สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology
Science & Technology
Health Sciences | Science & Technology | Human & Social Science | 
  สาขาวิชา Keyword
คณะเกษตรศาสตร์
แมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูพืช, Insect pests
ไม้ผล ไม้ผล, Fruit trees
สตรอเบอรี่ สตรอเบอรี่, strawberry
ฮอร์โมนพืช Plant hormone
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Biotechnology = เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology, เทคโนโลยีชีวภาพ
Food Engineering = วิศวกรรมอาหาร Food Engineering, วิศวกรรมอาหาร
Food Science and Technology = วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Food Science and Technology, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, อาหาร
Marine Product Technology = เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล Marine Product Technology, Sea food, เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล, อาหารทะเล
Packaging Technology = เทคโนโลยีการบรรจุ Packaging Technology, Packaging, บรรจุภัณฑ์
Product Development Technology = เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Product Development Technology, Food Product, ผลิตภัณฑ์อาหาร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน, วางแผนภาคและเมือง, ภูมิสถาปัตยกรรม, เคหการ
51 Record(s) : Page(s) > « Prev 1 2 (3)
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved