สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Bioinformatic = ชีวสารสนเทศศาตร์
สาขา : Bioinformatic = ชีวสารสนเทศศาตร์
Book
bioinformatic
  - bioinformatic
ชีวสารสนเทศศาสตร์
  - ชีวสารสนเทศศาสตร์
Journals
Science Asia
  - Science Asia
e-Theses
Biochemistry
  - Biochemistry
biology
  - biology
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other (no data)
e-book
An Introduction to Bioinformatics Algorithms
  - An Introduction to Bioinformatics Algorithms
Bioinformatics for Geneticists
  - Bioinformatics for Geneticists
Bioinformatics: The Machine Learning Approach
  - Bioinformatics: The Machine Learning Approach
e-Journals
Bioinformatics
  - Bioinformatics
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases (no data)
Related link
Bioinformatics (wikipedia)
  - Bioinformatics
BMC Bioinformatics
  - BMC Bioinformatics
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved