สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Human & Social Science
Human & Social Science
Health Sciences | Science & Technology | Human & Social Science | 
  สาขาวิชา Keyword
คณะมนุษยศาสตร์
จิตวิทยา
ประวัติศาสตร์ = History ประวัติศาสตร์ตะวันออก, ประวัติศาสตร์ตะวันตก
ภาษาอังกฤษ = English language ภาษาศาสตร์, linguistics
คณะศึกษาศาสตร์
Curriculum and Instruction = หลักสูตรและการสอน Curriculum, Instruction, หลักสูตร, การสอน
Educational Technology = เทคโนโลยีทางการศึกษา Educational Technology, Computer-assisted instruction : CAI, Educational innovations, Audio-visual education, Television in education, Distance education, Open learning, Web Sites, Internet in education, เทคโนโลยีทางการศึกษา, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน, นวัตกรรมทางการศึกษา, โสตทัศนศึกษา, โทรทัศน์เพื่อการศึกษา, การศึกษาทางไกล
Educational Administration = การบริหารการศึกษา Educational Administration, School Management, Quality Assurance in Education, บริหารการศึกษา
Educational Psychology and Guidance = จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว Educational Psychology, counseling, จิตวิทยาการศึกษา, การแนะแนว, การแนะแนวการศึกษา
Elementary and Preschool Education = ประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย Elementary Education, Preschool Education, Primary School, Elementary School, Character Development, Kindergarten, ประถมศึกษา, การศึกษาปฐมวัย, การศึกษาขั้นอนุบาล
Mathematics Education = คณิตศาสตร์ Mathematics, คณิตศาสตร์, ครูคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์สถิติ
Research and Development in Education = การวิจัยและพัฒนาการศึกษา Research in Education, Development in Education, Research, Research Methodologies, educational measurement and evaluation, การวิจัยและพัฒนาการศึกษา, การวิจัยทางการศึกษา, วิจัย, การวัดผลทางการศึกษา
Special Education = การศึกษาพิเศษ Special Education, Autism, Autistic Disorder, Learning Disabilities, Gifted Children, Sign Language, Braille, การศึกษาพิเศษ, คนพิการ, คนตาบอด, คนหูหนวก, เด็กปัญญาเลิศ, เด็กพิเศษ, ภาษามือ, ความบกพร่องทางสติปัญญา, เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา, เด็กออทิสติก
Teaching English = ภาษาอังกฤษ English, Teaching English, Language and languages, Applied linguistics, English language, Linguistics, ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ
คณะวิจิตรศิลป์
Painting, Visaul Arts, จิตรกรรม, ทัศนศิลป์ Aesthetics, Art Asia, Art Psychology, Art American, Art Ancient, Art and religion, Art and Society, Art Australia, Art Baroque, Art British, Art Buddhist, Art Burmese, Art Byzantine, Art Cambodia, Art Chinese, Art Criticism, Art Gallery, Art history, Art Loas, Art Museum, Art philosophy, Art Social Aspects, Art Thai, Art Vietnam, Art, East Asian, Art, Modern, Art, Southeast Asian, Composition (Art), Computer Art, Computer Graphics, Drawing, LANNA, Painting, Philosophy, Virtual, Visual Arts, Waterc
Photography, ศิลปะการถ่ายภาพ การถ่ายภาพ
คณะสังคมศาสตร์
Ethnicity and Development=สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา Ethnicity, Identity, Nationalism, Globalization, Southeast Asia, Religions, Feminism, Cultural, Indigenous people, Human rights, Citizenship law, Sufficiency economy, Asia, โลกาภิวัฒน์, ชาติพันธุ์, อัตลักษณ์, ชาตินิยม, อัตลักษณ์ชาติพันธุ์, พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม, กลุ่มชาติพันธุ์, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ศาสนา, สตรีนิยม, วัฒนธรรม, ชนพื้นเมือง, สิทธิมนุษยชน, สัญชาติ, เศรษฐกิจพอเพียง, เอเชีย
Geography = สาขาวิชาภูมิศาสตร์ Geography, Geographical, GIS, Map, Remote sensing, ภูมิศาสตร์, แผนที่
Geoinformatics = สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ GIS, Geographic information systems, Geo-Informatics, Map, Remote sensing, แผนที่, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล, ภาพถ่ายทางอากาศ
Health Social Sciences=สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ Health, Environmental health, Health services, Sociology medical, Public health, Medical anthropology, Alternative Medicine, สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์, สังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช, สังคมสงเคราะห์สำหรับผู้ป่วย, สังคมสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุ, สังคมศาสตร์, สุขภาพ, สุขภาพและอนามัย, การแพทย์, การส่งเสริมสุขภาพ, ประชากร, สังคมวิทยาการแพทย์, มานุษยวิทยาการแพทย์, การแพทย์กับสังคม, การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง, อนามัยชนบท, สาธารณสุข, การแพทย์ทางเลือก, ระบาดวิทยา, อนามัยสิ่งแวดล้อม
Laws =สาขานิติศาสตร์ นิติศาสตร์, กฎหมาย, กฎหมายปกครอง, กฎหมายมหาชนมกฎหมายแพ่ง, กฎหมายพาณิชย์, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายกับการท่องเที่ยว, กฎหมายกับการเมือง, กฎหมายกับเศรษฐกิจ, กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม, กฎหมายการก่อสร้าง, กฎหมายการเลือกตั้ง, กฎหมายการศึกษา, กฎหมายตราสามดวง, กฎหมายทหาร, กฎหมายทะเล, กฎหมายทางการแพทย์, กฎหมายที่ดิน, กฎหมายท้องถิ่น, กฎหมายธนาคาร, กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายนิรโทษกรรม, กฎหมายโบราณ, กฎหมายปกครอง, กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ, กฎหมายประกันภัย, กฎหมายประกันสังคม, กฎหมายประชาชน, กฎหมายประมง, กฎหมายเปรียบเทียบ, กฎหมายป่าไม้, กฎหมายป้องกัน
Politics and Government=การเมืองและการปกครอง
39 Record(s) : Page(s) > (1) 2 Next »
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved