สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jump to subject
A B C
D E F
G H I
L M N
O P Q
R S T
W
 
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 
วิดีโอ
สำรวจความคิดเห็น || ผลสำรวจ
 
 

ใช้ฐานข้อมูลนอกเครือข่าย (VPN)


 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
1467146714671467
 
 
Home > Subject Guides > Human & Social Science > Development Economics = เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
สาขา : Development Economics = เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
Book
Development economics
  - CMUL Online Public Access Catalog
Economic development
  - CMUL Online Public Access Catalog
Economic development -- Addresses, essays, lectures
  - CMUL Online Public Access Catalog
Economic development -- Asia
  - CMUL Online Public Access Catalog
Economic development -- Case studies
  - CMUL Online Public Access Catalog
>> more...
Journals
a Day
  - www.daypoets.com
Bloomberg Business Thailand
  - http://www.bloomberg.com/about
CEMART
  - www.arip.co.th
Chulalongkorn Journal of Economics
  - www.econ.chula.ac.th/research/cje
CIO World & Business
  - www.cioworld.in.th
>> more...
e-Theses
Border riverscape: negotiating space and identity construction of the long-distance river traders under the greater Mekong subregional trade regime = นทีทัศน์ชายแดน: พื้นที่ของการต่อรอง และการสร้างอัตลักาณ์ของผู้ค้าทางเรือระยะไกล ภายใต้ระบอบการค้าอนุรักษ์ / Jakkrit Sangkhamanee
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
Socio-economic evaluation of small scale water resources in Northeast Thailand / Socio-economic evaluation of small scale water resources in Northeast Thailand
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
Systemic linkages among physical, economic, social and environmental well-being in two fragile ecosystems of Myanmar = ความเชื่อมโยงเชิงระบบระหว่างความเป็นอยู่ที่ในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศที่บอบบางสองแห่งของประเทศพม่า / Thant, Pyi Pyi
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
The Impact of economic land concessions on the local levelihoods of forest communities in Kratie Province, Northeastern Cambodia = ผลกระทบของการสัมปทานที่ดินเศรษฐกิจต่อวิถีการดำรงชีวิตท้องถิ่นของชุมชนในเขตป่าในจังหวัดกรอเจะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกัมพูชา / Touch Siphat
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
การวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลำปาง = An analysis of economic development planning of the Tambon administrations in Lampang Province / วชิระ ณ ลำปาง
  - library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses
>> more...
Free trial database
freetrial database 3
Free database / other (no data)
e-book
2002 Annual Review of Development Effectiveness: Achieving Development Outcomes: the Millennium Challenge / Carvalho, Soniya.
  - www.netlibrary.com
A Primer On Efficiency Measurement for Utilities and Transport Regulators WBI Development Studies / Coelli, Tim.
  - www.netlibrary.com
Annual World Bank Conference On Development Economics, 2003: The New Reform Agenda / Pleskovic, Boris. Stern, N. H.
  - www.netlibrary.com
Applied Economics: Thinking Beyond Stage One / Sowell, Thomas.
  - www.netlibrary.com
Assessing the Demographic Impact of Development Projects: Conceptual, Methodological, and Policy Issues / Oberai, A. S.
  - www.netlibrary.com
>> more...
e-Journals
African Economic History
  - www.jstor.org
African Economic History Review
  - www.jstor.org
Agricultural Economics
  - www.sciencedirect.com
American Economic Association Quarterly
  - www.jstor.org
American Journal of Agricultural Economics
  - www.jstor.org
>> more...
Electronic Databases
reference database 3
In-house databases (no data)
Related link
APEC Economies Newsletter
  - www.crawford.anu.edu.au
Asian Development Bank (ADB)
  - www.adb.org
Bank for International Setlement (BIS)
  - www.bis.org
Econometrics Journals 5 year graphs of Trends Sorted on 2004 impact figures JCR
  - www.feweb.vu.nl
Economic Policy Institute
  - www.epi.org
>> more...
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์
โทร : 053-942237
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางคัทลียา ปริชานิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 053-943291
email : catleya@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์
โทร : 053-943291
email : pornpit@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวระวีวรรณ บุญรอด
สังกัด : ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
โทร : 053-943545
email : ravewan@lib.cmu.ac.th, librarian_jeab@hotmail.com
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวรุ่งอรุณ คำเป๊คเครือ
สังกัด : ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
โทร : 3292
email :
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวเรณุกา สันธิ
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944217
email : renuka@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล
สังกัด : ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
โทร : 0 5394 2122-23
email : wallapa@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944287
email : arunrat@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอัญชลี จินดามณี
สังกัด : ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
โทร : 053-944227
email : aunchalee@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved