สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Welcome register| Login
Guest
View your appointment
 Library Training
 Librarian Appointment
 Alerts
 

Get Flash to see this player.

poll || vote
 
Quick Links
 
 
 
 
Home > Services > บริการฝึกอบรมการใช้สารนิเทศ
บริการฝึกอบรมการใช้สารนิเทศ || บริการตรวจสอบค่า Journal Impact Factor || บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Service) || บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service) || บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล (Individual Study Room) || Liaison Librarians || บริการวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation Analysis)
 
  บริการฝึกอบรมการใช้สารนิเทศ

         งานบริการสารนิเทศ และศูนย์บริการนักวิจัย (Researcher's Service Center - RSC) ได้จัดกิจกรรม เรียนรู้การใช้สารนิเทศเพื่อแนะนำวิธีการค้นหาทรัพยากรสารนิเทศของสำนักหอสมุด รวมถึงฝึกอบรมทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้การใช้โปรแกรมการจัดการเอกสาร วิธีการเลือกรูปแบบเชิงอรรถและบรรณานุกรม และในเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย
               ในภาคการศึกษาที่ 2/2556 มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้สารสนเทศในโปรแกรมการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ CMUL OPAC , CMU Library for Community, Find Information from e-Databases , EndNote Web, Smart Thesis, e-Books    ดูรายละเอียดวันเวลาที่จัดฝึกอบรม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
              
              หากสนใจเข้าอบรมเป็นกลุ่ม  สามารถติดต่อเพื่อระบุวัน-เวลา  นอกเหนือจากที่กำหนดได้ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานบริการสารนิเทศ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โทร. 053-944531
             


 
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved