สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

 
การหาสารสนเทศในห้องสมุด
แบบสำรวจความคิดเห็น || ผลโหวต
 
Quick Links
 
 
 
index
แนะนำงานวิจัย : ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้...
 
 

พรภิมล  แก้วกมล และทองเหรียญ  อินต๊ะพินท์.  (2551).  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (Effects of Educational Program on Early Childhood Infection Prevention Knowledge and Behavior of Parent and Caregivers at Jaedeemaeklau Child Day Care Center, Maefakmai Subdistrict, Sansai District, Chiang Mai Province).  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ.  86 หน้า.  ตาราง.  (ภน 618.92 176 )
10/2553/8

 

            การวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัย ของผู้ปกครองเด็กและผู้ดูแลเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ประชาการที่ศึกษาคือ ผู้ดูแลเด็กจำนวน 8 คน ศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง และกลุ่มตัวอย่างคือผู้ปกครองเด็ก จำนวน 80 คน สุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550

 

            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัย และโปรแกรมการให้ความรู้ ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัยเท่ากับ .85 และดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัยเท่ากับ 1.00 คำนวณค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัยโดยวิธีคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ได้เท่ากับ .71 คำนวณค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัยโดยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ .88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)

            ผลการวิจัยพบว่า

            1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเด็กหลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการให้ความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)

            2. ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเด็กหลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการให้ความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.01)

            3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กภายหลังได้รับโปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการให้ความรู้

            4. ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อในเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กภายหลังได้รับโปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการให้ความรู้

 

 

ที่มาภาพประกอบ

 

rojanawit.makewebeasy.com

ymcapre.th.edu

poonyarit.com

 

 

 


   
วันที่ประกาศ : 22 ตุลาคม 2553
  << New Research Reports
   
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved