สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Liaison Librarians
Liaison Librarians

Liaison Librarians

              บรรณารักษ์ของสำนักหอสมุด จะเป็นผู้ประสานงานการให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด และการเข้าถึง
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่จะสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

              สิทธิพิเศษเมื่อเข้าร่วมโครงการ  1)  ใช้ห้องบริการนักวิจัย (Researcher Study Room)ได้ตลอดปีการศึกษา   2) เข้ารับการอบรมการใช้ฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่ม   3) ได้รับบทความใหม่ในหัวข้อที่สนใจเป็นประจำ 

              โปรดติดต่อบรรณารักษ์ห้องสมุดกลาง หรือห้องสมุดคณะ เพื่อการนัดหมาย สอบถามข้อมูล หรือให้ข้อเสนอแนะ บรรณารักษ์ห้องสมุดกลาง / บรรณารักษ์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / บรรณารักษ์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / บรรณารักษ์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ รูปภาพ
นางเกษวรา อินทรฉิม ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 053944116 gedvara@lib.cmu.ac.th
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 053-948025 thanapun@lib.cmu.ac.th
นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 053-948212 poobase@lib.cmu.ac.th
นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 053-942815 sureewan@lib.cmu.ac.th
นางอรพรรณ การคนซื่อ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 0-5394-4075 orapan@lib.cmu.ac.th
นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 053-943394 uthumporn@lib.cmu.ac.th
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved