-942237
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางคัทลียา ปริชานิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 053-943291
email : catleya@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
โทร : 053-943291
email : pornpit@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวระวีวรรณ บุญรอด
สังกัด : ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
โทร : 053-943545
email : ravewan@lib.cmu.ac.th, librarian_jeab@hotmail.com
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊คเครือ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 3292
email :
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวเรณุกา สันธิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944217
email : renuka@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล
สังกัด : ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
โทร : 0 5394 2122-23
email : wallapa@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944287
email : arunrat@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอัญชลี จินดามณี
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944227
email : aunchalee@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved