สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology
Science & Technology
Health Sciences | Science & Technology | Human & Social Science | 
  สาขาวิชา Keyword
คณะวิทยาศาสตร์
Appiled statistics=สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์, การสุ่มตัวอย่าง, การออกแบบการทดลอง, Experimental Design, sampling, appiled statistics
Applied Mathematics = คณิตศาสตร์ประยุกต์ Applied Mathematics, คณิตศาสตร์ประยุกต์
Applied Microbiology = จุลชีววิทยาประยุกต์ micro-biology, microbiology, applied biology, applied microbiology
Applied Physics = ฟิสิกส์ประยุกต์ applied-physics, applied physics, physics, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์
Bioinformatic = ชีวสารสนเทศศาตร์ Genetic, Genetic Engineering, Microbiology, พันธุศาสตร์, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา
Biology=ชีววิทยา พันธุ์ศาสตร์, ชีววิทยา, สัตววิทยา, ความหลากหลายทางชีวภาพ, ชีววิทยาของเซลล์, สรีรวิทยาของพืช, พฤกษอนุกรมวิธาน, สัณฐานวิทยาของพืช, พฤกษอนุกรมวิธาน, รังสีชีววิทยา, biology, zoology, Biodiversity, cell biology, Plant Physiology, Plant toxin
Biotechnology = เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ (แขนง ชีวเคมี, ชีวเคมีเทคโนโลยีจุลชีววิทยา และ เทคโนโลยีจุลินทรีย์)
Chemistry = เคมี Chemistry, เคมี, Chem
Computer science = วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer science, วิทยาการคอมพิวเตอร์, Computer, Comp sci, , วิทยาการคอม
Environment science = วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environment, Environment science, สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Geology = ธรณีวิทยา Geology, Geo, ธรณี, ธรณีวิทยา
Industrial Chemistry = เคมีอุตสาหกรรม Industrial Chemistry, เคมีอุตสาหกรรม, เคมีอุต
Integrated Science-Mathematics=วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, Integrated Science-Mathematics
Materials science = วัสดุศาสตร์ Materials science, วัสดุศาสตร์, Materials
Mathematics = คณิตศาสตร์ Mathematics, Math, คณิตศาสตร์, คณิต
Nano science and nanotechnology = วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน นาโนเทคโนโลยี, นาโน, nanotechnology, nano
Petroleum Geophysics = ธรณีศาสตร์ปิโตเลียม ธรณี, ปิโตเลียม, Petroleum, Geophysics
Physics=ฟิสิกส์ Physics, ฟิสิกส์, กลศาสตร์
Teaching Mathematics = การสอนคณิตศาสตร์ Teaching Mathematics, การสอนคณิตศาสตร์
Teaching Physics = การสอนฟิสิกส์ teaching physics, physics, สอนฟิสิกส์, การสอนฟิสิกส์, ฟิสิกส์
51 Record(s) : Page(s) > (1) 2 3 Next »
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved