สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home > Subject Guides > Science & Technology > Appiled statistics=สถิติประยุกต์
สาขา : Appiled statistics=สถิติประยุกต์
Book
Experimental Design
  - Experimental Design
Sampling
  - Sampling
statistic
  - statistic
Journals
Journal of the Acoustical Society of America
  - Journal of the Acoustical Society of America
Materials Science and Engineering: B
  - Materials Science and Engineering: B
e-Theses
สถิติประยุกต์
  - สถิติประยุกต์
Free trial database
freetrial database 2
Free database / other
Experimental Design (Industrial DOE)
  - Experimental Design (Industrial DOE)
Science Olympiad
  - Science Olympiad
e-book
Interpretation and Uses of Medical Statistics
  - Interpretation and Uses of Medical Statistics
Introduction to Survey Quality
  - Introduction to Survey Quality
Quarantine and Certification of Martian Samples
  - Quarantine and Certification of Martian Samples
Research Design and Statistical Analysis
  - Research Design and Statistical Analysis
Single-case and Small-n Experimental Designs: A Practical Guide to Randomization Tests
  - Single-case and Small-n Experimental Designs: A Practical Guide to Randomization Tests
>> more...
e-Journals
applied statistic
  - applied statistic
Experimental Design
  - Experimental Design
Sampling
  - Sampling
Electronic Databases
reference database 2
In-house databases
ฐานข้อมูล วารสารวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - ฐานข้อมูล วารสารวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Related link
StatLib---Applied Statistics algorithms
  - StatLib---Applied Statistics algorithms
Survey Sampling Methods
  - Survey Sampling Methods
The Applied Statistics Unit
  - The Applied Statistics Unit
Library Contacts / Ask a librarian
บรรณารักษ์ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ -นามสกุล : นางเกษวรา อินทรฉิม
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร : 053944116
email : gedvara@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร : 053-948025
email : thanapun@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นายภูเบศ ปาโมกข์เกษม
สังกัด : ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร : 053-948212
email : poobase@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวสุรีวรรณ จันทร์สว่าง
สังกัด : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร : 053-942815
email : sureewan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางอรพรรณ การคนซื่อ
สังกัด : ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
โทร : 0-5394-4075
email : orapan@lib.cmu.ac.th
ชื่อ -นามสกุล : นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์
สังกัด : ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
โทร : 053-943394
email : uthumporn@lib.cmu.ac.th
   
Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 THAILAND Tel. 6653-944531 Fax. 6653-222766
Copyright (c) 2008 Chiang Mai University Library. All right reserved