สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Services > Liaison Librarians
Liaison Librarians English Form || Thai Form
 

                Liaison Librarians


               
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีบริการใหม่ชื่อว่า บรรณารักษ์พบนักวิจัย (Liaison Librarians) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรณารักษ์ของห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะออกไปพบนักวิจัยเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุด ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่จะสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ของนักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณทิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การให้บริการมีขอบข่ายครอบคลุมกลุ่มนักวิจัย ดังนี้

นักวิจัยและอาจารย์

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการหาแหล่งข้อมูลเพื่อการวิจัย
  • ให้คำแนะนำบริการ และการเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ณ ที่ทำงานของนักวิจัย
  • แนะนำฐานข้อมูลที่ใช้เป็นแหล่งตรวจสอบการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ(Citation analysis)
  • จัดโปรแกรมฝึกอบรมเรียนรู้การใช้สารนิเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ ส่งเสริมการค้นคว้าข้อมูลวิชาการ คณาจารย์สามารถเลือกโปรแกรมฝึกอบรมให้บรรณารักษ์เข้าไปแนะนำแก่นักศึกษาในห้องเรียน
  • ประสานความต้องการระหว่างนักวิจัยกับสำนักหอสมุด

นักศึกษาบัณฑิต

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
  • แนะนำรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรม และการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote Web
  • ให้บริการฝึกอบรมเรียนรู้การใช้สารนิเทศ

หากท่านประสงค์ให้สำนักหอสมุดเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสนับสนุนเรียนการสอน เพียงติดต่อบรรณารักษ์ในสาขาที่ท่านทำวิจัยหรือสอนได้โดยตรงที่ห้องสมุดคณะ หรือ เคาน์เตอร์ Reference and Research Service ชั้น 1 สำนักหอสมุด หรือขอนัดหมายบรรณารักษ์ ณ ที่ทำงานในเวลาที่ท่านสะดวก

 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved