สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
Home > Liaison Librarians
Liaison Librarians

Liaison Librarians

              บรรณารักษ์ของสำนักหอสมุด จะเป็นผู้ประสานงานการให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด และการเข้าถึง
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่จะสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

              สิทธิพิเศษเมื่อเข้าร่วมโครงการ  1)  ใช้ห้องบริการนักวิจัย (Researcher Study Room)ได้ตลอดปีการศึกษา   2) เข้ารับการอบรมการใช้ฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่ม   3) ได้รับบทความใหม่ในหัวข้อที่สนใจเป็นประจำ 

              โปรดติดต่อบรรณารักษ์ห้องสมุดกลาง หรือห้องสมุดคณะ เพื่อการนัดหมาย สอบถามข้อมูล หรือให้ข้อเสนอแนะ บรรณารักษ์ห้องสมุดกลาง / บรรณารักษ์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / บรรณารักษ์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / บรรณารักษ์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรณารักษ์ผู้ประสานงานห้องสมุดกลาง
ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ รูปภาพ
นางจีราพรรณ สวัสดิพงษ์ ห้องสมุดกลาง 053-944531 jeerapan@lib.cmu.ac.th
นางสาวชัณษา สีแดง ห้องสมุดกลาง 44553
นางสาวศุภวรรณ อาจกล้า ห้องสมุดกลาง 053-944585 supawan.a@cmu.ac.th
นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล ห้องสมุดกลาง 4553,4511 surintha.l@cmu.ac.th
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลับขึ้นด้านบน
ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ รูปภาพ
นางเกษวรา อินทรฉิม ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 053944116 gedvara@lib.cmu.ac.th
นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 053-948025 thanapun@lib.cmu.ac.th
นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร 053-948212 poobase@lib.cmu.ac.th
นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 053-942815 sureewan@lib.cmu.ac.th
นางอรพรรณ การคนซื่อ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 0-5394-4075 orapan@lib.cmu.ac.th
นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 053-943394 uthumporn@lib.cmu.ac.th
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลับขึ้นด้านบน
ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ รูปภาพ
นางชมพูนุช บุญญวรรณ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 053-945206 chompoonuch@lib.cmu.ac.th
นางสาวทิพวรรณ ขุนแก้ว ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ 053-427238 tippawan@lib.cmu.ac.th
นางสาวประกายดาว ศรีโมรา ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 053-895031 psrimora@chiangmai.ac.th
นางสาวเพียงขอบฟ้า อินทร์สัน ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ 053-945204 peangkobfah@lib.cmu.ac.th
นางสาวศุภวรรณ เอ้าประมงค์ ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ 053-944327 supawanh@lib.cmu.ac.th
นางสดศรี กันทะอินทร์ ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ 053-944433 sodsri@lib.cmu.ac.th
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลับขึ้นด้านบน
ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ รูปภาพ
นางสาวพรพิศ เดชาวัฒน์ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 053-943291 pornpit@lib.cmu.ac.th
นางสาวระวีวรรณ บุญรอด ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 053-943545 ravewan@lib.cmu.ac.th, librarian_jeab@hotmail.com
นางสาวเรณุกา สันธิ ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 053-944217 renuka@lib.cmu.ac.th
นางวัลลภา เตชะวัชรีกุล ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ 0 5394 2122-23 wallapa@lib.cmu.ac.th
นางสาวอรุณรัตน์ วงค์ฉายา ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ 053-944287 arunrat@lib.cmu.ac.th
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved