สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology
Science & Technology
Health Sciences | Science & Technology | Human & Social Science | 
  สาขาวิชา Keyword
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
คณะเกษตรศาสตร์
Agribusiness = ธุรกิจเกษตร Agriculture business, Agribusiness, Agribusiness management, ธุรกิจเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตร
Bees = ผึ้ง ผึ้ง, Apiculture, Bees, Bee culture
Green technology
Longan = ลำไย ลำไย, Longan
Mango = มะม่วง มะม่วง, Mango
กล้วยไม้ (orchid) orchid
กาแฟ กาแฟ, coffee
เกษตรกรรมความแม่นยำสูง = Precision farming เกษตรกรรมความแม่นยำสูง, Precision farming
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
เกษตรที่สูง Highland agriculture, Hill farming
ข้าวอินทรีย์
ข้าว ข้าว, rice
โคนม Dairy cattle
จีโนมิกส์ จีโนมิกส์, Genomics
ถั่งเช่า = Cordyceps ถั่งเช่า, Cordyceps
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Postharvest technology
น้ำมันรำข้าว น้ำมันรำข้าว
พันธุศาสตร์พืช Plant genetics
พืชเศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ, crops
51 Record(s) : Page(s) > « Prev 1 (2) 3 Next »
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved