สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : ภาวะผู้นำท้องถิ่นภาคใต้..
 
 เศกสรรค์  ยงวณิชย์ และคนอื่น ๆ.  (2553).  ภาวะผู้นำท้องถิ่นภาคใต้ (Local Leadership in Southern Thailand).  ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  120 หน้า.  ตาราง.  (ส.ร. 303.34 ศ518ภ) 10/2554/3

            ศึกษาสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน ภาวะผู้นำท้องถิ่นที่พึงประสงค์ และแนวทางในการพัฒนาผู้นำท้องถิ่น ของผู้นำท้องถิ่นในภาคใต้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถามถามผู้นำท้องถิ่นจำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามปลายเปิดถามผู้นำท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง 50 คน และสัมภาษณ์เจาะลึกปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 14 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นชาย มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีสถานภาพสมรส (60.25%) รองลงมาคือสถานภาพโสด มีอาชีพรับราชการ และอาศัยอยู่ในพื้นที่นานกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท

            ปัญหาสำคัญในชุมชนคือ การประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของเด็ก คนชรา และคนพิการ ผู้นำท้องถิ่นจะขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอ หรือส่วนราชการ มาช่วยเหลือ แต่ถ้ายังไม่มีการดำเนินการ ก็จะระดมชาวบ้านช่วยเหลือแก้ไขกันเอง

            ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการผู้นำที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องถิ่น ที่มาจากการสรรหาของประชาชน ส่วนที่ได้คะแนนต่ำมากคือ ผู้นำที่เป็นเครือญาติหรือตัวแทนจากพรรคการเมือง ประชาชนต้องการผู้นำที่สามารถวางแผนและพัฒนาท้องถิ่นได้ เข้าใจปัญหาที่แท้จริงของชุมชน และแก้ปัญหาโดยการบูรณาการ

            บุคคลตัวอย่างของผู้นำคือ บิดา ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ นักการเมือง รวมทั้งจากชีวประวัติผู้นำในด้านต่าง ๆ ที่เขาประสบความสำเร็จ ที่ได้จากสื่อต่าง ๆ

            สิ่งที่ท้าทายคือ ผู้นำที่ขาดเอกภาพในการทำงานกับบุคลากรในองค์กร มีการแบ่งพรรค บริหารไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลายาวนาน

 

 


ไฟล์ประกอบ (1) ไฟล์
   
วันที่ประกาศ : 7 ตุลาคม 2554
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved