สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home> Research Links
Research Links

หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย
กิจการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเว็บไซต์ของกิจการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รวบรวมความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องการการทำงานวิจัย
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและสร้างนักวิจัยในระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ด้วยกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณนักวิจัยที่มีคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมแหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ ซึ่งรวบรวมโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมแหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ ซึ่งรวบรวมโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวบรวมแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ
นามานุกรมแหล่งทุนวิจัย เป็นนามานุกรมแหล่งทุนวิจัย ที่รวบรวมโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวบรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิชาการ.คอม เว็บไซต์ วิชาการ.คอม ได้รวบรวมข่าวทุนวิจัยจากที่ต่างๆมาไว้ที่หน้านี้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งดำเนินการและประสานงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการวางแผน จัดหาและระดมเงินทุนวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการวิจัย ประสานงานและดำเนินการร่วมกับสถานวิจัย
สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และสร้างผลงาน วิจัยให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งให้บริการด้านการวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและบริการข้อมูลข่าวสารเชิงสำรวจแก่สังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัย และสร้างระบบการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการการวิจัยและเป็นศูนย์สารสนเทศการวิจัย รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเว็บไซต์ของห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางตามมติคณะรัฐมนตรีในการรวบรวมและเผยแพร่รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของประเทศ ที่หน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาจัดส่งให้ห้องสมุดงานวิจัย ทั้งแบบรายงานเล่มและวารสาร ซึ่งมีรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ณ ตุลาคม 2550 จำนวน 176,523 เรื่อง
หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร บริการข้อมูลข่าวสารนโยบายและโครงการวิจัยและความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย เป็นเว็บไซต์ของ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือเรียกโดยย่อว่า โครงการบีอาร์ที ซึ่งก่อตั้งโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
38 Record(s) : Page(s) > (1) 2 3 Next »
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved