สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jump to subject
A B C
D E F
G H I
L M N
O P Q
R S T
W
 
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 
วิดีโอ
สำรวจความคิดเห็น || ผลสำรวจ
 
 

ใช้ฐานข้อมูลนอกเครือข่าย (VPN)


 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
9644396443964439644396443
 
 
Home > Subject Guides > Health Sciences > Gerontological Nursing = การพยาบาลผู้สูงอายุ
สาขา : Gerontological Nursing = การพยาบาลผู้สูงอายุ
Book
Aging
  - Aging
Geriatric Nursing
  - http://search.lib.cmu.ac.th/search/d?SEARCH=geriatric nursing
  - http://search.lib.cmu.ac.th/search/t?SEARCH=geriatric nursing
  - http://search.lib.cmu.ac.th/search/Y?SEARCH=geriatric nursing
Gerontological Nursing
  - http://search.lib.cmu.ac.th/search/t?SEARCH=gerontological nursing
Journals
Geriatric Nursing (1989, v.10-)
  - http://www.gnjournal.com/
Journal of Gerontological Nursing (1986, v.12-)
  - http://webisis.lib.cmu.ac.th/cgi-bin/websis?show=009401&from=unio1
The Gerontologist (1995, V35-)
  - The Gerontologist
e-Theses
Aging
  - Aging
Geriatric Nursing
  - Geriatric Nursing
Geriatric Nursing
  - Geriatric
Gerontological nursing
  - Gerontological nursing
การพยาบาลผุ้สูงอายุ
  - การพยาบาลผุ้สูงอายุ
>> more...
Free trial database
freetrial database 1
Free database / other (no data)
e-book
Geriatric Nursing
  - http://www.netlibrary.com/Search/SearchResults.aspx?__EVENTTARGET=&__EVENTARGUMENT=&VIEW_STATE_FIELD_NAME=1&__VIEWSTATE=&tt1=FullText&t1=geriatric+nursing&ql=ENG&basicEntryButton=Search
Gerontological Nursing
  - http://www.netlibrary.com/Search/SearchResults.aspx?__EVENTTARGET=&__EVENTARGUMENT=&VIEW_STATE_FIELD_NAME=7&__VIEWSTATE=&tt1=FullText&t1=gerontological+nursing&ql=ENG&basicEntryButton=Search
e-Journals
Annual review of gerontology & geriatrics
  - Academic Search Complete 2007 to present
Archives of gerontology and geriatrics
  - ScienceDirect 1982-present
Current Gerontology and Geriatrics Research
  - Academic Search Complete 2008 to present
Geriatric Nursing
  - ScienceDirect 1980 to present
Gerontological nursing
  - Gerontological nursing
>> more...
Electronic Databases
reference database1
In-house databases (no data)
Related link (no data)
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ จันทร์คำ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
โทร : 053-945071
email : jiraporn@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางชมพูนุช บุญญวรรณ
สังกัด : ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
โทร : 053-945206
email : chompoonuch@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวทิพวรรณ ขุนแก้ว
สังกัด : ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โทร : 053-427238
email : tippawan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายนภดล ปันติ๊บ
สังกัด : ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
โทร : 053-944434
email :
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวประกายดาว ศรีโมรา
สังกัด : ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
โทร : 053-895031
email : psrimora@chiangmai.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวเพียงขอบฟ้า อินทร์สัน
สังกัด : ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
โทร : 053-945204
email : peangkobfah@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวรำไพ ชื่นมนุษย์
สังกัด : ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
โทร : 053-946215
email : rchuenma@mail.med.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวศุภวรรณ เอ้าประมงค์
สังกัด : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
โทร : 053-944327
email : supawanh@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสดศรี กันทะอินทร์
สังกัด : ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
โทร : 053-944433
email : sodsri@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved